Hudo


26/9/18


Bydd cynhyrchiad newydd ‘Hudo / Tempted’ gan Gwmni Theatr Arad Goch yn mynd ar daith o amgylch ysgolion uwchradd Ceredigion a Sir Gâr dros fis Hydref a Tachwedd. Rhai blynyddoedd yn ôl fe greodd y cwmni’r ddrama drawiadol ‘SXTO’ oedd yn ymdrin â bwlian ac ymyrraeth rywiol drwy gyfryngau digidol.


Bydd ‘Hudo / Tempted’, cynhyrchiad a fydd yn cael ei pherfformio yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn codi ymwybyddiaeth pobl ifanc o’u hawliau ac o’r gyfraith yn y maes o gam-fanteisio rhywiol – pwnc dwys ac eang sy’n cael tipyn o sylw yn y cyfryngau yn ddiweddar. Mae’r cwmni wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gronfa Gymunedol Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys tuag at waith ymchwil a sgriptio’r cynhyrchiad ac mae’r sgript wedi ei greu gan dynnu ar wybodaeth arbenigol Swyddogion Cyswllt Ysgolion Heddlu Dyfed Powys ac asiantaethau eraill. Yn ogystal mae’r gwaith wedi’i ariannu hefyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Sir Ceredigion.


Mared Llywelyn Williams fuodd yn sgriptio. Enillodd Mared radd MA mewn ysgrifennu creadigol o Brifysgol Aberystwyth ac mae hi wedi cael llwyddiant a chydnabyddiaeth mewn eisteddfodau cenedlaethol am ei gwaith ysgrifennu dramâu yn ystod y blynyddoedd diwethaf:


“Gobeithio bydd y prosiect yma yn llwyddo i agor llygaid y gynulleidfa i beryglon cam fanteisio. Mae’r ffaith fy mod yn cael bod yn rhan o hyn mewn ffordd greadigol yn wych, a gobeithio bydd y gwaith yn llwyddo i ddiddanu yn ogystal ag ‘addysgu’ y gynulleidfa. Mae’r sicr wedi agor fy llygaid i hyd yma.”


Mae pum golygfa i’r cynhyrchiad, pob un cyflwyno enghraifft yn ymwneud â cham-fanteisio rhywiol. Ffurf fforwm sydd i’r cynhyrchiad: caiff y disgyblion gyfle i ystyried penderfyniadau’r cymeriadau, gan drafod a chyfrannu syniadau sut gallent fod yn fwy diogel; drwy hyn bydd modd i’r disgyblion ddysgu ac adlewyrchu ar sut y gallent gadw eu hunain yn ddiogel ac osgoi cael eu hunain mewn sefyllfaoedd tebyg.

Meddai Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, “Nid problem ddinesig yn unig fohoni: mae cam-fanteisio rhywiol hefyd yn bodoli mewn ardaloedd gweledig fel Dyfed-Powys. Mewn ardaloedd gwledig mae problemau sydd yn ymwneud ag unigrwydd a bod yn ynysig yn gallu effeithio’n fawr ar bobl ifanc; yn aml nid oes ganddynt rwydwaith o gysylltiadau agos, ac mae apêl y cyfryngau digidol, a’r mynediad rhwydd iddynt, yn creu argyfyngau a phroblemau newydd i bobl ifanc.”


Dywedai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch, ” Mae lles pobl ifanc wrth wraidd gwaith Cwmni Theatr Arad Goch; bydd y ddrama newydd a phwysig hon yn ein galluogi ni a’n cynulleidfaoedd i drin a thrafod, yn wrthrychol a sensitif, y ffordd mae pobl ifanc yn cael eu camddefnyddio’n rhywiol. Mae’r gwaith yn rhoi lle pwysig i lais y disgybl. Fodd bynnag pwysleisiwn fod yr elfen wrthrychol yn holl bwysig: fyddwn ni byth yn gofyn i ddisgyblion drafod eu profiadau eu hunain yn gyhoeddus. Yn hytrach, siarad am y cymeriadau byddan nhw.”


“Gwyddom fod perfformiadau thematig yn galluogi pobl ifanc i weld eu hunain a’u problemau mewn goleuni newydd. Cawsom wybod ar ôl perfformiadau o SXTO bod nifer o ymholiadau gan bobl ifanc am gymorth wedi cynyddu a hynny oherwydd bod y ddrama wedi’u galluogi i adnabod y problemau a ffyrdd o ganfod strategaethau i’w goresgyn. Hyderwn y digwydda’r un peth gyda Hudo / Tempted. ”
Ychwanegai, ” Ein bwriad yw datblygu’r cynhyrchiad i fod yn ddrama lawn fydd ar gael i ymweld ag ysgolion yn ystod 2019-20.”


Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Arad Goch ar 01970617998

 

Na Nel! Wwww!


12/1/18


Na Nel ar lwyfan! Y daith wedi ei chyhoeddi!


Bydd cynhyrchiad newydd sbon gan Gwmni Theatr Arad Goch yn teithio o gwmpas theatrau Cymru yn ystod haf 2018, sef addasiad i’r llwyfan o lyfrau poblogaidd Meleri Wyn James, Na Nel! Bydd Na Nel! Wwww! yn teithio i 17 o theatrau ledled Cymru rhwng Mai a Gorffennaf gyda stori wreiddiol newydd gan yr awdur Meleri Wyn James.


Mae cyfres Na, Nel! wedi profi’n boblogaidd tu hwnt gyda phlant Cymru. Wedi ei hanelu at ddarllenwyr ifanc dros 7 oed mae’r gyfres wreiddiol bellach wedi gwerthu miloedd o gopïau ers ei chyhoeddi gyntaf gan wasg Y Lolfa yn 2014.


“Mae Nel a’i ffrindiau wedi bod yn fyw yn fy nychymyg i – a dychymyg plant – ers sawl blwyddyn, ond mae’n gyffrous iawn i feddwl y bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn dod â nhw’n fyw ar lwyfan yn fuan.” Meddai Meleri Wyn James.
“Dwi wedi dechrau sgrifennu antur newydd i Na, Nel! – yn llawn o’r hwyl a direidi arferol, a dwi’n edrych ymlaen i’w rhannu hi gyda chynulleidfa newydd yn 2018”


Bydd Nel a’i ffrindiau yn cychwyn yn Theatr Felinfach ar Fai y 15fed ac yn gorffen yng Nghaerdydd yn theatr y Sherman, Caerdydd Gorffennaf 17fed. I weld y daith lawn, syn cynnwys Caernarfon, Drenewydd, Aberystwyth, Caerfyrddin, Llanelli a llawer mwy, ewch i wefan Arad Goch www.aradgoch.org.


“Mae cymeriadau Nel a’i ffrindiau yn gyffrous, diddorol, weithiau’n ddrygionus ac yn llawn bywyd,” meddai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch a chyfarwyddwr Na Nel! Wwww!
“Rwy’n edrych ymlaen at ddod i’w hadnabod yn well wrth gyfarwyddo’r ddrama newydd yma gan Meleri.”


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Arad Goch 01970617998, .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu dilynwch Arad Goch ar Facebook a Twitter @aradgoch.


Y daith (Archebwch drwy’r theatr):


Theatr Felinfach – 01570 470697
15.5.18 (10:30, 13:30) 16.5.18 (10:30)
Canolfan Celfyddydau Pontardawe - 01792 863722
17.5.18 (10:30)
Theatr Stiwt - 01978 841300
6.6.18 (13:30) 7.6.18 (10:00)
Theatr Borough, Y Fenni - 01873 850805
8.6.18 (13:30)
Theatr Brycheiniog – 01874 611622
11.6.18 (13:30)
Canolfan Gartholwg – 01443 570075
12.6.18 (13:30) 13.6.18 (10:00)
Theatr Mwldan – 01239 621200
14.6.18 (13:00) 15.6.18 (10:00, 13:00)
Neuadd Dwyfor Pwllheli - 01758704088
21.6.18 (10:30, 13:30) 22.6.18 (10:30)
Neuadd Ogwen – 01248 208485
25.6.18 (13:00) 26.6.18 (10:00, 13:00)
Galeri Caernarfon – 01286 685222
28.6.18 (13:30) 29.6.18 (10:30, 13:30) 30.6.18 (10:30)
The Hafren – 01686 614555
2.7.18 (13:30) 3.7.18 (10:00)
Ffwrnes Llanelli -  0845 226 3510
4.7.18 (13:00) 5.7.18 (10:00)
Y Lyric, Caerfyrddin – 0845 226 3510
6.7.18 (10:00, 13:00)
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth – 01970 623232
9.7.18 (10:00, 13:00) 10.7.18 (10:00)
Pafiliwn Rhyl - 01745 330000
11.7.18 (13:30)
Canolfan Celfyddydau Memo, Y Bari - 01446 738622
13.7.18 (10:15)
Sherman, Caerdydd - 029 2064 6900
16.7.18 (13:30) 17.7.18 (10:30)

Nel Ar Lwyfan!


10/11/17


Mae taith haf 2018 Cwmni Theatr Arad Goch wedi ei chadarnhau, sef, addasiad i’r llwyfan o lyfrau Na, Nel!


Cwmni Theatr Arad Goch’s 2018 summer tour has been confirmed – an adaptation of the popular Welsh books, Na, Nel!


Sioe newydd sbon gan Arad Goch bydd yn teithio o gwmpas theatrau ledled Cymru yr haf nesaf. Mae’n bleser i gyhoeddi bod Na, Nel!, y llyfr poblogaidd i blant gan Meleri Wyn James, yn mynd i gael ei berfformio ar lwyfan, mewn cydweithrediad rhwng Arad Goch a chwmni Y Lolfa.


Mi fydd drama lwyfan Na, Nel! yn stori newydd sbon, wedi ei hysgrifennu yn pwrpasol ar gyfer y llwyfan gan yr awdur gwreiddiol.


Cafodd y gyfrol gyntaf o Na, Nel! ei chyhoeddi gan wasg y Lolfa yn 2014, wedi ei hanelu at farchnad anodd plant 6–11 oed.


“Fel mam i ddwy o ferched fy hun, ro’n i’n teimlo bod bwlch yn y farchnad ar gyfer straeon gwreiddiol, digri gyda blas Gymreig.” dywed Meleri Wyn James.


Fe ailargraffwyd y nofel gyntaf o fewn wythnosau. Ers hynny, mae llyfrau Nel wedi mynd o nerth i nerth. Cyhoeddwyd chwech o gyfrolau i gyd, ac fe fydd llyfr newydd Na, Nel! – Www! yn cael ei gyhoeddi cyn Nadolig.
Fe fydd taith lawn Na, Nel! yn cael ei chyhoeddi yn fuan. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Arad Goch; .(JavaScript must be enabled to view this email address) / 01970616998.

Gwyl Hen Linell Bell - y gigs!


8/6/17


Mae hi fel ffair yng Nghanolfan Arad Goch erbyn hyn, wrth i’r 21 Gorffennaf a Gŵyl gymunedol Hen Linell Bell agosáu. Rydym ni’n ysu i ddathlu diwylliant Ceredigion trwy gyfres o berfformiadau a digwyddiadau celfyddydol cyffrous mewn lleoliadau ar draws y dref. Dim ond megis dechrau mae’r holl baratoadau, ond hyd yn hyn mae cyfarfod a chydweithio â thrigolion Aberystwyth a’r cyffiniau wedi profi’n dipyn o hwyl!


 chyffro cyhoeddwn line up gigs penwythnos agoriadol yr ŵyl - ar nos Wener 21 Gorffennaf, cawn ein swyno gan Omaloma, HMS Morris ac R Seiliog. Y noson ganlynol Sorela, Kizzy a Calan fydd wrth y llyw. Gwych fydd agor pythefnos o ddathlu, cymdeithasu a mwynhau gyda rhai o artistiaid blaenaf y wlad.


 llai na dau fis i fynd nes y nosweithiau hynny mae’n debyg fod y cynlluniau yma’n eich cyffroi’n fawr iawn, wrth inni fel cymuned ddangos ein doniau ac uno gyda’n gilydd i ddod â chwedl Cantre’r Gwaelod yn fyw ar draws y dref.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01970617998 neu ebostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Nid Fi / Not Me


9/12/16


Nid Fi, cynhyrchiad cyntaf Arad Goch yn 2017!


    Nid Fi – drama gan Mari Rhian Owen sydd yn trafod bwlio – fydd cynhyrchiad cyntaf Arad Goch yn 2017. Mae’r ddrama wedi cael ei chynhyrchu gan Arad Goch yn y gorffennol, ond, mae bwlio yn fater sydd yn broblem mewn ysgolion ar draws y wlad o hyd, ac mae technoleg newydd megis ffonau symudol a chyfryngau cymdeithasol yn golygu fod y broblem wedi newid ers i’r ddrama gael ei chynhyrchu ddiwethaf. Mae’r sgript gwreiddiol wedi cael ei haddasu i siwtio’r ffordd mae’r broblem wedi datblygu ac mae gan y sioe gast a chyfarwyddwr newydd hefyd.


    Fe fydd Gwawr Keyworth, merch leol o Aberystwyth, yn ymuno â Guto Wynne Davies a Non Haf yn y cast. Dyma’r ail gynhyrchiad gan Arad Goch i Gwawr a Guto weithio arno, wedi i’r ddau actor fod yn rhan o’r sioe gerdd Cysgu’n Brysur y llynedd. Dyma gynhyrchiad cyntaf Non Haf gyda’r cwmni. Owain Llŷr Edwards, sydd yn rhan o gast y sioe Y Glec ar hyn o bryd, fydd yn cyfarwyddo.


    Fe fydd pobl yn adnabod Owain Llŷr Edwards o’r holl waith actio mae e wedi ei wneud i’r cwmni, gan gynnwys y sioe ddiweddar Diwrnod Hyfryd Sali Mali, lle roedd e’n chwarae rhan Jaci Soch a Siencyn y Siop. Yn ogystal â hyn, mae gan Llŷr daith gyhoeddus Y Glec ar y gorwel (Mis Mawrth), drama gorfforol iawn lle mae e’n chwarae llu o wahanol gymeriadau. Er yr holl waith mae Llŷr wedi gwneud i’r cwmni yn y gorffennol, dyma fydd y tro cyntaf iddo gyfarwyddo sioe.


    Fe fydd Nid Fi yn teithio o gwmpas ysgolion Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro o’r 23ain o Ionawr hyd y 17fed o Chwefror.


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu ffoniwch Arad Goch ar 01970 617998.

Y Glec / King Hit


16/8/16


    Yn 2014, fe wnaeth cwmni Zeal Theatre o Awstralia deithio i Aberystwyth ar gyfer Gŵyl Agor Drysau. Dyma’r cwmni sydd yn arbenigo mewn gwaith pryfoclyd i bobl ifanc, ac a wnaeth greu’r ddrama Stones, sef, Tafliad Carreg yn y Gymraeg. Yn yr ŵyl, fe berfformiodd y cwmni eu cynhyrchiad diweddar – King Hit. Sioe gorfforol, egnïol, tempo gyflym a doniol tu hwnt… tan fod pethau yn dod i ganlyniad dychrynllyd ac emosiynnol. Dyma fydd cynhyrchiad nesaf Arad Goch! Bydd Arad Goch yn cydweithio gyda Zeal Theatre i greu fersiwn Gymraeg o’r cynhyrchiad – Y Glec.


    Fe fydd y cynhyrchiad yn mynd yn gyhoeddus o gwmpas theatrau Cymru mis Chwefror a Mawrth nesaf heblaw am un perfformiad arbennig (y perfformiad agoriadol) yng Nghanolfan Arad Goch ar y 23ain o fis Medi. Ar ôl y perfformiad hynny, fe fydd y sioe yn gwneud taith o ysgolion Ceredigion, Sir Gâr a Sir Penfro yn ystod tymor yr Hydref yn y Gymraeg a’r Saesneg. Fe fydd y perfformiadau cyhoeddus blwyddyn nesaf ar gael yn y ddwy iaith hefyd.


    Owain Llŷr Edwards, wyneb cyfarwydd mewn cynyrchiadau Arad Goch, sydd wedi addasu y sgript i’r Gymraeg a fe fydd yn perfformio yn y sioe gyda Rhodri Sion. Dyma’r tro cyntaf i Rhodri weithio gydag Arad Goch. Mae ei waith teledu yn cynnwys Y Gwyll / Hinterland, Crash, 35 Diwrnod, Dim Ond y Gwir, Gwaith/Cartref, Zanzibar, Llanargollen a Tipyn o Stad. Mae ei waith ffilm yn cynnwys Y Lleill (The Others) a’r ffilm Patagonia a gyfarwyddwyd gan Marc Evans. Ar y llwyfan, mae Rhodri wedi ymddangos mewn nifer o gynyrchiadau Theatr Genedlaethol Cymru, gan gynnwys Y Gofalwr, ac mae wedi gwneud sawl perfformiad gyda Theatr Bara Caws hefyd.


    Mae Owain Llŷr Edwards newydd gwblhau taith lwyddiannus o Diwrnod Hyfryd Sali Mali gyda Cwmni Theatr Arad Goch, sioe i blant yn seiliedig ar y llyfrau Sali Mali gwreiddiol gan Mary Vaughan Jones. Yn y sioe, fe wnaeth Llŷr chwarae rhan Jaci Soch a Siencyn, felly mae’n dipyn o newid iddo wrth iddo gamu allan o fyd hudolus a lliwgar Sali Mali, a mewn i’w rôl gorfforol a dwys yn Y Glec / King Hit.


    Yn y sioe, fe fydd Owain Llŷr Edwards a Rhodri Sion yn chwarae nifer fawr o gymeriadau yr un, mewn sioe awr o hyd sydd yn trafod llawer o faterion sy’n bwysig i bobl ifanc. Yn gyntaf, mae’n ymwneud â chamddefnyddio alcohol, ac effaith hynny ar ymddygiad a iechyd bobl ifanc. Ar ben hynny mae’r ddrama’n archwilio trais ymhlith pobl ifanc – y gweithredwyr, y dioddefwyr, y tystion a’r ‘gwylwyr diniwed’ – ac yn cynnig posibiliadau amgen a gwahanol i ymddygiad difeddwl a threisgar. 


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Carwyn Blayney ar .(JavaScript must be enabled to view this email address), neu ffoniwch 01970 617998

Diwrnod Hyfryd Sali Mali


23/5/16


Diwrnod Hyfryd Sali Mali
Gyda Mis Mehefin ar y gorwel, mae hi bron yn amser i Diwrnod Hyfryd Sali Mali cychwyn ei thaith o gwmpas Cymru!


Mae’n ben-blwydd ar Sali Mali, ond mae hi’n meddwl bod pawb wedi anghofio… Felly, mae hi wedi mynd am dro, a does neb yn gallu dod o hyd iddi! Ble mae hi wedi mynd? Mae angen cael parti!


Fe fydd y sioe, sydd tuag awr o hyd, yn cychwyn ei thaith yn Aberystwyth yng Nghanolfan y Celfyddydau ar y 7fed o Fehefin. Mae’r perfformiad cyntaf, sef 10 o’r gloch ar y 7fed, yn un o nifer o berfformiadau sydd wedi gwerthu allan yn barod! Ond peidiwch â phoeni os nad ydych wedi cael tocyn eto – mae Diwrnod Hyfryd Sali Mali yn teithio bob cornel o Gymru, gan gynnwys Galeri Caernarfon, Theatr Clwyd a Chanolfan Mileniwm Cymru Caerdydd. Ond archebwch yn fuan, mae’r tocynnau’n gwerthu yn gyflym!


Peidiwch â cholli allan ar y stori newydd sbon yma, sydd yn eich tywys i fyd hudolus Sali Mali ac yn seiliedig ar y gyfres wreiddiol o lyfrau Sali Mali gan Mary Vaughan Jones. Ymunwch a Sali, Tomos Caradog, Siani Flewog, Jaci Soch a’u ffrindiau yn y cynhyrchiad arbennig hwn!


Isod mae rhestr y daith, archebwch eich lle drwy gysylltu yn uniongyrchol a’r theatr o’ch dewis chi. Am unrhyw wybodaeth arall, cysylltwch ag Arad Goch ar 01970 617998, neu e-bostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Mae’r cynhyrchiad yn addas i blant 3-7 a’u teuluoedd.


Noder: Mae’r perfformiadau sydd wedi gwerthu allan wedi eu labeli gyda *(Yn gywir ar y 23/5/2016)


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 7.6.16 (10:00*, 13:00) 8.6.16 (10:00, 13:00) - 01970 623232

Galeri, Caernarfon 9.6.16 (13:30*) 10.6.16 (10:30*, 13:30*) 11.6.16 (10:30)  -  01286 685222

Neuadd Dwyfor, Pwllheli 14.6.16 (9:30, 11:30)  -  01758 704088

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu 15.6.16 (13:00)  -  01874 611622

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd /  Wales Millennium Centre, Cardiff 17.6.16 (10:30, 13:30) 18.6.16 (11:00)  -  029 2063 6464

Y Lyric, Caerfyrddin 21.6.16 (10:30*, 13:30)  -  0845 226 3510

Canolfan y Banw, Llangadfan 23.6.16 (13:30) 24.6.16 (10:00, 13:30) - 01938 820226

Theatr Gartholwg, ger Pontypridd 27.6.16 (18:00) 28.6.16 (10:30)  -  01443 219589

Theatr Soar, ger Merthyr Tydfil 29.6.16 (10:00*, 13:00*)  -  01685 722176

Theatr Felinfach 30.6.16 (13:30) 1.7.16 (10:30*, 13:30*) -  01570 470697

  Theatr Mwldan, Aberteifi 4.7.16 (13:00*) 5.7.16 (10:00)  -  01239 621200

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 6.7.16 (13:00*, 17:00)  -  01352 701521

Pontio, Bangor 8.7.16 (10:00, 13:00)  -  01248 382828

Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffuniau Theatr y Maes -  6.8.16 (12:00, 14:00)

O Cysgu’n Brysur i Sali Mali


30/3/16


30/3/16


O Cysgu’n Brysur i Sali Mali!


Roedd mis Chwefror a Mawrth yn brysur iawn yng nghanolfan Arad Goch, gyda’r sioe gerdd Cysgu’n Brysur yn cymryd y sylw. Ond, gyda thaith Cysgu’n Brysur bellach ar ben, dyw pethau ddim yn tawelu fan hyn yng Nghanolfan Cwmni Theatr Arad Goch.


Mae’r sylw nawr yn cael ei droi i sioe nesaf Arad Goch, a fydd yn teithio yn ystod yr haf, Diwrnod Hyfryd Sali Mali. Bydd y cynhyrchiad newydd hwn yn arddull unigryw Cwmni Theatr Arad Goch yn eich tywys i fyd anturus, hudolus ac arbennig Sali Mali. Ffion Wyn Bowen, wyneb cyfarwydd yng nghynyrchiadau Arad Goch, fydd yn cymryd rôl Sali Mali, mewn sioe llawn cerddoriaeth, caneuon a llawer o hwyl.


Er ein bod yng nghamau cynnar cynhyrchu’r sioe, mae’r ticedi wedi bod yn gwerthu yn hynod o gyflym, gyda sawl perfformiad wedi ei lenwi yn barod, a pherfformiadau ychwanegol yn cael eu trefni. Felly, os ydych chi awydd weld drama lwyfan i blant 3-7 am gymeriadau enwog Mary Vaughan Jones, archebwch eich tocynnau yn fuan! Fe fydd Diwrnod Hyfryd Sali Mali ar daith o gwmpas Cymru o’r 7fed o Fehefin, i’r 8fed o Orffennaf.

CYSGU’N BRYSUR


9.12.15


CYSGU’N BRYSUR

Cynhyrchiad gan Arad Goch, Canolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth.


Drama gerdd gyfoes, Gymraeg am fod yn ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain – yr affêrs a’r fflirtio, angst y dosbarth, y gangiau a’r partïon gwyllt yn y goedwig, moesau ac anfoesoldeb, rhwystredigaeth gydag oedolion a’r ofnau a’r gobeithion.

Cynhyrchiad mentrus graddfa fawr gyda chast o 11 actor ifanc egnïol, sgript fachog a choreograffi eiconig wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg ‘BROMAS’.


EWCH I WEFAN ‘CYSGU’N BRYSUR’

http://www.cysgunbrysur.cymru/


Cast -
Tom Conwy
Anni Dafydd
Aaron Davies
Guto Wynne Davies
Gareth Elis
Mirain Fflur
Osian Garmon
Gwawr Keyworth
Rhianna Loren
Caitlin McKee
Lynwen Haf Roberts


Awdur - Bethan Marlow
Cyfarwyddwr - Jeremy Turner
Coreograffydd - Eddie Ladd
Cyfarwyddwr Cerdd - Rhys Taylor

 


Perfformiadau - 

CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH   8 + 9 Mawrth 7.30pm

01970 623232


Y LYRIC, CAERFYRDDIN 11 Mawrth   10.00am a 7.30pm

0845 226 3510


PAFILIWN Y RHYL 16 + 17 Mawrth   16eg - 7pm / 17eg - 10.30am

0745 33 00 00


GALERI, CAERNARFON 18 Mawrth 1pm a 7pm

01286 685222


CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD   21-26 Mawrth
21-23: 1pm / 23–25: 7pm /  26:  2pm + 8pm

029 2063 6464

 

 

HOLA! AR DAITH


5.11.15


HOLA!

Cynhyrchiad pwerus newydd gan Mari Rhian Owen am obeithion, ofnau ac anturiaethau’r Cymry a hwyiodd i Batagonia i greu bywyd newydd 150 mlynedd yn ôl


Addas i blant 7-11 oed

 

Bydd y ddrama amserol hon yn dilyn hynt a helynt a phrofiadau nifer fechan o unigolion fentrodd ar y daith anturus
Bydd elfen o gerddoriaeth i’r cynhyrchiad gydag agosatrwydd y gynulledifa i’r actorion yn creu’r wefr o brofi ing a gorfoledd y cymeriadau.


Cast :

Ffion Wyn Bowen
Sion Emyr
Chris Kinanhan


Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion tan 3 Rhagfyr 2015


Mae’r perfformiadau cyhoeddus wedi dod i ben. Cyflwynwyd y perfformiadau hynny mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Forwrol Llŷn, Menter Iaith Môn, Menter Iaith Sir Ddinbych, Canolfan Gelfyddydau Chapter a Chymdeithas Partneriaeth Aberystwyth Esquel

 

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan