EISIAU BOD YN ARTIST PRESWYL YN ARAD GOCH?


22.1.15


 

 


Cyfle i weithio mewn canolfan greadigol brysur Gymraeg.

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid o feysydd y celfyddydau gweledol, ffilm, animeiddio, darlunio neu’r celfyddydau digidol i fod yn artist preswyl yng Nghanolfan Arad Goch.

Mae’r Ganolfan, sydd yn ran o Cwmni Theatr Arad Goch, yn ganolfan gynhyrchu yng nghanol tref Aberystwyth. Yno mae theatr stiwdio, ystafelloedd ymarfer, gofodau aml ddefnydd, adnoddau golygu fideo a sain, oriel arddangos fach a swyddfeydd.

Mae’r cwmni yn gweithredu Cynllun Artistiaid Preswyl drwy gynnig gofod gweithio di-dâl i dri artist sydd yn gweithio drwy gyfryngau gwahanol.

Dylid nodi mai’r Gymraeg yw iaith weithredu Cwmni Theatr Arad Goch; felly mae gan y cwmni ddiddordeb arbennig mewn cefnogi artistiaid Cymraeg.

Fodd bynnag, mae gan Gwmni Theatr Arad Goch hanes lwyddiannus o drefnu a chynnal gweithgareddau rhyngwladol a rhyng-ddiwylliannol; byddai croeso, felly i geisiadau gan artistiaid di-Gymraeg neu gan artistiaid o wledydd eraill.

Bydd y cwmni yn gallu cynnig cymorth ymarferol i’r artist, pan fo angen a phan fo’n briodol; gallai’r cymorth yma gynnwys e.e. cyngor am farchnata’r celfyddydau, gwybodaeth am ffynonellau nawdd; arweiniad ynglŷn â chynnal gweithdai ymarferol gyda phlant neu bobl ifanc, cynllunio ar gyfer y theatr,
prosesau ymchwil a datblygu.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau ar bapur neu drwy e-bost, gyda gwybodaeth am eich gwaith, at: ‘Artist Preswyl’, Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Theatr Arad Goch

 Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru/Wales. ffôn: 01970.617998. .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Cwmni Theatr Arad Goch – Cynllun Artistiaid Preswyl - Telerau


Bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn darparu gofod ar gyfer yr artist preswyl am flwyddyn yn y lle cyntaf; ystyrir estyn y
cyfnod hwn ar ôl i’r artist gychwyn yn y ganolfan.

fel arfer ni fydd y cwmni yn talu’r artist preswyl oni bai y cynigir comisiwn iddo / iddi ymgymryd â darn o waith penodol ar gyfer gwaith cynhyrchu prif ffrwd y cwmni.

Ni chodir tâl ariannol am ddefnyddio’r gofod ond gofynnir i’r artist roi cyfwerth â hanner diwrnod yr wythnos o waith fel cyfraniad ‘mewn da’ i Ganolfan Arad Goch neu i Gwmni Theatr Arad Goch. Bydd natur y cyfraniad hwn i’w drafod a’i gytuno gyda Chyfarwyddwr Artistig y cwmni. Mewn trafodaethau blaenorol rydym wedi nodi’r enghreifftiau canlynol fel posibiliadau:

• ymchwilio ffyrdd o gyfuno gwaith perfformio a gwaith arlunio mewn perfformiad i gynulleidfaoedd ifanc;
• creu ac arddangos celf i gynulleidfaoedd ifanc;
• cydweithio gydag artistiaid eraill yn y ganolfan i greu cyflwyniad;
• cynnal dosbarthiadau i bobl ifanc;
• gwaith cynllunio llwyfan ar gyfer cynhyrchiad gan Cwmni Theatr Arad Goch;
• gwaith cynllunio graffeg;
• gwaith ymgynghorol ynglŷn â delweddau’r cwmni.

Bydd y cwmni yn cynnig cymorth i’r artist, pan fo angen a phan fo’n briodol; gallai’r cymorth yma gynnwys e.e. cyngor am farchnata’r celfyddydau, gwybodaeth am ffynonellau nawdd; arweiniad ynglŷn â chynnal gweithdai ymarferol gyda phlant neu bobl ifanc, cynllunio ar gyfer y theatr.

Bydd y gofod ar gael 9 – 5 o’r gloch , dyddiau Llun – Gwener; bydd modd trefnu defnydd o’r gofod ar adegau eraill.

O bryd i’w gilydd, ond yn anaml, bydd gweithgareddau eraill yn digwydd yn y gofod ac felly ni fydd ar gael i’w
ddefnyddio gan yr artist; trafodir hyn gyda’r artist o flaen llaw a rhoddir o leiaf wythnos o rybudd pan ddigwydd hyn.

Mae’n bosib y defnyddir y gofod gan artistiaid eraill; fodd bynnag, bydd modd i ni osod paredau symudol i ddynodi ofodau personol.

Mae storfeydd yn yr adeilad i gadw offer pan fo angen.

Fe fydd hawl gan Gwmni Theatr Arad Goch i hysbysu Cyngor Celfyddydau Cymru, noddwyr eraill a’r cyfryngau am
waith yr artist preswyl yn y ganolfan.

Disgwylir i’r artist gydnabod gymorth Cwmni Theatr Arad Goch a chydnabod fod Cwmni Theatr Arad Goch yn derbyn cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Yn y gorffennol mae Arad Goch wedi comisiynu a thalu artistiaid preswyl i greu gwaith fel rhan o gynnyrch prif ffrwd y cwmni; mae’n bosib, gan ddibynnu ar natur y preswyliad, y bydd y cwmni yn gallu ystyried comisiwn tebyg yn y dyfodol.

Gwelir telerau’r preswyliad ar y dudalen nesaf. Ceir mwy o wybodaeth am y cwmni a’i waith ar www.aradgoch.cymru ac ar www.agordrysau-openingdoors.org

 


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon .(JavaScript must be enabled to view this email address) 

Ymuno

 

 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

 


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan