CRASH!


3 Hydref - 25 TachAR DAITH MEWN YSGOLION UWCHRADD, THEATRAU A CHANOLFANNAU CYMUNEDOL RHWNG HYDREF 3 - TACHWEDD 25 2011

Eleni, yn dilyn gofyn mawr, bydd y ddrama wych CRASH! yn teithio i Ysgolion, Theatrau a Chanolfannau Cymunedol.
Yn 2005 aeth Arad Goch a’r ddrama ar daith fer a chafwyd ymateb gwirioneddol wych i’r gwaith, felly penderfynwyd bod hi’n amser i gynulleidfaoedd Cymru cael cyfle arall i’w gweld.

Drama ‘galed’ yw Crash, sy’n mynd i’r afael a her bywyd i bobl ifanc yn yr oes sydd ohonni.  Drama yn iaith pobl ifanc yw hon, a’u consyrns nhw sy’n cael y sylw –dwyn ceir, yr ysfa am wefr sydyn, pwysau cyfoedion, pwysau rhieni, alcohol, cyffuriau, digartrefedd a thrais.

Mae’r ddrama gan Sera Moore Williams ar faes llafur CBAC, a bydd pobl ifanc led led Cymru yn astudio CRASH yn ystod tymor yr Hydref. Ond nid dim ond drama i ddisgyblion a myfyrwyr yw hon, mae’n ddrama sy’n parhau yn gyfoes o ran ei thestun a’i neges, ac felly mae’n ddrama apelgar i oedolion a theuluoedd.


Y mae’n ddarn o waith grymus, bywiog ac yn llawn hiwmor. 

“Os ydi pobol ifanc yn cael “buzz” o ddwyn ceir a’u gyrru ar ras – gan wybod y gallen nhw farw yn y funud fwyn - mae yna “buzz” hefyd o wylio’r ddrama hon.  Mae “Crash” Sera Moore Williams yn daith egnïol iawn – yn gorfforol ac yn eiriol. Mae yna symud parhaus ar y llwyfan ac yn y stori wrth i’r awdures/gyfarwyddydd drio dal bwrlwm ieuenctid a gwneud hynny’n llwyddiannus iawn, dybiwn i.” Meleri Wyn James

Roedd ymateb rhai pobl ifanc a’i gwelodd yr un mor bositif er i’w brwdfrydedd gael ei fynegi mewn iaith ychydig yn wahanol: “we thought the play was sound boys!!! lol the play was easy 2 understand it was amazing lmao! hope 2 c ya soon”.  Cafwyd ymateb da iawn hefyd gan dramorwyr a welodd y ddrama yn ystod Gŵyl Agor Drysau – fe’i prynwyd gan gwmni o’r Almaen a chafodd ei pherfformio yn Almaeneg mewn nifer o leoliadau yn dilyn hyn.

Mae’r pwnc a’r testun yn un y gall pobl ifanc, rhieni a dysgwyr o bob cwr o Gymru ei fwynhau ac elwa ohonno. Bydd perfformiadau Cymraeg a Saesneg ar gael er mwyn sicrhau bod pob un yn cael cyfle i fwynhau’r cynhyrchiad llwyddiannus hwn.

I archebu perfformiad yn eich ardal chi neu am fanylion pellach cysylltwch a ni.


Taith Theatrau Y Glec


23/1/17Y Glec / King Hit yw cynhyrchiad diweddaraf Arad Goch. Gan drafod materion sy’n bwysig i bobl ifanc heddiw, dyma gynhyrchiad sy’n rymus, doniol a thrawiadol iawn.


“A gripping performance that was portrayed amazingly” – Disgybl, Ysgol Bro Dinefwr


Mae’r cynhyrchiad eisoes wedi gwneud taith o ysgolion Ceredigion, Sir Gar a Sir Benfro ac wedi derbyn llawer o ymateb gwych. Ym mis Mawrth ac Ebrill, fe fydd y ddrama’n teithio i theatrau a chanolfannau ledled Cymru, gan gael ei pherfformio yn y Gymraeg a’r Saesneg;


(C)= Perfformiad Cymraeg
(E) = English Performance


Canolfan Arad Goch (01970 617998)
7.3.17 - 19:30 (C), 8.3.17 - 19:30 (E) 
Theatr Soar, ger Merthyr Tydfil (01685 722176)
9.3.17 - 19:00 (C)
Pontio, Bangor (01248 382828)
13.3.17 - 10:00 (C), 12:45 (C) 
Theatr Twm O’r Nant, Dinbych (01745 813431)
16.3.17 - 10:30 (C), 13:45 (C)
Neuadd Dwyfor, Pwllheli (01758 704088)
17.3.17 - 13:30 (C), 19:30 (C)
Theatr Gartholwg, ger Pontypridd (01443 219589)
22.3.17 - 10:30 (C), 13:00 (C) 
The Hafren, Drenewydd (01686 614555)
24.3.17 - 10:30 (C), 13:30 (E)
Theatr Felinfach (01570 470697)
28.3.17 - 19:30 (C)
Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd / Wales Millennium Centre, Cardiff (029 2063 6464)
30.3.17 - 14:00 (E), 19:00 (C), 
31.3.17 - 19:00 (E), 
1.4.17 - 14:00 (E), 19:00 (C)


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Carwyn, .(JavaScript must be enabled to view this email address), 01970 617998


TGAU Drama gyda Arad Goch!


8/9/16Cwrs TGAU Drama Arad Goch!


Ar ddydd Iau yr ail ar hugain o fis Medi fe fydd Cwrs Drama TGAU newydd, drwy gyfrwng y Gymraeg, ac o dan arweiniad proffesiynol, yn dechrau yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.


Fe ddysgir y cwrs gan Catrin Mai Davies; mae gan Catrin flynyddoedd o brofiad llwyddiannus fel athrawes drama a chyflwynydd teledu. Yn ogystal, bydd Jeremy Turner a Mari Rhian Owen o Gwmni Theatr Arad Goch (mae gan y ddau ohonynt brofiad hir o actio, cyfarwyddo, sgriptio ac hyfforddi) yn cyfrannu at elfennau ymarferol y cwrs a bydd staff technegol y cwmni yn rhoi arweiniad ym meysydd goleuo a sain.


Fe gynhelir y gweithgareddau yng Nghanolfan Arad Goch. Yno mae theatr ac ystafelloedd ymarfer gydag adnoddau technegol gwych a systemau goleuo a sain digidol a modern. Bydd gan aelodau’r cwrs ddefnydd o gasgliad helaeth y cwmni o wisgoedd, offer a props llwyfan.


Bydd hwn yn gwrs dwy flynedd. Bydd 12 sesiwn/gwers o ddwy awr bob tymor; fe’u cynhelir yn wythnosol ar brynhawn dydd Iau rhwng 4 a 6.


Bydd modd i ddisgyblion ddechrau’r cwrs os ydynt ym Mlwyddyn 9, 10 neu 11.


Y pris am y cwrs bydd £180 y tymor; gallwn drafod telerau gwahanol i ddisgyblion sydd yn derbyn prydiau ysgol am ddim. Fe gofrestrir y disgyblion am yr arholiad allanol yn eu hysgol eu hunain. Bydd clwb drama AGwedd yn parhau fel arfer i ddisgyblion blynyddoedd 7-9.


Os oes gennych ddiddordeb yn y cwrs gofynnir i gysylltu â ni drwy .(JavaScript must be enabled to view this email address) gan nodi TGAU yn y llinell bwnc. Mae croeso i chi ffonio i siarad â Jeremy Turner neu Anne Evans yng nghanolfan Arad Goch os ydych chi am drafod y cwrs - 01970 617998.


Llawer o wynebau newydd!


19/2/16Llawer o wynebau newydd!


Mae’r ganolfan yn llawn! Dydd llun, (15fed o Fawrth) fe wnaethom ni groesawu 11 actor ifanc, sawl cerddorion ac aelodau o dîm gynhyrchu ar ben hynny hefyd. Beth yw’r rheswm am hyn i gyd? Wel, mae ymarferion CYSGU’N BRYSUR wedi cychwyn- cynhyrchiad mwyaf Arad Goch am 2016 hyd yn hyn!


Cafodd staff Arad Goch wythnos cymharol dawel wythnos diwethaf, gan fod llawer o’r tîm i ffwrdd yn Ffrainc, a doedd paratoadau Cysgu’n Brysur heb gychwyn yn iawn eto. Ond roedd dydd Llun wythnos yma yn wrthwyneb llwyr i hyn. Roedd y ganolfan yn bownsio gydag egni, ac roedd sŵn canu arbennig yn llenwi’r adeilad. Mae’r actorion i gyd yn dod o gefndiroedd gwahanol, a llawer wedi graddio o brifysgol yn ddiweddar. Felly mae yna deimlad o gyffro egnïol ar draws yr adeilad i gyd wrth i bawb ddod i adnabod ei gilydd a chyd-weithio ar brosiect cyffrous iawn.


Ar ben hyn, mae gan y cwmni swyddog marchnata newydd. Fe gychwynnodd Carwyn Blayney ddydd Iau diwethaf (11eg o Fawrth) ac erbyn nawr, mae’n brysur gyda gwaith hyrwyddo Cysgu’n Brysur. Fe wnaeth Carwyn orffen ei radd M.A. ym mhrifysgol Aberystwyth ym mis Hydref, gradd mewn Cyfryngau Creadigol Ymarferol. Dyma ei swydd llawn amser cyntaf, ac am ffordd o ddysgu’r awenau- cael ei daflu mewn i’r pen dwfn gyda mis prysur iawn yng nghanolfan Arad Goch!


Dim ond ychydig dros bythefnos o ymarfer sydd ar ôl nawr, ac am fwy o wybodaeth am y sioe, a hefyd mewnwelediad i’r ymarferion -ewch i wefan y sioe;


www.cysgunbrysur.cymru


Cynyrchiadau Cyfredol a Rhai i Ddod


7.12.15CYSGU’N BRYSUR

Cyd-gynhyrchiad gyda Canolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth

8-26 Mawrth 2016


Drama gerddorol newydd a chyfoes iaith Gymraeg am bobol ifanc a bywyd ysgol. - y breuddwydion, yr affêrs a’r fflirtio, angst y dosbarth, y gangiau a’r partion gwyllt – gyda golygfeydd wedi’u lleoli mewn ystafell ddosbarth, clwb nos a choedwig. Cast o 12 actor ifanc a stori wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg disglair ‘Bromas’.


Awdur - Bethan Marlow
Cyfarwyddwr – Jeremy Turner
Coreograffydd -  Eddie Ladd
Cyfarwyddwr Cerdd – Rhys Taylor


Perfformiadau ym mis Mawrth 2016


Canolfan Celfyddydau Aberystwyth – 8 + 9
Lyric Caerfyrddin – 11
Pafiliwn Rhyl – 16+17
Galeri Caernarfon – 18
Canolfan Mileniwm Cymru Caerdydd 21-26


Tocynnau ar Werth 30 Tachwedd

 


Cynyrchiadau i ddod yn 2015


12.8.15MWNCI AR DAN / BURNING MONKEY

14 Medi – 16 Hydref

Drama gyfoes bwerus gan Sera Moore Williams am ryfel, trais, teuluoedd sydd wedi gwahanu a chyfrifoldebau.
Perfformiadau mewn ysgolion
Addas ar gyfer plant blwyddyn 9 i fyny
Cast: Aaron Davies, Owain Llŷr Edwards, Rhianna Loren


HOLA!

29 Medi – 4 Rhagfyr

Stori anhygoel y Cymry anturus a ymfudodd i Batagonia 150 mlynedd yn ol .
Taith Ysgolion a pherfformiadau cyhoeddus.
Addas i blant 7-11 oed a theuluoedd
Cast : Ffion Wyn Bowen, Sion Emyr, Chris Kinanhan


SXTO

2 Tachwedd – 11 Rhagfyr

Cynhyrchiad heriol ar gyfer pobol ifanc 13+ am effaith gyrru delweddau rhywiol eu naws ar ffonau symudol
Perfformiadau mewn ysgolion

 


6 x 1 - Dwy sioe newydd


2.3.15Sefydlwyd ymgyrch ‘6 x 1’ gan Gwmni Theatr Arad Goch yn 2012. Bwriad yr ymgyrch yw i gomisiynnu chwech artist i ysgrifennu a pherfformio sioe un person. Mae’r cwmni eisioes wedi comisiynnu Gethin Lloyd Evans i ysgrifennu’r sioe – ‘Cyrls y Sgidie Coch’ yn 2012, a chomisiynnu yr actores Lowri Sion i ysgrifennu ‘Het Milwr a’r Twtw Pinc’ yn 2013 – o ganlyniad i’r fenter, teithiodd sioe Lowri o amgylch ysgolion cynradd Cymru a pherfformiwyd y darn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli yn 2014.

Eleni mae’r cwmni wedi comisiynnu dwy sioe newydd gan ddau gariad, Tamsin Griffiths a Morgan Thomas.
“Rhan o’n gwaith yn Arad Goch yw annog a galluogi artistiaid eraill i greu gwaith newydd, gwreiddiol a gwahanol – gyda’n cymorth a’n harweiniad. Mae gennym adnoddau gwych yn ein canofan yn Aberystwyth – ac rydyn ni am sicrhau bod artistiaid eraill yn gallu manteisio ar rhain. Yn ogystal, gwn o brofiad personol pa mor bwysig yn natblygiad gyrfa unrhyw berfformiwr yw’r cyfle i greu sioe un-person” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch.

Dawnswraig o Gaerdydd yw Tamsin. Wedi cychwyn mynychu gwersi dawns gyda ‘Rubicon Dance’ yn Splott, Caerdydd pan roedd hi’n 4 oed, mae Tamsin wedi cael nifer o brofiadau difyr o gynrychioli Cymru mewn cystadlaethau trampolinio i ymchwilio dawnsfeydd traddodiadol yn America ac Awstralia i gystadlu yn rownd gyn derfynnol Britain’s Got Talent gyda Ysgol ddawns Debbie Chapman.

“Dyma’r tro cyntaf i fi weithio ar sioe un person ac rydw i’n awyddus i herio fy hun i ddatblygu perfformiad ‘dance – theatre’ – dwi ddim yn arfer siarad yn ystod perfformiad felly dwi’n lwcus bod Morgan yn actor ac yno i helpu fi ddatblygu’r grefft” Tamsin Griffiths.

Wedi cyflwyno’r syniadau gwreiddiol i Jeremy Turner cyn y nadolig, mae Tamsin a Morgan wedi bod yn datblygu’r ddau berfformiad yng Nghanolfan Arad Goch. Dyma’r ail dro i Morgan gydweithio gyda Arad Goch, yn dilyn perfformio yn y cynhyrchiad ‘Innocent as Strawberries’, cynhyrchiad i bobl ifanc gan Arad Goch fel rhan o ddathliadau Dylan Thomas.

“Roedd hi’n braf dychwelyd i’r Ganolfan, mae’n le braf i ddatblygu gwaith. Mae’n brofiad rhyfedd i fod mewn gofod ar eich pen eich hun ac i ddatblygu sioe lle mai chi sy’n sgriptio, yn perfformio a chyfarwyddo ond mae hefyd yn gyfle arbennig i wthio’r ffiniau ac i ddatblygu sgiliau newydd.” Morgan Thomas
Wrth i Tamsin a Morgan ddatblygu eu perfformiadau i gynulleidfa o bobl ifanc, mae’n amlwg bod arddull a natur y ddau berfformiad yn gwbwl wahanol; Tamsin yn cyfuno dawns gyfoes gyda theatr ac elfennau o droslais a Morgan yn datblygu darn theatr ble bydd yn chwarae sawl cymeriad a sawl offeryn. Difyr felly bod y ddau berfformiad yn anelu i ysgogi bobl ifanc i feddwl yn bositif am eu hunain ac am eu rôl o fewn cymdeithas;

“Buon ni’n dau yn gwylio ‘Naked Teens’ gan Gok Wan ar Channel 4, ac roedd hwn yn ysbrydoliaeth. Bydd fy mherfformiad i yn cwestiynnu beth sy’n atal i bobl ifanc fod yn hapus gyda pwy yw nhw? Fi’n gobeithio ysbrydoli’r gynulleidfa i feddwl bod o’n oce i fod yn nhw, i fod yn wahanol neu’n unigryw – does dim angen newid i gydymffurfio gyda’r hyn ni’n gweld arlein, mewn cylchgronnau neu’n clywed mewn caneuon” Tamsin Griffiths

“Dwi’n gweithio gyda llawer o bobl ifanc ac mae’r agwedd yma o ‘dwi methu gneud o’r yn rhywbeth cyffredin iawn a dwi wedi bod yn cwestiynnu pam? Ar ôl gwylio ‘Naked Teens’ darllennais y stori am Katie Cutler, y ferch ifanc sydd wedi llwyddo i godi dros chwarter miliwn o bunnoedd i Alan Barnes, hen ddyn anabl gafodd ei drywannu ar ei stryd. Mae’n stori bositif sy’n profi bod pob ifanc yn gallu llwyddo i wneud gwahaniaeth a dwi’n gobeithio bydd fy mherfformiad i yn ysgogi’r gynulleidfa ifanc i feddwl yn bositif am eu hunain” Morgan Thomas

Wedi bod yn datblygu’r ddau berfformiad adref yng Nghaerdydd, bydd y ddau yn dychwleyd i Ganolfan Arad Goch yn ystod mis Mawrth i gydweithio gyda’r Cyfarwyddwr Artistig Jeremy Turner a staff Arad Goch i ddatblygu’r perfformiad gan anelu i berfformio’r ddau ddarn i gynulleidfa o bobl ifanc yn y dyfodol agos.

“Rydym yn annog artistiaid i gysylltu gyda ni os oes diddordeb gyda nhw i fod yn rhan o’r fenter 6 x 1. Does dim rhaid aros i asiant wneud y gwaith drostoch chi – ewch ati i greu eich gwaith eich hun – rydyn ni yma i helpu!” Jeremy Turner, Cwmni Theatr Arad Goch.


EISIAU BOD YN ARTIST PRESWYL YN ARAD GOCH?


22.1.15


 

 


Cyfle i weithio mewn canolfan greadigol brysur Gymraeg.

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid o feysydd y celfyddydau gweledol, ffilm, animeiddio, darlunio neu’r celfyddydau digidol i fod yn artist preswyl yng Nghanolfan Arad Goch.

Mae’r Ganolfan, sydd yn ran o Cwmni Theatr Arad Goch, yn ganolfan gynhyrchu yng nghanol tref Aberystwyth. Yno mae theatr stiwdio, ystafelloedd ymarfer, gofodau aml ddefnydd, adnoddau golygu fideo a sain, oriel arddangos fach a swyddfeydd.

Mae’r cwmni yn gweithredu Cynllun Artistiaid Preswyl drwy gynnig gofod gweithio di-dâl i dri artist sydd yn gweithio drwy gyfryngau gwahanol.

Dylid nodi mai’r Gymraeg yw iaith weithredu Cwmni Theatr Arad Goch; felly mae gan y cwmni ddiddordeb arbennig mewn cefnogi artistiaid Cymraeg.

Fodd bynnag, mae gan Gwmni Theatr Arad Goch hanes lwyddiannus o drefnu a chynnal gweithgareddau rhyngwladol a rhyng-ddiwylliannol; byddai croeso, felly i geisiadau gan artistiaid di-Gymraeg neu gan artistiaid o wledydd eraill.

Bydd y cwmni yn gallu cynnig cymorth ymarferol i’r artist, pan fo angen a phan fo’n briodol; gallai’r cymorth yma gynnwys e.e. cyngor am farchnata’r celfyddydau, gwybodaeth am ffynonellau nawdd; arweiniad ynglŷn â chynnal gweithdai ymarferol gyda phlant neu bobl ifanc, cynllunio ar gyfer y theatr,
prosesau ymchwil a datblygu.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau ar bapur neu drwy e-bost, gyda gwybodaeth am eich gwaith, at: ‘Artist Preswyl’, Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Theatr Arad Goch

 Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru/Wales. ffôn: 01970.617998. .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Cwmni Theatr Arad Goch – Cynllun Artistiaid Preswyl - Telerau


Bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn darparu gofod ar gyfer yr artist preswyl am flwyddyn yn y lle cyntaf; ystyrir estyn y
cyfnod hwn ar ôl i’r artist gychwyn yn y ganolfan.

fel arfer ni fydd y cwmni yn talu’r artist preswyl oni bai y cynigir comisiwn iddo / iddi ymgymryd â darn o waith penodol ar gyfer gwaith cynhyrchu prif ffrwd y cwmni.

Ni chodir tâl ariannol am ddefnyddio’r gofod ond gofynnir i’r artist roi cyfwerth â hanner diwrnod yr wythnos o waith fel cyfraniad ‘mewn da’ i Ganolfan Arad Goch neu i Gwmni Theatr Arad Goch. Bydd natur y cyfraniad hwn i’w drafod a’i gytuno gyda Chyfarwyddwr Artistig y cwmni. Mewn trafodaethau blaenorol rydym wedi nodi’r enghreifftiau canlynol fel posibiliadau:

• ymchwilio ffyrdd o gyfuno gwaith perfformio a gwaith arlunio mewn perfformiad i gynulleidfaoedd ifanc;
• creu ac arddangos celf i gynulleidfaoedd ifanc;
• cydweithio gydag artistiaid eraill yn y ganolfan i greu cyflwyniad;
• cynnal dosbarthiadau i bobl ifanc;
• gwaith cynllunio llwyfan ar gyfer cynhyrchiad gan Cwmni Theatr Arad Goch;
• gwaith cynllunio graffeg;
• gwaith ymgynghorol ynglŷn â delweddau’r cwmni.

Bydd y cwmni yn cynnig cymorth i’r artist, pan fo angen a phan fo’n briodol; gallai’r cymorth yma gynnwys e.e. cyngor am farchnata’r celfyddydau, gwybodaeth am ffynonellau nawdd; arweiniad ynglŷn â chynnal gweithdai ymarferol gyda phlant neu bobl ifanc, cynllunio ar gyfer y theatr.

Bydd y gofod ar gael 9 – 5 o’r gloch , dyddiau Llun – Gwener; bydd modd trefnu defnydd o’r gofod ar adegau eraill.

O bryd i’w gilydd, ond yn anaml, bydd gweithgareddau eraill yn digwydd yn y gofod ac felly ni fydd ar gael i’w
ddefnyddio gan yr artist; trafodir hyn gyda’r artist o flaen llaw a rhoddir o leiaf wythnos o rybudd pan ddigwydd hyn.

Mae’n bosib y defnyddir y gofod gan artistiaid eraill; fodd bynnag, bydd modd i ni osod paredau symudol i ddynodi ofodau personol.

Mae storfeydd yn yr adeilad i gadw offer pan fo angen.

Fe fydd hawl gan Gwmni Theatr Arad Goch i hysbysu Cyngor Celfyddydau Cymru, noddwyr eraill a’r cyfryngau am
waith yr artist preswyl yn y ganolfan.

Disgwylir i’r artist gydnabod gymorth Cwmni Theatr Arad Goch a chydnabod fod Cwmni Theatr Arad Goch yn derbyn cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Yn y gorffennol mae Arad Goch wedi comisiynu a thalu artistiaid preswyl i greu gwaith fel rhan o gynnyrch prif ffrwd y cwmni; mae’n bosib, gan ddibynnu ar natur y preswyliad, y bydd y cwmni yn gallu ystyried comisiwn tebyg yn y dyfodol.

Gwelir telerau’r preswyliad ar y dudalen nesaf. Ceir mwy o wybodaeth am y cwmni a’i waith ar www.aradgoch.cymru ac ar www.agordrysau-openingdoors.org

 


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon .(JavaScript must be enabled to view this email address) 

Ymuno

 

 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

 


FfotoAber 2014


23.10.14Dewch i fwnyhau gwaith ffotograffiaeth plant a phobl ifanc Ceredigion

Ar y 23ain o Hydref bydd y plant a phobl ifanc sydd wedi cystadlu yng nghystadleuaeth FfotoAber 2014 yn cael clywed pwy sydd wedi dod i’r brig eleni! Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yng nghanol yr arddangosfa ffotograffiaeth yng Nghanolfan Arad Goch.

Y thema ar gyfer y gystadleuaeth oedd tyfu a ffynnu, ac eleni fel bob blwyddyn arall roedd y beirniaid wedi rhyfeddu at safon gwaith ffotograffiaeth pobl ifanc Ceredigion.

“Dyma’r tro cyntaf ifi fod yn rhan o’r panel beirniadu.  Fel un sy’n gwybod beth yw pwer a dylanwad ffotograffiaeth yn rhinwedd fy swydd fel Swyddog Marchnata Arad Goch, cefais fwynhad mawr wrth weld bod nifer o’r lluniau yn y gystadleuaeth eleni yn adrodd stori, yn gwneud ifi feddwl a chwestiynnu. Dyma beth sy’n gwneud llun da yn fy marn i” Heulwen Davies.

O’r 24ain o Hydref nes diwedd Tachwedd bydd yr arddangosfa o enillwyr y categori plant cynradd ac uwchradd, yn ogystal a nifer o luniau eraill sydd wedi tynnu sylw’r beirniaid, yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Arad Goch. Bydd yr arddangosfa ar agor o 9 - 5, Dydd Llun - Gwener gyda mynediad am ddim i bawb sy’n dymuno gweld y gwaith.

Am fanylion pellach ewchi’r wefan www.ffotoaber.com


Arddangosfa Posteri 25 mlynnedd


15.4.14Mae'n flwyddyn fawr inni fel cwmni wrth inni ddathlu 25 mlynnedd eleni!

Wedi cael hwyl yn pori trwy'r archif rydym wedi crisialu gwaith y cwmni mewn arddangosfa o bosteri, erthyglau a sleidiau sydd i'w gweld yn rhad ac am ddim yn y Ganolfan ar Stryd y Baddon Aberystwyth.

Dewch draw i fwynhau'r atgofion ac os oes gyda chi uchafbwynt neu stori am waith y cwmni bydden gret i glywed ganddoch chi!

Canolfan ar agor o 9-5 Dydd Llun i Dydd Gwener.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan