6 x 1 - Dwy sioe newydd


2.3.15Sefydlwyd ymgyrch ‘6 x 1’ gan Gwmni Theatr Arad Goch yn 2012. Bwriad yr ymgyrch yw i gomisiynnu chwech artist i ysgrifennu a pherfformio sioe un person. Mae’r cwmni eisioes wedi comisiynnu Gethin Lloyd Evans i ysgrifennu’r sioe – ‘Cyrls y Sgidie Coch’ yn 2012, a chomisiynnu yr actores Lowri Sion i ysgrifennu ‘Het Milwr a’r Twtw Pinc’ yn 2013 – o ganlyniad i’r fenter, teithiodd sioe Lowri o amgylch ysgolion cynradd Cymru a pherfformiwyd y darn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli yn 2014.

Eleni mae’r cwmni wedi comisiynnu dwy sioe newydd gan ddau gariad, Tamsin Griffiths a Morgan Thomas.
“Rhan o’n gwaith yn Arad Goch yw annog a galluogi artistiaid eraill i greu gwaith newydd, gwreiddiol a gwahanol – gyda’n cymorth a’n harweiniad. Mae gennym adnoddau gwych yn ein canofan yn Aberystwyth – ac rydyn ni am sicrhau bod artistiaid eraill yn gallu manteisio ar rhain. Yn ogystal, gwn o brofiad personol pa mor bwysig yn natblygiad gyrfa unrhyw berfformiwr yw’r cyfle i greu sioe un-person” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch.

Dawnswraig o Gaerdydd yw Tamsin. Wedi cychwyn mynychu gwersi dawns gyda ‘Rubicon Dance’ yn Splott, Caerdydd pan roedd hi’n 4 oed, mae Tamsin wedi cael nifer o brofiadau difyr o gynrychioli Cymru mewn cystadlaethau trampolinio i ymchwilio dawnsfeydd traddodiadol yn America ac Awstralia i gystadlu yn rownd gyn derfynnol Britain’s Got Talent gyda Ysgol ddawns Debbie Chapman.

“Dyma’r tro cyntaf i fi weithio ar sioe un person ac rydw i’n awyddus i herio fy hun i ddatblygu perfformiad ‘dance – theatre’ – dwi ddim yn arfer siarad yn ystod perfformiad felly dwi’n lwcus bod Morgan yn actor ac yno i helpu fi ddatblygu’r grefft” Tamsin Griffiths.

Wedi cyflwyno’r syniadau gwreiddiol i Jeremy Turner cyn y nadolig, mae Tamsin a Morgan wedi bod yn datblygu’r ddau berfformiad yng Nghanolfan Arad Goch. Dyma’r ail dro i Morgan gydweithio gyda Arad Goch, yn dilyn perfformio yn y cynhyrchiad ‘Innocent as Strawberries’, cynhyrchiad i bobl ifanc gan Arad Goch fel rhan o ddathliadau Dylan Thomas.

“Roedd hi’n braf dychwelyd i’r Ganolfan, mae’n le braf i ddatblygu gwaith. Mae’n brofiad rhyfedd i fod mewn gofod ar eich pen eich hun ac i ddatblygu sioe lle mai chi sy’n sgriptio, yn perfformio a chyfarwyddo ond mae hefyd yn gyfle arbennig i wthio’r ffiniau ac i ddatblygu sgiliau newydd.” Morgan Thomas
Wrth i Tamsin a Morgan ddatblygu eu perfformiadau i gynulleidfa o bobl ifanc, mae’n amlwg bod arddull a natur y ddau berfformiad yn gwbwl wahanol; Tamsin yn cyfuno dawns gyfoes gyda theatr ac elfennau o droslais a Morgan yn datblygu darn theatr ble bydd yn chwarae sawl cymeriad a sawl offeryn. Difyr felly bod y ddau berfformiad yn anelu i ysgogi bobl ifanc i feddwl yn bositif am eu hunain ac am eu rôl o fewn cymdeithas;

“Buon ni’n dau yn gwylio ‘Naked Teens’ gan Gok Wan ar Channel 4, ac roedd hwn yn ysbrydoliaeth. Bydd fy mherfformiad i yn cwestiynnu beth sy’n atal i bobl ifanc fod yn hapus gyda pwy yw nhw? Fi’n gobeithio ysbrydoli’r gynulleidfa i feddwl bod o’n oce i fod yn nhw, i fod yn wahanol neu’n unigryw – does dim angen newid i gydymffurfio gyda’r hyn ni’n gweld arlein, mewn cylchgronnau neu’n clywed mewn caneuon” Tamsin Griffiths

“Dwi’n gweithio gyda llawer o bobl ifanc ac mae’r agwedd yma o ‘dwi methu gneud o’r yn rhywbeth cyffredin iawn a dwi wedi bod yn cwestiynnu pam? Ar ôl gwylio ‘Naked Teens’ darllennais y stori am Katie Cutler, y ferch ifanc sydd wedi llwyddo i godi dros chwarter miliwn o bunnoedd i Alan Barnes, hen ddyn anabl gafodd ei drywannu ar ei stryd. Mae’n stori bositif sy’n profi bod pob ifanc yn gallu llwyddo i wneud gwahaniaeth a dwi’n gobeithio bydd fy mherfformiad i yn ysgogi’r gynulleidfa ifanc i feddwl yn bositif am eu hunain” Morgan Thomas

Wedi bod yn datblygu’r ddau berfformiad adref yng Nghaerdydd, bydd y ddau yn dychwleyd i Ganolfan Arad Goch yn ystod mis Mawrth i gydweithio gyda’r Cyfarwyddwr Artistig Jeremy Turner a staff Arad Goch i ddatblygu’r perfformiad gan anelu i berfformio’r ddau ddarn i gynulleidfa o bobl ifanc yn y dyfodol agos.

“Rydym yn annog artistiaid i gysylltu gyda ni os oes diddordeb gyda nhw i fod yn rhan o’r fenter 6 x 1. Does dim rhaid aros i asiant wneud y gwaith drostoch chi – ewch ati i greu eich gwaith eich hun – rydyn ni yma i helpu!” Jeremy Turner, Cwmni Theatr Arad Goch.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan