Chwefror 2016 - mis prysur Arad Goch


28.1.16


Bydd y mis bach (hirach na’r arfer!) yn adeg prysur iawn i Arad Goch


Ar dechrau’r mis, rhwng yr 8ed a’r 12ed o Chwefror bydd yn cwmni yn cynnal perfformiadau, yn Ffrangeg a Saesneg o’r cynhyrchiad BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN – OU LES FEUILLES VOLENT yng Ngwyl A PAS CONTES yn Dijon Ffrainc. Daw hyn a chyfle bendigedig i gyflwyno cynhyrchiad (a enwebyd yn ddiweddar am wobr) i gynulleidfaoedd newydd mewn gwyl o fri. Cyffrous iawn…


Cyn ac ar ol yr ymweliad â Ffrainc, byddwn yn cynnal perfformiadau o’r fytholwyrdd OES RHAID I MI DDEFFRO mewn ysgolion cynradd yng Ngheredigion, Caerfyrddin a Phenfro. Yr un mor gyffrous…


Ac, ar 15 Chwefror, bydd ymarferion y ddrama gerdd wych CYSGU’N BRYSUR yn cychwyn yn Aberystwyth, gyda’r perfformiadau cyntaf o’r cynhyrchiad yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth ar yr 8ed a’r 9ed o Fawrth. Dyma sioe uchelgeisiol a gwreiddiol iawn. Tu hwnt o gyffrous…


Gan obeithio eich gweld felly yn ne orfllewin Cymru, Ffrainc…neu’n Aberystwyth


Cysgu’n Brysur - Cynhyrchiad newydd ar gyfer blwyddyn newydd


11.1.16


CYSGU’N BRYSUR – cynhyrchiad newydd ar gyfer blwyddyn newydd


Bydd ‘Cysgu’n Brysur’, drama gerdd newydd iaith Gymraeg, ar daith ym mis Mawrth.


Dyma gynhyrchiad mentrus, graddfa fawr gyda chast o 11 actor ifanc egnïol, sgript fachog a choreograffi eiconig wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg ‘Bromas’. Rhagwelir y bydd taith y sioe, yn ystod mis Mawrth eleni, yn un o uchafbwyntiau calendar celfyddydol Cymru yn 2106.


Disgrifir ‘Cysgu’n Brysur’ gan Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch a Chyfarwyddwr y ddrama, fel cynhyrchiad cyfoes Cymraeg am fod yn ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain:

“Mae’n son am yr affêrs a’r fflirtio, angst y dosbarth, y gangiau a’r partïon gwyllt yn y goedwig, moesau ac anfoesoldeb ieuenctid, rhwystredigaeth gydag oedolion ac ofnau a gobeithion pobol ifanc” meddai. Ychwanegodd mai “ychydig iawn, os oes rhai o gwbl, o gynyrchiadau theatrig ar y raddfa hon ac o’r natur hwn sydd ar gael ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru”.


Mae ‘Cysgu’n Brysur’ yn gyd-gynhyrchiad gan Arad Goch, Canolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Yn ôl Lousie Miles-Crust, Pennaeth Rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, “Rydym wrth ein boddau yn gweithio gydag Arad Goch ar y prosiect hwn. Mae ganddynt enw da fel cwmni sydd yn cynhyrchu gwaith o safon uchel iawn ac rydym yn rhannu eu huchelgeision. Mae hyn yn cynnwys creu theatr ‘Made in Wales’, hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant Cymraeg a meithrin talent ifanc Cymreig, sydd oll yn elfennau amlwg o’r cynhyrchiad ‘Cysgu’n Brysur”.


I gydfynd â’r cynhyrchiad mae gwefan arbennig wedi ei chreu. Mae cysgunbrysur.cymru bellach yn fyw a’n cynnwys manylion amrywiol am y cynhyrchiad. Bydd nifer o fersiynau newydd (remixes) o ganeuon ‘Bromas’ o’r sioe ar gael drwy’r wefan gan yr artistiaid Roughion, Martin Kinnear ag Ifan Dafydd. Rhyddheir y cnwd cyntaf o’r fersiynau newydd gan yr artistiaid hyn, o’r gan ‘Fersiwn o Fi’, ar 13 Ionawr, gyda fersiynau newydd o ganeuon eraill ar gael yn fuan wedi hynny. I gwblhau’r pecyn o weithgaredd sydd yn gysylltiedig a’r cynhyrchiad bydd Arad Goch yn cynnal cyfres o ‘Weithdai Agored’ mewn ysgolion amrywiol.


Cast ‘Cysgu’n Brysur’ yw Tom Conwy, Anni Dafydd, Aaron Davies, Guto Wynne Davies, Gareth Elis, Mirain Fflur, Osian Garmon, Gwawr Keyworth, Rhianna Loren, Caitlin McKee a Lynwen Haf Roberts. Bethan Marlow yw’r awdur, gyda choreograffi gan Eddie Ladd. Y Cyfarwyddwr Cerdd yw Rhys Taylor.


Mae’r daith yn cychwyn gyda pherfformiadau yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth ar 8 a 9 Mawrth ac yn dod i ben gydag wythnos o berfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd rhwng 21 a 26 Mawrth. Cynhelir perfformiadau hefyd yng Nghaerfyrddin, Rhyl a Chaernarfon.

Dyma holl ddyddiadau’r daith - :

CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 8 + 9 Mawrth 7.30pm

Y LYRIC, CAERFYRDDIN 11 Mawrth 10.00am a 7.30pm

PAFILIWN Y RHYL 16 + 17 Mawrth 16eg - 7pm / 17eg - 10.30am

GALERI, CAERNARFON 18 Mawrth 1pm a 7pm

CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD (Stiwdio Weston) 21-26 Mawrth 21-23: 1pm / 23–25: 7pm / 26: 2pm + 8pmAm fanylion pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998


I ymweld â gwefan 'Cysgu'n Brysur' ewch i

http://www.cysgunbrysur.cymru/Cysgu’n Brysur - Cast a Thocynnau


3.12.15


Mae tocynnau ar gyfer y cynhyrchiad CYSGU’N BRYSUR bellach ar werth ymhob canolfan a’r cast wedi eu cadarnhau.


Mae ‘Cysgu’n Brysur’ yn ddrama gerdd gyfoes, Gymraeg am fod yn ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain – yr affêrs a’r fflirtio, angst y dosbarth, y gangiau a’r partïon gwyllt yn y goedwig, moesau ac anfoesoldeb, rhwystredigaeth gydag oedolion a’r ofnau a'r gobeithion. Dyma gynhyrchiad mentrus graddfa fawr gyda chast o 11 actor ifanc egnïol, sgript fachog a choreograffi eiconig wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg ‘Bromas’


Y cast llawn ar gyfer y cynhyrchiad yw Tom Conwy, Anni Dafydd, Aaron Davies, Guto Wynne Davies, Gareth Elis, Mirain Fflur, Osian Garmon, Gwawr Keyworth, Rhianna Loren, Caitlin McKee a Lynwen Haf Roberts.


Byddent yn ymuno â gweddill y criw artistig, sef yr awdur Bethan Marlow, y Cyfarwyddwr Jeremy Turner, y Coreograffydd Eddie Ladd a’r Cyfarwyddwr Cerdd Rhys Taylor.


Perfformir ‘Cysgu’n Brysur’ yn y canolfannau canlynol -

CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 8 + 9 Mawrth 7.30pm

Y LYRIC, CAERFYRDDIN 11 Mawrth 10.00am a 7.30pm

PAFILIWN Y RHYL 16 + 17 Mawrth 16eg - 7pm / 17eg - 10.30am

GALERI, CAERNARFON 18 Mawrth 1pm a 7pm

CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD 21-26 Mawrth 21-23: 1pm / 23–25: 7pm / 26: 2pm + 8pm


Cyhoeddir cyfeiriad gwefan arbennig y cynhyrchiad yn y man lle bydd modd dilyn hynt a helynt y cymeriadau, yr ymarferion a’r straeon diweddar o’r cynhyrchiad.


Mae CYSGU’N BRYSUR yn gynhyrchiad gan gwmni theatr ARAD GOCH mewn partneriaeth â Canolfan Mileniwm Cymru a Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre.


Am wybodaeth pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998


Dawns y Dail yn Ysgol T Llew Jones


3.12.15


Disgrifiwyd prosiect amlgyfrwng diweddar cwmni theatr Arad Goch yn Ysgol T Llew Jones fel llwyddiant mawr gan y Cwmni.


Roedd y prosiect, a welodd Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig y Cwmni, ynghyd â nifer o staff arall Arad Goch, yn cydweithio gyda staff a disgyblion yr ysgol i greu’r sioe ‘Dawns y Dail’, yn rhan o’r dathliadau ar hyd a lled Cymru i gofnodi 100 mlwyddiant geni’r awdur plant enwog T Llew Jones.


Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, a chynghorau cymuned lleol, aethpwyd ati i gydweithio gyda holl ddisgyblion yr Ysgol i greu’r perfformiad. Yn ogystal â chynnwys elfennau o theatr, defnyddiwyd ffurfiau creadigol eraill hefyd, megis gwaith celf y plant wedi ei animeiddio, ffilm a sain.


Yn ol Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch “Roedd hwn yn gyfle amhrisiadwy i ni bartneru gyda’r athrawon, a’r holl ddisgyblion, i greu cyflwyniad cyfoes. Llwyddwyd i gyflwyno’r disgyblion, a’u hathrawon, i amrywiaeth o ddulliau mynegiant ac ystod o gyfryngau cyflwyno creadigol. Rydym yn hynod ddiolchgar i’r Ysgol am eu gwahoddiad a’u cydweithrediad yn ystod y cyfnod gwaith ac yn falch fod y perfformiadau eu hunain wedi bod mor llwyddiannus, o ran y niferoedd a ddaeth i’w gweld a’r adwaith cadarnhaol a gafwyd” meddai.


Dywed Linda Evans ar ran Ysgol T Llew Jones “Roedd cydweithio gyda cwmni theatr Arad Goch yn bleser pur. Cafodd y disgyblion gyfle i ddehongli cerddi TLlew Jones mewn ffordd ffres, deinamig, amlgyfrwng. Mae’r prosiect wedi sbarduno’r plant i ddarllen mwy o waith T Llew Jones ac i ymfalchio yn eu Cymreictod. Roedd yr holl broses wedi ei drefnu’n dda ac fe lwyddwyd i blethu’r holl beth i mewn i drefniadaeth yr ysgol yn hwylus dros ben”


Bydd Arad Goch yn edrych am gyfleodd i gynnal prosiectau tebyg yn y dyfodol. Gall unryw ysgol sydd â diddordeb mewn cydweithio ar gynlluniau fyddai’n hyfforddi athrawon a chynnig cyfleoedd i ddisgyblion fynegi eu hunain gysylltu â’r cwmni drwy .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Tocynnau ‘Cysgu’n Brysur’ ar werth


23.11.15


Mae tocynnau ar gyfer y ddrama gerdd gyfoes ‘Cysgu’n Brysur’ bellach ar werth ymhob canolfan.Dyma gynhyrchiad mentrus graddfa fawr gyda chast o 11 actor ifanc egnïol, sgript fachog gan Bethan Marlow a choreograffi eiconig Eddie Ladd, wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg ‘Bromas’Perfformir y cynhyrchiad yn y canolfannau canlynol -


CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 8 + 9 Mawrth 7.30yh /www.aberystwythartscentre.co.uk

Y LYRIC, CAERFYRDDIN 11 Mawrth 10.00yb a 7.30yh www.carmarthenshiretheatres.co.uk

PAFILIWN Y RHYL 16 + 17 Mawrth 16eg – 7yh / 17eg - 10.30yb www.rhylpavilion.co.uk

GALERI, CAERNARFON 18 Mawrth 1yp a 7yh www.galericaernarfon.com

CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD / WALES MILLENNIUM CENTRE CARDIFF 21-26 Mawrth 21-23: 1yp / 23–25: 7yh / 26: 2yp + 8yh /www.wmc.org.ukMae ’Cysgu’n Brysur’ yn gyd-gynhyrchiad gan Arad Goch, Canolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth


Sxto Ar Daith


19.10.15


Mae taith ein cynhyrchiad SXTO wedi cychwyn, gyda pherfformiadau mewn lleoliadau yn ne Cymru hyd at y 3ydd o Ragfyr.


Dyma ddrama heriol ac amserol ar gyfer pobol ifanc 13+, gan yr awdur Bethan Gwanas, am effaith gyrru delweddau rhywiol eu naws ar ffonau symudol a deithwyd gan y cwmni yn y gorffennol.


Angharad Lee fydd yn cyfarwyddo’r actorion Nia Ann, Endaf Eynon Davies, Lloyd Meredith a Lowri Sion.


Cynhelir dros 30 o berfformiadau o SXTO mewn ysgolion uwchradd yn Nhorfaen a Bro Morgannwg rhwng 2 Tachwedd a 3 Rhagftyr


At hyn, cynhelir 1 perfformiad cyhoeddus yn Neuadd y Buddug, Y Bala am 7.30yh 17 Tachwedd, Mae tocynnau ar gyfer y perfformiad yma ar gael drwy ffonio 07715 415497


Byddwn yn defnyddio'r hashtag #SXTO yn ystod y daith


Arad Goch Ryngwladol


19.10.15


Bydd cwmni theatr Arad Goch â phresenoldeb amlwg ar lwyfannau Ewrob dros y misoedd nesaf.

Ymellach at ymweliad diweddar gan Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig y Cwmni a Gwŷl FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS yn Majorca, i greu cysylltiadau a chwilio am artistiaid a chwmnïau i gyfrannu at Wŷl ‘Agor Drysau’ y Cwmni yn 2017, bydd Arad Goch yn cynnal perfformiadau o’r ddrama BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN yn Festival Guant, Catalunya ar benwythnos cyntaf mis Tachwedd eleni.


Yn y flwyddyn newydd bydd y Cwmni yn ymweld â Ffrainc ar ddau achlysur; y tro cyntaf i gynnal ‘showcase’ mawr yn Epinal ym mis Ionawr. Arad Goch fydd yr unig gwmni o tu allan i Ffrainc a’r cwmni cyntaf o Gymru i fynd i’r farchnad yma ar gyfer theatr i blant a phobl ifanc sy’n cael ei mynychu gan brynwyr a threfnyddion o bob ardal yn Ffrainc. Ym mis Chwefror perfformir yng ngwŷl ‘À pas contés’ yn Dijon.. Ar y ddau achlysur cyflwynir y ddrama BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN eto, yn Saesneg a Ffrangeg. Mae’r actorion y cynhyrchiad arbennig hwn eisoes wedi cyflwyno’r sioe yn Rwseg, Core-eg, Arabeg a Chatalaneg.


Mae Arad Goch hefyd wedi derbyn gwahoddiad i fynd a chynhyrchiad arall (OES RHAID I MI DDEFFRO?) i’r ŵyl uchod ym Majorca yn 2016 a gobeithir trefnu rhagor o berfformiadau yng Nghatalonia a Sbaen tua’r un adeg drwy gydweithio gyda’n cysylltiadau amrywiol yno.


Mae hwn, felly, yn gyfnod prysur a ffrwythlon iawn i’r Cwmni, gyda pherfformiadau yng Nghymru ac ar dir mawr Ewrob. Bydd y perfformiadau dramor yn adeiladu ar yr enw da a’r presenoldeb ryngwladol a grëwyd eisoes gan y Cwmni yn sgil ei berfformiadau disglair a’i bartneriaethu blaengar dros nifer fawr o flynyddoedd.Mwnci ar Dân yn Lloegr


17.9.15


Cynhelir perfformiadau o ddrama gydnabyddedig gan y dramodydd Cymraeg Sera Moore Williams yn siroedd Buckingham a Chaerlŷr ym mis Hydref.


Mae MWNCI AR DÂN / BURNING MONKEY, gan gwmni theatr Arad Goch o Aberystwyth, yn ddrama gignoeth am ryfel, teuluoedd rhanedig a chyfrifoldebau. Mae’r adrodd hanes cwpwl yn eu harddegau a’u hymwneud â chyn-filwr hŷn, sydd a’i fryd ar adfer ei berthynas a’i ferch. Wrth i’r gwahaniaethau rhwng y cenedlaethau ddod i’r amlwg mae empathi rhwng y cymeriadau hefyd yn datblygu.


“Cymaint yw statws y ddrama hon fel bod Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru wedi ei chynnwys ar y sylabws drama, i’w hastudio mewn ysglion ar hyd a lled Cymru ac yn Lloegr” meddai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch.


“Mae’r perfformiadau yn Milton Keynes a Chaerlŷr yn gyfle gwych i fyfyrwyr dros y ffin i weld cynhyrchiad hynod fywiog a dynol o sgript gosod. I ni fel Cwmni, bydd y perfformiadau hyn yn Lloegr, o ddrama wreiddiol Gymreig, yn ein caniatau i ddatblygu partneriaethau newydd a denu cynulleidfaoedd newydd i’n gwaith” meddai.


Perfformir ‘Burning Monkey’ yn Ysgol Stowe, Milton Keynes, ar y 13eg o Hydref ac yn Ysgol Ramadeg Caerlŷr ar y 14eg. Cast y ddrama yw Aaron Davies, Owain Llŷr Edwards a Rhianna Loren, gyda’r awdures yn eu cyfarwyddo. Mae’r cynhyrchiad yn addas i blant Blwyddyn 9 i fyny. Cyn y cyflwyniadau hyn yn Lloegr, ac wedi hynny, cynhelir perfformiadau, yn y Gymraeg a’r Saesneg, mewn ysgolion yng nghanolbarth a de Cymru hyd at yr 16eg o Hydref.


Am fanylion pellach cysylltwch â .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998


Cynyrchiadau’r Hydref


7.9.15


Gyda 3 sioe ar daith rhwng hyn a’r Nadolig, mi fydd tymor yr hydref yn un prysur iawn i gwmni theatr Arad Goch.


Drama gyfoes i blant dosbarth 9 i fyny am ryfel, trais a chyfrifoldebau yw ‘Mwnci ar Dân’. Bydd y cynhyrchiad pwerws hwn, gan yr awdur a’r cyfarwyddwr Sera Moore Williams, yn ymweld ag ysgolion uwchradd yng Nghymru a Lloegr rhwng canol mis Medi a chanol mis Hydref.


‘Hola!’, stori anhygoel Mari Rhian Owen am y Cymry anturus a ymfudodd i Batagonia 150 mlynedd yn ol, yw cynhyrchiad cyhoeddus y cwmni. Cynhelir perfformiadau o’r sioe deulu gyfeillgar hon mewn 5 canolfan cymunedol yn Nefyn, Llangefni, Dinbych, Caerdydd ac Aberystwyth rhwng diwedd Medi a dechrau Rhagfyr. Bydd hefyd nifer fawr o sioeau mewn ysgolion yng nghanolbarth a de Cymru.


Drama heriol ar gyfer pobol ifanc 13+ am effaith gyrru delweddau rhywiol eu naws ar ffonau symudol, ‘SXTO’, yw’r trydydd cynhyrchiad, gyda pherfformiadau mewn ysgolion ym mis Tachwedd.


“Mae hwn yn dymor pwysig i Arad Goch, fydd yn ein gweld yn torri tir newydd a chyflwyno cynhyrchiadau cyfoes ac amserol“ meddai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig y cwmni. “Wrth i ni ymdrin â phynciau fel Patagonia a sextio, mae cynnwys y tymor yn amrywiol iawn ond hefyd yn hynod berthnasol. Mae’r ffaith i ni gynnal perfformiadau yn Lloegr, a chydweithio â phartneriaid newydd yng Nghymru, yn dyst i’n hymrwymiad parhaus i ddenu cynulleidfaoedd newydd sbon at ein gwaith ac i ehangu ystod ein dilyniant” meddai.


Dros y tri mis nesaf bydd y cwmni hefyd yn cwblhau’r castio ar gyfer y ddrama gerddorol gyfoes, graddfa-fawr, ‘Cysgu’n Brysur’ fydd yn teithio prif theatrau Cymru ym mis Mawrth. At hyn, bydd aelodau’r cwmni yn cynnal perfformiadau yn Catalynia er mwyn cynyddu presenoldeb ac enw da’r cwmni ar lwyfannau Ewrob.


Y ddrama ‘Mwnci ar Dân’ sydd yn agor tymor yr hydref, gyda pherfformiad yng Ngheredigion ar 14 Medi.


Am fanylion pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998


Tymor Newydd AGwedd a blAGur


1.9.15


Wrth i’r haf ddod i ben, a’r nosweithiau gau’i mewn, mae tymor newydd o glybiau drama AGwedd a blAGur Arad Goch ar fin cychwyn.


Mae AGwedd yn cynnig cyfle i bobol ifanc blynyddoedd 7, 8 a 9 i ymarfer sgiliau perfformio, a sianelu egni creadigol, mewn awyrgylch hwyliog. Arweinydd AGwedd yw Catrin Mai, athrawes drama uchel ei pharch a wyneb newydd i waith Arad Goch eleni.


Pwrpas blAGur yw galluogi plant oedran cynradd blynyddoedd 2 i 6 i fagu hyder a dysgu sgiliau sylfaenol newydd drwy chwarae gemau drama. Mae’r gweithdai wythnosol yn tanio’r dychymyg drwy waith byrfyfyr a chwarae rôl. Ffion Wyn Bowen, actores brofiadol a wyneb cyfarwydd iawn i ddilynwyr gwaith Arad Goch, yw’r arweinydd.


Yn ôl Rhys Tanat Morgan o Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig a mynychydd diweddar: "Mae bod yn aelod o AGwedd wedi magu fy hyder i berfformio ac wedi fy helpu i greu grŵp o ffrindiau newydd. Mae AGwedd wedi rhoi'r cyfle i mi gymdeithasu yn y Gymraeg gyda fy ffrindiau. Byswn yn annog unrhywun sydd â diddordeb mewn sgwennu neu pherfformio i ymuno! "


Mae sesiynau AGwedd yn digwydd rhwng 4.00 a 5.30 bob dydd Mercher o 23 Medi ymlaen. Cynhelir sesiynau blAGur rhwng 10.15 a 11.45 ar foreuau Sadwrn, gan gychwyn ar 19 Medi. Cynhelir y ddau yng Nghanolfan Arad Goch ar gost o £50 y tymor am 10 sesiwn.


Am ragor o wybodaeth, neu i drefnu sesiwn brofi, cysylltwch ag Anne Evans .(JavaScript must be enabled to view this email address) / 01970 617998.


Mae yna alw mawr am y sesiynau hyn felly rydym yn annog bobol i archebu’n fuan.MWNCI AR DAN – AR DAITH


17.8.15


Mae cyfnod ymarfer y cynhyrchiad Mwnci ar Dân wedi cychwyn yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.


Dyma ddrama afaelgar gan Sera Moore Williams sy'n tynnu sylw at faterion sy'n bwysig i arddegwyr - rhyfel, trais, teuluoedd sydd wedi gwahanu a chyfrifoldebau. Mae’n addas ar gyfer plant 9 oed i fyny.


Mae’r ddrama’n adrodd hanes cwpl yn eu harddegau a’u hymwneud â chyn filwr, a’i ymdrechion yntau i ail-adeiladu ei berthynas doredig â’i ferch.


Mae’r arddull yn foel ac yn uniongyrchol, gyda hiwmor yn chwarae rhan fawr, fel ag yw’r arfer erbyn hyn yng ngwaith y cwmni ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc.


Sera Moore Williams fydd yn cyfarwyddo’r actorion Aaron Davies, Owan Llŷr Edwards a Rhianna Loren, gyda cherddoriaeth gan Gruff ab Arwel. Gweddill y tîm yw’r Technegydd Gareth Wyn Roberts a’r Is-gyfarwyddwr Trystan ap Owen.


Bydd y cynhyrchiad i’w weld mewn ysgolion yn ne a chanolbarth Cymru, ac mewn rhai ysgolion yn ne Lloegr, rhwng 14 Medi ag 16 Hydref, gyda pherfformiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn ôl y galw.


Mae’r ddrama hon yn un o’r testunau ar gyfer TGAU Drama ac hefyd yn addas i waith ABCh.


Cysgu’n Brysur


4.9.15


YN EISIAU – ACTORION IFANC 18-25 OED

ar gyfer cynhyrchiad proffesiynnol o ddrama gerdd newydd CYSGU’N BRYSUR – drama gyfoes gan Bethan Marlow am bobol ifanc, affêrs, fflirtio ac angst y dosbarth, gadael, cuddio, darganfod dy hun, a pharti gwyllt yn y coed


Cerddoriaeth gan BROMAS. Coreograffi gan Eddie Ladd.
Cyfarwyddwr Cerdd – Rhys Taylor. Cyfarwyddwr – Jeremy Turner


Ar Daith 7-26 Mawrth 2016 –

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Canolfan y Clefyddydau Aberystwyth
Y Pafiliwn, Rhyl
Galeri, Caernarfon
Lyric, Caerfyrddin


Os ydych yn actor ifanc a newydd, sydd yn gallu canu, ac eisiau bod yn rhan o’r cynhyrchiad arbennig hwn, cysylltwch ag Arad Goch ar 01970 617998 .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Cynhelir clyweliadau ar 26 a 27 Medi


Mae CYSGU’N BRYSUR yn gynhyrchiad ar y cyd gan Arad Goch a Chanolfan Mileniwm Cymru


ARAD GOCH AR FAES YR EISTEDDFOD


21.7.15


Bydd cwmni theatr Arad Goch yn cynnal perfformiadau o 2 ddrama ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni.


Ar 2.30 y prynhawn ar DDYDD MAWRTH 4 AWST , cynhelir perfformiad o’r cynhyrchiad ‘OES RHAID I MI DDEFFRO’ yn y CWT DRAMA as FAES YR EISTEDDOFD. Dyma sioe fywiog gyda cherddoriaeth, dawns… ac hedfan, ac fel rhan o’r sioe bydd cyfle i’r gynulleidfa greu lluniau a straeon eu hunain. Mae’r cynhyrchiad yn addas i blant 3-7 oed a theuluoedd.


Ar DDYDD GWENER 7 AWST, yn THEATR MAES ar FAES YR EISETDDFOD cynhelir 2 berfformiad arbennig o ‘LLEUAD YN OLAU’, sef addasiad llwyfan hynod llwyddiannus y cwmni o straeon T.Llew Jones. Gyda thaith y cynhyrchiad newydd ddod i ben dyma gyfle olaf i fwynhau gwledd o hwyl theatrig, gyda cherddoriaeth fyw, ar Ddiwrnod T. Llew ar y maes. Mae’r sioe yn addas ar gyfer plant 6-12 oed a theuluoedd a chynhelir y perfformiadau am 11.30 y bore a 3.30 y prynhawn ar y 7ed.


Mae’r Eisteddfod hefyd yn gyfle i rannu gwybodaeth am ein cynhyrchiadau teithiol rhwng hyn a’r nadolig – ‘Hola!’ (sioe am y Cymry ymfudodd i Batagonia) , ‘Mwnci ar Dân’ a ‘Sxto’ . Hefyd, ein cynhyrchiad mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru ym mis Mawrth 2016, sef ‘ Cysgu’n Brysur’, drama gerddorol gyfoes graddfa fawr.


Bydd aelodau’r cwmni â phresenoldeb ym mhentref drama y Maes gydol yr wythnos i ddarparu gwybodaeth am y cwmni, ein gwaith a’n cynlluniau.


Ffrwyth Clybiau Drama Arad Goch


29.6.15


ARAD GOCH YN CYFLWYNO FFRWYTH EU CLYBIAU DRAMA

Bydd cwmni theatr Arad Goch yn arddangos y gwaith a wnaethpwyd eleni ar eu prosiectau i blant mewn cyflwyniadau ar yr 11eg a’r 15eg o Orffennaf.

Mae AGwedd a blAGur yn weithdai drama poblogaidd sydd yn rhoi cyfle i blant ddatblygu hyder a hunan fynegiant, yn ogystal â dysgu sgiliau sylfaenol a sut i sianelu egni creadigol. Arweinir blAGur gan yr actores Ffion Wyn Bowen, sydd i’w gweld yn rheolaidd yn nghynyrchiadau Arad Goch. Enid Gruffudd yw arweinydd prosiect AGwedd.

Bydd ‘Bae Pwy’, teitl dangosiad blAGur ar yr 11eg o Orffennaf, yn defnyddio stori adnabyddus Cartre’r Gwaelod, ynghyd â gwaith T Llew Jones a’r awdures Caryl Lewis, fel sail ar gyfer cyflwyniad bywiog gan bymtheg o blant 8-11 oed o ardal Aberystwyth.

‘Llanast’ ac ‘Y Sied’ yw teitlau’r cyflwyniadau yn arddangosiad AGwedd ar y 15eg o Orffennaf. Dyfeisiwyd y straeon hyn gan y criw o ddeg o bobl ifanc sydd ynghlwm â’r prosiect. Cyfeillgarwch a’r berthynas rhwng pobl a phlant a'u gilydd yw’r themau.

Cyflwynir ‘Bae Pwy’ blAGur yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth am 2.00pm a 4.30pm pnawn Sadwrn 11 Gorffennaf. Bydd cyflwyniad AGwedd am 5.00pm ar dydd Mercher y 15ed o Orffennaf yn yr un lleoliad.

Am fanylion pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998.


Cysgu’n Brysur ar daith yn 2016


24.6.15


ARAD GOCH YN DERBYN GRANT I DEITHIO CYNHYRCHIAD CERDDOROL

Bydd cwmni theatr Arad Goch yn derbyn cymhorthdal arbennig gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnal taith o’u cynhyrchiad graddfa fawr beiddgar ‘Cysgu’n Brysur’ ym mis Mawrth 2016.

Disgrifir y cynhyrchiad, sydd a stori wedi’i seilio ar ganeuon y band iaith Gymraeg ‘Bromas’, fel drama gerddorol gyfoes. Mae’n sôn am fywyd ysgol – y breuddwydion, yr angst a’r gangiau – gyda golygfeydd wedi’u lleoli mewn ystafell ddosbarth, clwb nos a choedwig.

Mewn ymateb i dderbyn grant arbennig gan y Cyngor dywedodd Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch iddo fod yn falch iawn o’r gefnogaeth:

“Rydym yn diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu hyder yn ein gwaith. Mae’r gefnogaeth ychwanegol ac hael yma yn ein caniatáu i ymestyn a theithio sioe lwyddiannus ac uchelgeisiol iawn; un a luniwyd yn y lle cyntaf gyda chyfraniadau gan nifer o bobol ifanc yn gweithio ochr yn ochr a staff artistig profiadol” meddai.

“Mae ‘Cysgu’n Brysur’, gyda’i bwyslais ar gerddoriaeth gyfoes iaith Gymraeg, a chyda’i berfformiadau egnïol, yn sicr o danio’r dychymyg. Bydd hefyd yn dangos iddi fod yn bosib llwyfannu cynhyrchiad theatr gwreiddiol ar raddfa fawr yn yr iaith Gymraeg sydd yn apelgar a pherthnasol i’n hieuenctid”.

Llwyfannwyd y cynhyrchiad gwreiddiol yng nghlwb nos Pier Pressure, Aberystwyth yn 2014 fel prosiect ar y cyd â Chwmni Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd, gyda chast o 27 o bobol ifanc. Addasir y sgript honno ar gyfer y daith i greu fersiwn newydd ar gyfer cast o 12 actor ifanc proffesiynol. Cynhelir perfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, sydd yn bartner yn y cynhyrchiad, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth a Phafiliwn y Rhyl, gyda rhagor o ganolfannau i’w cadarnhau.

Sgriptiwyd y ddrama gan yr awdures Bethan Marlow, gyda choreograffi gan Eddie Ladd. Rhys Taylor yw’r Cyfarwyddwr Cerddorol. Roedd y tri ohonynt ynghlwm â’r cynhyrchiad gwreiddiol.

Mae Arad Goch yn edrych i gastio’r cynhyrchiad ym mis Medi ac maent yn galw ar actorion ifanc gysylltu â nhw ar gyfer clyweliadau, fydd i’w cynnal ar y 26ain a’r 27ain o Fedi. Mae’n gyfle gwych i actorion ifanc a newydd, sydd a sgiliau canu, i fod yn rhan o gynhyrchiad newydd. Dylai’r sawl sydd a diddordeb gysylltu ag Arad Goch ar 01970 617998.

Bydd ‘Cysgu’n Brysur’ ar daith rhwng y 7ed a’r 26ain o Fawrth 2016, gydag wythnos gyfan o berfformiadau yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru.

Am fanylion pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998.

#CysgunBrysur


Newid Amser Perfformiad o ‘Lleuad yn Olau’


18.6.15


Mae amser un o’r perfformiadau o’r cynhyrchiad ‘Lleuad yn Olau’ yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, ar dydd Mawrth 23 Mehefin wedi newid.

Ni chynhelir perfformiad am 1.00yp. Yn hytrach, fe’i gynhelir am 7.00yh.

Bydd y perfformiad a drefnir ar gyfer 10.00yb yn parhau yn unol a’r trefniant gwreiddiol.

Tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau’r Ganolfan ar 02920 636464.


Taith ‘Lleuad yn Olau’ yn cychwyn


1.6.15


Bydd perfformiadau o ‘Lleuad yn Olau’, addasiad llwyfan Arad Goch o straeon T. Llew Jones, yn cychwyn yr wythnos hon, gyda sioeau yn Theatr Felinfach dydd Mercher (3 Mehefin). Cynhelir 2 berfformiad yno y diwrnod hwnnw – perfformiad i ysgolion am 13.00 ac un cyhoeddus am 19.00.

Mae cast o 5 yn y sioe – Owan Llŷr Edwards, Huw Blainey, Gareth Elis, Lynwen Haf Roberts a Ffion Wyn Bowen. Jeremy Turner sydd yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad.

Bydd y sioe yn ymweld â’r canaolfannau â ganlyn

MEHEFIN

3: Theatr Felinfach – 13:00 + 19.00

5: Theatr Mwldan, Aberteifi – 10:00 + 13:30

8: Lyric Caerfyrddin – 10:00 + 13:00

10: Theatr Soar, Merthyr Tudfil – 10:00 + 13:00

12: Theatr Glan yr Afon, Casnewydd – 13:00

15: Galeri, Caernarfon – 10:00 + 13:00

17: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth - 18.00

18: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 10.00 + 13.00

23: Canolfan y Mileniwm, Caerdydd – 10:00 + 13:00

29: Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan – 10:00 + 13:00

30: Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan – 10:00

GORFFENNAF

2: Theatr Twm o’r Nant, Dinbych – 10.00 + 13:00

3: Theatr Twm o’r Nant, Dinbych – 10.00

8: Theatr Brycheiniog, Aberhonddu - 10:00

9: Theatr Fach Llangefni – 18.30

14: Theatr Gartholwg Pontypridd – 10:00 a 13.00

AWST

7: Maes Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn 11.30 a 15.30

Ymunwch â ni yn ystod y daith


Arad Goch yn Eisteddfod yr Urdd


20.5.15


Bydd Cwmni Theatr Arad Goch â phresenoldeb ar faes Eisteddfod yr Urdd (Caerffili a’r Cylch) eleni rhwng y 1af a’r 6ed o Fehefin.

Gallwch ddod i gyfarfod â rhai o staff y cwmni ac i glywed am ein gwaith a’n cynyrchiadau diweddaraf yn stondin Cwtsh y Dysgwyr, ger y brif fynedfa, unryw bryd yn ystod yr wythnos.

Am 1 o’r gulch a 3 o’r gloch bob prynhawn bydd y Cwmni yn cynnal sesiynnau arbennig i blant, gyda chyfle iddynt greu lluniau fydd i’w gosod ar furlun a greir yn arbennig gan y cwmni ar thema Ymfudo i Patagonia. Am 3 o’r gloch prynhawn Mercher y 3ydd bydd Mari Rhian Owen, awdures y ddrama ‘Hola!’ – cynhyrchiad i’w lwyfannu yn yr Hydref am daith y Cymry i Batagonia 150 mlynedd yn ol – yn cynnal gweithdy arbennig am y cynhyrchiad.

Croeso cynnes i bawb ymuno â ni yn ystod yr wythnos. Edrychwn mlaen at eich gweld.


Taith Lleuad yn Olau


7/5/15


Tylwyth teg, ysbryd, brenin, ffarmwr ...mae cymeriadau o bob math yn barod i gwrdd â phlant Cymru yng nghynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Arad Goch.

Bydd ‘Lleuad yn Olau’ yn addasiad llwyfan bywiog o un o gyfrolau mwyaf llwyddianus T. Llew Jones gyda’r daith i’w chynnal i gydfynd â dathliadau canmlwyddiant geni’r awdur.

“Dyma’r ffordd perffaith i ddathlu bywyd a gwaith T.Llew” yn ol Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch a chyfarwyddwr y cynhyrchiad. “Bydd y sioe arbennig yma yn dod â rhai o straeon gwerin enwocaf brenin llenyddiaeth plant Cymru yn fyw mewn ffordd cyfoes a digri. Gallwn sicrhau siwrne theatrig anturus iawn i fyd y chwedlau, o hiwmor ‘Y Fuwch ar y tô’ i ddirgelwch stori ‘Lleuad yn Olau’” meddai.

Bydd cast o bump yn perfformio ‘Lleuad yn Olau’ – Huw Blainey, Ffion Wyn Bowen, Gareth Elis, Llŷr Edwards a Lynwen Haf Roberts.

Bydd y daith yn ymweld â chanolfannau theatr ar hyn a lled Cymru rhwng y 3ydd o Fehefin a’r 14eg o Orffennaf, gan gynnwys Aberteifi, Caerfyrddin, Merthyr Tudful, Caernarfon, Aberystwyth, Caerdydd, Llangadfan, Dinbych, Brycheiniog, Llangefni a Phontypridd. Cynhelir y 2 perfformiad cyntaf yn Theatr Felinfach ar y 3ydd o Fehefin, gan gynnwys perfformiad arbennig gyda’r hwyr, i deulueodd, am 7pm. Cynhelir perfformiadau eraill i deuluoedd yn Aberystwyth (Mehefin 17eg) a Llangefni (Gorffennaf 9ed).

I’r sawl na fydd yn gallu mynychu un o’r perfformiadau teithiol, cynhelir perfformiadau ychwanegol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ar y 7ed o Awst.

Mae’r sioe, sydd yn para tua awr o hyd, yn addas i blant 6 – 12 oed a theuluoedd.

Gellir dilyn a chyfrannu at y cynhyrchiad drwy #Lleuadynolau a #100TLlew.


Arad Goch nol yn Catalonia


15.04.15


Ffion Wyn Bowen, Mark Roberts, Jeremy Turner a Rhys Pugh-Evans ar eu ffordd I Catalonia yn Sbaen i berfformio yng Ngwyl La Mostra D'igualada, yr wyl theatr fwyaf o'i math i blant a phobol ifanc yng Nghatalonia.

Cynhelir 6 perfformiad o'r ddrama 'Ble mae'r dail yn hedfan' dydd Gwener a dydd Sadwrn yma, yn y Gymraeg a Chalalaneg.

Am wybodaeth bellach am yr Wyl www.lamostraigualada.cat


Arad Goch yn Rwsia!


08.04.15


Ar yr 17 o Ebrill bydd ein cydweithiwr Simon Lovatt yn hedfan i Wyl Kings Festival yn Novgorod, Rwsia i chwilio am waith ar gyfer Gwyl Agor Drysau 2017!

Llynedd, bu Arad Goch yn perfformio'r sioe 'Ble Mae'r Dail yn Hedfan' yn yr Wyl, ac eleni mae'r cwmni wedi derbyn gwahoddiad i fynychu'r Wyl i chwilio am waith ar gyfer ein Gwyl AGOR DRYSAU - OPENING DOORS 2017.

Mae Simon Lovatt yn gweithio ar ein prosiect Somewhereto_ gyda pobl ifanc, mae Simon hefyd yn gerddor ac wedi bod ar daith gyda nifer o'n cynhyrchiadau;

"Rwy'n edrych ymlaen at fynychu Kings Festival gan nad ydw i wedi cael y cyfle i fod mewn Gwyl Theatr Rhyngwladol o'r blaen - heblaw am Agor Drysau wrth gwrs! Gobeithio byddai'n dod o hyd i waith addas ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc Cymru. Bydd profi'r iaith a'r diwylliant yn agoriad llygaid i rhywun sydd heb deithio llawer tu allan i Brydain!"

Simon Lovatt

I wybod mwy am yr Wyl ewch i'r wefan www.kingfestival.ru/king-festival


Arad Goch yn Catalonia


8.4.15


Wythnos i heddiw bydd cast a chriw Ble Mae'r Dail yn Hedfan yn hedfan i Gatalonia yn Sbaen i berfformio yng Ngwyl La Mostra D'igualada, yr wyl theatr fwyaf o'i math i blant a phobl ifanc yng Nghatalonia.

Yn ystod yr wythnos bydd yr actorion Ffion Wyn Bowen a Mark Roberts yn perfformio 6 sioe Gymraeg a Chatalaneg i gynulleidfaoedd o blant ifanc a theuluoedd. Dyma'r ail dro i'r cast befformio'r gwaith yn Catalonia, yn dilyn ymweliad a Gwyl 'Fiet' yn Hydref 2014;

“Mae’n wych i gael y cyfle i ddychwelyd i Catalonia i berfformio’r gwaith i gynulleidfa newydd mewn gŵyl fawr fel ‘La Mostra’. Mae wedi bod yn dipyn o her i fi ddysgu a pherfformio mewn ieithoedd amrywiol, ac mae’n braf cael y cyfle i ail gydio yn y Catalaneg, iaith arall leiafrifol, ar gyfer y perfformiad hwn” Ffion Wyn Bowen

Am wybodaeth bellach ewch i www.lamostraigualada.cat


SWYDDI YN ARAD GOCH


4.3.15


Swyddog Prosiect /Swyddog Gweinyddol ar gyfer prosiect somewhereto_

Mae’r cwmni am benodi gweithiwr prosiect a swyddog gweinyddol brwdfrydig i ymuno a Chwmni Theatr Arad Goch, sy’n bartner darpariaeth rhanbarthol i brosiect somewhereto_.

Cyflog: £18,339 - £24,854 (pro rata)

Yr ydym yn hysbysebu 2 swydd rhan amser, ond mae’n bosib i un person geisio am y ddwy swydd – a’u gwneud yn swydd lawn amser.

Manylion pellach oddi wrth:
Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol
- Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN.
- Ffôn :01970 617998
- e-bost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dyddiad cau: 18fed o Fawrth 2015(cyfweliadau yn ystod y wythnos yn dechrau 23ain o Fawrth 2015).

Elusen Cofrestredig: 702506
Anela Arad Goch at fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.


ARAD GOCH YN CATALONIA


5.2.15


CWMNI THEATR ARAD GOCH YN DYCHWELYD I GATALONIA

Ar yr 18 a 19 o Ebrill bydd yr actores Ffion Wyn Bowen a’r actor Mark Roberts yn dychwelyd i Gatalonia i berfformio ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’. Wedi perfformio yn Malorca, Catalonia yng ngŵyl ‘Fiet 2014’ yn Hydref 2014, mae Arad Goch yn falch o dderbyn gwahoddiad gan ŵyl ‘La Mostra’, yr ŵyl theatr mwyaf blaenllaw yn Catalonia i berfformio chwech perfformiad Cymraeg a Chatalaneg.

“Mae’n wych i gael y cyfle i ddychwelyd i Catalonia i berfformio’r gwaith i gynulleidfa newydd mewn gŵyl fawr fel ‘La Mostra’. Mae wedi bod yn dipyn o her i fi ddysgu a pherfformio mewn ieithoedd amrywiol, ac mae’n braf cael y cyfle i ail gydio yn y Catalaneg, iaith arall leiafrifol, ar gyfer y perfformiad hwn” Ffion Wyn Bowen

Datblygwyd y cynhyrchiad ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’ yn 2012, fel rhan o drioleg o berfformiadau rhyngweithiol i blant 3 i 7 oed. Mae Arad Goch wedi bod yn ddigon ffodus i’w pherfformio mewn sawl gwlad gan gynnwys Rwsia, Tunisia a De Korea.

Yn ystod y perfformiad awr o hyd, bydd y gynulleidfa ifanc yn cwrdd â dau gymeriad, Pegi a Deri, merch a bachgen sy’n gymeriadau hollol wahanol – un yn hoffi trefn a thawelwch a’r llall yn hoffi sŵn a blerwch! Mae’r ddau yn rhannu’r un gofod, felly yr her yw dysgu i gyfaddawdu, i rannu, i barchu a cheisio dod yn ffrindiau – themâu y gall plant uniaethu a nhw!

Un o’r prif ffactorau sydd wedi denu sylw ac ysbrydoli trefnydd ‘La Mostra’, fel nifer o’r gwyliau eraill, yw’r elfen rhyngweithiol, rhywbeth sy’n ‘newydd’ ac yn anghyfarwydd i gynulleidfaoedd ifanc yn Ewrop a thu hwnt.

Does dim dwywaith bod Arad Goch a’i waith yn llwyddo i roi Cymru ar y map rhyngwladol. Wrth drefnu ei Gŵyl ei hun; AGOR DRYSAU – OPENING DOORS, Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc, mae’r byd yn cael profi safon gwaith theatr o Gymru, ac mae cynulleidfaoedd ifanc Cymru yn cael y cyfle i brofi gwaith theatr o bob cwr o’r byd.

Y tro hwn, bydd Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch yn chwilio am berfformiadau Catalaneg i’w rhaglenni yn AGOR DRYSAU – OPENING DOORS 2017.

“Dros y blynyddoedd mae Arad Goch wedi perfformio mewn nifer o wledydd tramor – ac mae cydweithio gydag artistiaid o ddiwylliannau eraill yn rhan bwysig o waith Arad Goch, wrth roi diwylliant Cymru ar fap byd-eang”.

Mae’n bwysig i nodi bod y buddsoddiad mae Arad Goch yn ei dderbyn gan Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn helpu i greu’r gwaith, bellach yn cynorthwyo’r cwmni i ddenu arian mewn i Gymru, drwy’r ffioedd perfformio a geir wrth weithio tramor.

Mewn hinsawdd economaidd heriol, mae’r diddordeb ymarferol ac ariannol o dramor yng ngwaith y cwmni yn profi bod Arad Goch yn cael ei ystyried fel un o’r cwmnïau mwyaf blaenllaw yn y byd o safbwynt cynhyrchu a pherfformio theatr i gynulleidfaoedd ifanc.

Y flwyddyn nesaf bydd Arad Goch yn ymweld a Mecsico! Hasta manana!


HOLA! Drama newydd am antur y Cymry yn Mhatagonia


28.01.15


Wrth i Gymru ddathlu 150 mlwyddiant y Cymry a hwyliodd i Batagonia, mae ARAD GOCH yn falch o gyhoeddi drama newydd sbon.

Bydd HOLA! yn berfformiad rhyngweithiol, ac mae'n rhoi cyfle i blant a theuluoedd y Gymru gyfoes i brofi antur ein cyn deidiau, wrth iddyn nhw hwylio draw i Batagonia i chwilio am fywyd newydd. Bydd y perfformiad yn rhannu'r wefr, yr ofnau a'r gobeithion ac yn gyfle i ddathlu ein perthynas gyda'r Wladfa.

Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae'r perfformiad hefyd ar gael i deithio i neuaddau cymunedol led led Cymru.

O safbwynt addysgiadol, bydd y cynhyrchiad yn cynorthwyo i ddatblygu sgiliau llythrennedd y plant, ac hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes a daearyddiaeth. Bydd adnoddau arbennig a gweithgareddau cyfranogol ar gael i ysgolion.

Awdur y ddrama yw Mari Rhian Owen, Actores Rheoli yn Arad Goch. Mae Mari yn teithio Cymru yn cynnal gweithdai iaith trwy ddrama i ysgolion ac mae ei sgriptiau blaenorol yn cynnwys MERCHED Y GERDDI a THE GOOD BIG CREDO.

Mae'r cynhyrchiad ar daith o'r 7.9.15 - 18.12.15 - I archebu perfformiad ar gyfer eich ysgol cysylltwch a'n Swyddog Cyswllt Ysglion, Anne Evans: .(JavaScript must be enabled to view this email address) I archebu perfformiad mewn neuadd gymunedol cysylltwch a'n Swyddog Marchnata Heulwen Davies; .(JavaScript must be enabled to view this email address).


SWYDDI ARAD GOCH


26.1.15


Rydym yn chwiliio am dechnegwyr theatr, sain a goleuo a rheolwyr llwyfan i weithio ar gytundebau penodol dros y 9 mis nesaf.

Anfonnwch eich CV at .(JavaScript must be enabled to view this email address) erbyn y 6ed o Chwefror.

Mae croeso ichi gysylltu neu dewch draw am sgwrs!


Cynhyrchiad newydd 2015 - ar daith!


22.01.15


OES RHAID I MI DDEFFRO?

CYNHYRCHIAD NEWYDD ARAD GOCH

Eddie Ladd a’i choreograffi cyfoes a cherddoriaeth gwerin o’r 18fed Ganrif – Arad Goch yn torri tir newydd ym maes theatr i blant yng Nghymru.
‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ yw cynhyrchiad cyntaf Arad Goch yn 2015 ac mae wedi selio ar ddau gymeriad a cherddor sy’n byw ym myd y breuddwydion, byd cyffrous ble mae unrhywbeth yn bosibl!

Dyma’r drydedd mewn cyfres o berfformiadau gan Gwmni Theatr Arad Goch i blant 3 i 7 oed. Datblygwyd y cyntaf, ‘O Gam i Gam’ yn 2010 a ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’ yn 2012. Mae’r ddau wedi teithio’n helaeth o amgylch Cymru, gyda 350 o berfformiadau’n cael eu cynnal mewn ysgolion, meithrinfeydd a gŵyliau teuluol.

Mae’r ddau berfformiad blaenorol wedi rhoi Cymru ar y map o safbwynt datblygu perfformiadau rhyngweithiol a blaengar i blant ifanc. Mae Arad Goch wedi perfformio’r gwaith mewn gŵyliau theatr i blant yn Rwsia, De Korea, Tunisia a Majorca.

“Mae’r elfen rhyngweithiol wedi dangos i’r byd nad yw Cymru yn ofni mentro i ddatblygu syniadau newydd a chyfoes ym myd theatr i blant. Mae plant Cymru a thramor wedi mwynhau cymryd rhan yn y perfformiadau wrth helpu actorion i chwilio am wahanol bethau, ymateb i gwestiynnau yn ystod y perfformiad a mynd ati greu straeon eu hunain ar ddiwedd y perfformiadau. Bydd yr elfen rhyngweithiol yn parhau yma er mwyn ehangu profiad y plant” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch a Chyfarwyddwr y cynhyrchiad.

Yn wahanol i’r cynyrchiadau blaenorol, mae dwy elfen newydd yn rhan greiddiol o ‘Oes Rhaid I Mi Ddeffro?’ gwaith coreograffi dan arweiniad Eddie Ladd a cherddoriaeth fyw sy’n cael ei berfformio ar y ffidil gan Mari Morgan, merch ifanc sydd newydd raddio gyda MA mewn Cerddoriaeth Traddodiadol Cymreig ym Mhrifysgol Bangor.

“Dyma’r tro cyntaf erioed i Arad Goch gydweithio gyda choreograffydd i ddyfeisio darn corfforol ac mae’r cyfuniad o ddawns cyfoes a cherddoriaeth traddodiadol yn torri tir newydd ym maes theatr i blant yng Nghymru. Mae rhywfaint o sgript ynddi, a rheinny’n eiriau sydd wedi dod o ganlyniad i sgwrsio gyda phlant, ond y corff a’r gerddoriaeth yw’r prif elfennau sy’n cyflwyno’r stori y tro hwn” Jeremy Turner.

Yr actorion Ffion Wyn Bowen a Mark Roberts, dau actor sydd wedi ymddangos yn y ddau gynhyrchiad blaenorol sydd wedi cael eu castio eto eleni. Bu’r ddau yn sgwrsio gyda phlant yn Ysgol Llanilar a Ysgol Gymraeg Aberystwyth fel rhan o’r broses ymchwil ar gyfer y sgript.

“Mae plant yn llawn syniadau! Cawsom glywed am eu profiadau byw wrth gysgu a breuddwydio; y cymeriadau mae nhw’n cwrdd, eu teimladau a’u hofnau a hefyd y sŵn mae’n nhw’n clywed. Daeth i’r amlwg yn fuan mai cerddoriaeth a dawns fyddai’r modd perffaith o gyflwyno’r perfformiad cyffrous hwn” Ffion Wyn Bowen

Roedd syniadau pendant gyda’r plant am y math o gerddoriaeth a sain oedd yn rhan o’u breuddwydion ac o ganlyniad, y gerddoriaeth sy’n arwain y naratif a’r cyfan yn cael ei berfformio ar y ffidil gan Mari Morgan.

“Y gerddoriaeth sy’n rheoli y cynhyrchiad. Mae’r rhythm, alawon gwahanol a effeithiau sain amrywiol yn cyfleu newid o ran y stori, cymeriad newydd ac yn rheoli rhythm y symudiadau. Mae’r perfformiad yn frith o alawon traddodiadol a hefyd effeithiau sain rwy’n creu ar y ffidil, pob math o synnau o gar rasio i sŵn glaw, rydw i wedi cael llawer o hwyl yn datblygu’r sain” Mari Morgan

Mae Eddie Ladd wedi cydweithio gyda Jeremy Turner ar ‘Cysgu’n Brysur’, cynhyrchiad Theatr Ieuenctid yr Urdd yn 2014. Roedd Jeremy yn awyddus i gynnig y cyfle i Eddie weithio ym maes theatr i blant am y tro cyntaf, ac mae Eddie yn falch ei bod hi wedi mentro;

“Rydw i wedi elwa’n fawr o gydweithio gyda chast sydd wedi cael profiad helaeth ym maes theatr i blant, rydw i wedi dysgu gymaint! Dwi ddim yn ofni ymateb y plant oherwydd mae nhw wedi eu trwytho mewn dawns trwy fideos pop, rhaglenni teledu a gwersi dawns poblogidd. Neges y corff yw dawns wedi’r cyfan, mae’n ffordd naturiol o gyfleu stori” Eddie Ladd.

Mae Mark Roberts wedi gweithio gyda Arad Goch ar sawl cynhyrchiad gan gynnwys ‘Mordaith Anhygoel Madog’ yn 2014. Mae’n cyfaddau bod datblygu perfformiad corfforol wedi bod yn brofiad gwahanol iawn;

“Mae cofio sgript yn her, ond mae cofio symudiadau yn llawer anoddach! Ryden ni’n cychwyn bob ymarfer gyda ‘jog’ ar y prom yn Aberystwyth cyn cnesu’r corff gyda mwy o ymarfer yn y theatr…ac wedyn mae’r ‘gwaith’ yn cychwyn! Rydw i’n llawn edmygedd at ddawnswyr!” Mark Roberts

Bydd ‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ yn teithio i ysgolion cynradd Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro o’r 26ain o Ionawr nes y 27ain o Fawrth. Rydym yn awyddus i groesawu adolygwyr i weld y perfformiad mewn ysgolion. I drefnu ymweliad, cysylltwch â Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch;
.(JavaScript must be enabled to view this email address) /01970 617 998


Gweithdy i Hyfforddi Adolygwyr Theatr Ifanc


12.1.15


ARAD GOCH YN CYNNIG GWIETHDY HYFFORDDIANT AM DDIM I BOBL IFANC YNG NGHANOLFAN ARAD GOCH ABERYSTWYTH

Rydym yn falch o gynnig cyfle gwych i bobl ifanc sydd a diddordeb mewn theatr a'r celfyddydau i ddysgu sut i fynd ati i ysgrifennu adolygiadau. Cynhelir y gweithdy dwyieithog ar Ddydd Llun y 9fed o Chwefror o 1 - 3 o'r gloch.

Yn ystod y gweithdy, bydd pobl ifanc yn cael cyfle i wylio perfformiad o'n cynhyrchiad newydd 'Oes Rhaid I Mi Ddeffro', cyn cael sesiwn rhyngweithiol awr o hyd dan arweiniad yr adolygydd llwyddiannus Lowri Haf Cooke. Yn ystod y gweithdy bydd Lowri yn defnyddio'r cynhyrchiad fel engraifft, wrth arwain y bobl ifanc trwy'r broses o ysgrifennu adolygiadau llwyddiannus.

Rydym yn falch iawn bod tri busnes lleol yn cefnogi'r fenter ac ar ddiwedd y sesiwn bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i gwrdd a Huw Bates o'r cylchgrawn newydd yr 'Aberystwyth Ego' a Keith Morris o'r wefan www.theatre-wales.co.uk er mwyn dysgu am ddau 'blatfform' lleol ble gall y bobl ifanc anfon a chyhoeddi adolygiadau. Bydd y bobl ifanc hefyd yn clywed sut bydd Canolfan y Celfyddydau yn fodlon eu cynorthwyo a'i cefnogi wrth iddynt fynd ati i chwilio am berfformiadau lleol i'w hadolygu.

Dyma gychwyn menter newydd sbon wrth inni anelu i ddatblygu grwp o bobl ifanc lleol fydd yn mynd ati i fynychu ac adolygu perfformiadau lleol
Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch.

Mae oddeutu 30 o bobl ifanc lleol eisioes wedi cofresru ar gyfer y gweithdy am ddim. Os oes diddordeb gyda chi i gymeryd rhan yna cysylltwch gyda Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch erbyn yr 20fed o Ionawr. .(JavaScript must be enabled to view this email address)

*Noder bod yn rhaid i bawb sy'n mynychu'r gwiethdy fod yn y Gnaolfan erbyn 12:45 er mwyn sicrhau bod y gwiethdy'n cychwyn yn brydlon am 13:00*


HAPPY CHRISTMAS TOMMY


15.12.14


Cwmni Theatr Arad Goch yn cydweithio gyda 170 o blant i gynhyrchu cyngerdd Nadolig.

Ysgol gyfan yn cael blas o fyd y theatr a chyfle i ddysgu am yr hyn ddigwyddodd ar faes y Rhyfel ar Ddydd Nadolig 1914.


Can mlynedd yn ôl, roedd milwyr o Brydain a’r Almaen yn ymladd yn erbyn ei gilydd mewn ffosydd cul a mydlyd, gyda bwledi yn saethu o’i hamgylch ymhobman. Ar ddiwrnod Nadolig daeth ennyd o normalrwydd a hapusrwydd i fywydau’r bechgyn ifanc yma, pan benderfynnwyd gostwng y gynnau er mwyn dod ynghyd i chwarae gêm beldroed gyfeillgar i ddathlu’r Nadolig.

Y stori bŵerus hon yw sail ‘HAPPY CHRISTMAS TOMMY’ cyngerdd Nadolig Ysgol Hen Heol, Llanelli, a thros y dair wythnos diwethaf mae’r ysgol wedi bod yn cydweithio gyda Cwmni Theatr Arad Goch i ddatblygu’r perfformiad fydd yn cael ei lwyfannu yn Y Ffwrnes Llanelli Nos Fercher yma, yr 17eg o Ragfyr.

“Wedi ennill arian nawdd PDG, Pupil Deprivation Grant, ro’n i’n awyddus i ddefnyddio rhan o’r arian i ddatblygu sgiliau gydol oes a magu hyder a hunan werth ein disgyblion. Ro’n i’n credu’n gryf mai theatr oedd y ffordd orau i wneud hyn. Dewisiais i Arad Goch fel cwmni i gynhyrchu’r sioe, oherwydd mae nhw’n dod yma i’r ysgol i berfformio’n gyson a’r adborth rwy’n cael gan y staff a’r disgyblion yw bod safon y gwaith bob amser yn uchel” Non Neave, Pennaeth Ysgol Heno Heol Llanelli.

Y Gyfarwyddwraig sydd wedi bod yng ngofal y cynhyrchiad yw Angharad Lee, un sydd wedi cydweithio gyda disgyblion ac wedi cydweithio gyda Arad Goch ar sawl cynhyrchiad llwyddiannus i bobl ifanc, gan gynnwys SXTO ac Innocent as Strawberries.

“Mae’n braf dychwelyd i ysgol i gydweithio gyda phlant. Yn wahanol i weithio gyda actorion proffesiynnol, mae’n rhaid cofio mai’r nôd yma yw magu hyder a sgiliau newydd , mae’r ‘end product’ yn bwysig ond nid dyma’r prif beth. Wy moyn i bawb fwynhau ac edrych mlaen at gamu ar lwyfan y Ffwrnes”. Angharad Lee

Yn ogystal a’r profiad o weithio gyda chyfarwyddwr proffesiynnol mae’r disgyblion hefyd yn cydweithio gyda staff technegol Cwmni Theatr Arad Goch a hefyd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adam Karrie a’r Cyfarwyddwr Cerddorol Tim Riley.

“Mae Tim yn cyfrannu gymaint at sgiliau y band bach sydd gyda ni, a dros y dyddiau olaf bydd Adam yn gweithio’n agos gyda’r prif gymeriadau I’w paratoi nhw ar gyfer y perfformiad byw Nos Fercher. Gyda’r holl doriadau yn y byd cerddoriaeth mewn ysgolion mae’r prosiect yma’n codi fy nghalon i, mae’n anhygoel i weld plant sydd erioed wedi cyffwrdd mewn offeryn yn cael eu hysbrydoli i chwarae snare drums a xylophones ac ati, mae’n gyfle gwych iddyn nhw” Angharad Lee.

Does dim dwywaith bod Ysgol Hen Heol yn flaengar iawn yn y modd mae nhw’n gweld pŵer y celfyddydau wrth ddatblygu sgiliau gydol-oes eu disgyblion.
“Mae’r plant wedi bod wrth eu bodd trwy gydol y profiad. Mae nhw wedi dysgu sgiliau cyfathrebu, perfformio a llwyfannu ac wedi magu hunan hyder a pharch. Bydd y profiadau yma’n sicir yn werthfawr ar gyfer y perfformiad, ond yn bwysicach fyth, yn rhan bwysig o ddatblygiad personol y disgyblion ar gyfer y dyfodol” Non Neave

Am wybodaeth bellach a delweddau ewch i’r blog:
www.happychristmastommyaradgoch.wordpress.comEisiau bod yn Artist Preswyl yng Nghanolfan Arad Goch?


8.12.14Cyfle i weithio mewn canolfan greadigol brysur Gymraeg.

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid o feysydd y celfyddydau gweledol, ffilm, animeiddio, darlunio neu’r celfyddydau digidol i fod yn artist preswyl yng Nghanolfan Arad Goch.

Mae’r Ganolfan, sydd yn ran o Cwmni Theatr Arad Goch, yn ganolfan gynhyrchu yng nghanol tref Aberystwyth. Yno mae theatr stiwdio, ystafelloedd ymarfer, gofodau aml ddefnydd, adnoddau golygu fideo a sain, oriel arddangos fach a swyddfeydd.

Mae’r cwmni yn gweithredu Cynllun Artistiaid Preswyl drwy gynnig gofod gweithio di-dâl i dri artist sydd yn gweithio drwy gyfryngau gwahanol.

Dylid nodi mai’r Gymraeg yw iaith weithredu Cwmni Theatr Arad Goch; felly mae gan y cwmni ddiddordeb arbennig mewn cefnogi artistiaid Cymraeg.

Fodd bynnag, mae gan Gwmni Theatr Arad Goch hanes lwyddiannus o drefnu a chynnal gweithgareddau rhyngwladol a rhyng-ddiwylliannol; byddai croeso, felly i geisiadau gan artistiaid di-Gymraeg neu gan artistiaid o wledydd eraill.

Bydd y cwmni yn gallu cynnig cymorth ymarferol i’r artist, pan fo angen a phan fo’n briodol; gallai’r cymorth yma gynnwys e.e. cyngor am farchnata’r celfyddydau, gwybodaeth am ffynonellau nawdd; arweiniad ynglŷn â chynnal gweithdai ymarferol gyda phlant neu bobl ifanc, cynllunio ar gyfer y theatr,
prosesau ymchwil a datblygu.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau ar bapur neu drwy e-bost, gyda gwybodaeth am eich gwaith, at: ‘Artist Preswyl’, Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Theatr Arad Goch

 Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru/Wales. ffôn: 01970.617998. .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Cwmni Theatr Arad Goch – Cynllun Artistiaid Preswyl - Telerau


Bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn darparu gofod ar gyfer yr artist preswyl am flwyddyn yn y lle cyntaf; ystyrir estyn y
cyfnod hwn ar ôl i’r artist gychwyn yn y ganolfan.

fel arfer ni fydd y cwmni yn talu’r artist preswyl oni bai y cynigir comisiwn iddo / iddi ymgymryd â darn o waith penodol ar gyfer gwaith cynhyrchu prif ffrwd y cwmni.

Ni chodir tâl ariannol am ddefnyddio’r gofod ond gofynnir i’r artist roi cyfwerth â hanner diwrnod yr wythnos o waith fel cyfraniad ‘mewn da’ i Ganolfan Arad Goch neu i Gwmni Theatr Arad Goch. Bydd natur y cyfraniad hwn i’w drafod a’i gytuno gyda Chyfarwyddwr Artistig y cwmni. Mewn trafodaethau blaenorol rydym wedi nodi’r enghreifftiau canlynol fel posibiliadau:

• ymchwilio ffyrdd o gyfuno gwaith perfformio a gwaith arlunio mewn perfformiad i gynulleidfaoedd ifanc;
• creu ac arddangos celf i gynulleidfaoedd ifanc;
• cydweithio gydag artistiaid eraill yn y ganolfan i greu cyflwyniad;
• cynnal dosbarthiadau i bobl ifanc;
• gwaith cynllunio llwyfan ar gyfer cynhyrchiad gan Cwmni Theatr Arad Goch;
• gwaith cynllunio graffeg;
• gwaith ymgynghorol ynglŷn â delweddau’r cwmni.

Bydd y cwmni yn cynnig cymorth i’r artist, pan fo angen a phan fo’n briodol; gallai’r cymorth yma gynnwys e.e. cyngor am farchnata’r celfyddydau, gwybodaeth am ffynonellau nawdd; arweiniad ynglŷn â chynnal gweithdai ymarferol gyda phlant neu bobl ifanc, cynllunio ar gyfer y theatr.

Bydd y gofod ar gael 9 – 5 o'r gloch , dyddiau Llun – Gwener; bydd modd trefnu defnydd o'r gofod ar adegau eraill.

O bryd i’w gilydd, ond yn anaml, bydd gweithgareddau eraill yn digwydd yn y gofod ac felly ni fydd ar gael i’w
ddefnyddio gan yr artist; trafodir hyn gyda’r artist o flaen llaw a rhoddir o leiaf wythnos o rybudd pan ddigwydd hyn.

Mae’n bosib y defnyddir y gofod gan artistiaid eraill; fodd bynnag, bydd modd i ni osod paredau symudol i ddynodi ofodau personol.

Mae storfeydd yn yr adeilad i gadw offer pan fo angen.

Fe fydd hawl gan Gwmni Theatr Arad Goch i hysbysu Cyngor Celfyddydau Cymru, noddwyr eraill a’r cyfryngau am
waith yr artist preswyl yn y ganolfan.

Disgwylir i’r artist gydnabod gymorth Cwmni Theatr Arad Goch a chydnabod fod Cwmni Theatr Arad Goch yn derbyn cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.Yn y gorffennol mae Arad Goch wedi comisiynu a thalu artistiaid preswyl i greu gwaith fel rhan o gynnyrch prif ffrwd y cwmni; mae’n bosib, gan ddibynnu ar natur y preswyliad, y bydd y cwmni yn gallu ystyried comisiwn tebyg yn y dyfodol.

Gwelir telerau’r preswyliad ar y dudalen nesaf. Ceir mwy o wybodaeth am y cwmni a’i waith ar www.aradgoch.cymru ac ar www.agordrysau-openingdoors.orgLleuad yn Olau - rhan o ddathliadau canmlwyddiant T.Llew Jones 2015


17.11.14


LLEUAD YN OLAU - AR DAITH O AMGYLCH THEATRAU CYMRU YN YSTOD MEHEFIN A GORFFENNAF 2015

Fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant T Llew Jones, 'Brenin Llenyddiaeth Plant Cymru', rydym yn falch o gyhoeddi ein cynhyrchiad diweddaraf; 'Lleuad yn Olau', sy'n seiliedig ar un o lyfrau enwocaf yr awdur.

Yn ystod y perfformiad awr o hyd, bydd plant Cymru yn cael y cyfle i fwynhau rhai o'i straeon enwocaf wrth iddynt ddod yn fyw o flaen eu llygaid. O'r straeon digri megis 'Y Fuwch ar y Tô’ i'r straeon dirgel megis ‘Lleuad yn Olau’. Gyda cherddoriaeth fyw, llwyfannu cyfoes a digonedd o hwyl bydd y gynulleidfa'n sicir o gael eu hudo gan ddawn T.Llew Jones.

*Perfformiad Cymraeg ac addas i blant 6 - 12 oed.

Y DAITH

Mehefin 3 - Theatr Felinfach - 13:00 a 18:15 - 01570 470 697
Mehefin 5 - Theatr Mwldan, Aberteifi - 10:00 a 13:30 - 01239 621 200 *(perfformiad bore yn llawn)
Mehefin 8 - Lyric, Caerfyrddin - 10:00 a 13:00 - 0845 226 3510
Mehefin 10 - Theatr Soar, Merthyr Tudfil - 10:00 a 13:00 - *(mae'r ddau berfformiad yn llawn)
Mehefin 12 - Theatr Glan yr Afon, Casnewydd - 13:00 - 01633 656 757
Mehefin 15 - Galeri, Caernarfon - 10:00 a 13:00 - 01286 685 250
Mehefin 18 - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth - 10:00 a 13:00 - 01970 623 232
Mehefin 23 - Canolfan y Mileniwm, Caerdydd - 10:00 a 13:00 - 02920 636 464
Mehefin 25 - Ffwrnes, Llanelli - 10:00 a 13:00 - 0845 226 3510
Mehefin 29 - Neuadd Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan - 10:00 a 13:00 - 01938 820 226
Mehefin 30 - Neuadd Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan - 10:00 - 01938 820 226
Gorffennaf 2il - Theatr Twm o'r Nant, Dinbych - 13:00 - 01745 814 323
Gorffennaf 8fed - Theatr Brycheiniog, Aberhonddu - 10:00 - 01874 611 622

*Mwy o ddyddiadau i'w cadarnhau ar ddiwedd y daith, gwyliwch y gofod!

Eisiau cyfrannu i'r sgwrs arlein? #100TLlew


Sioe newydd yn seiliedig ar waith Dylan Thomas


9.10.14


INNOCENT AS STRAWBERRIES – Hydref 2014

Cynhyrchiad theatrig wedi’i ysbrydoli gan waith Dylan Thomas

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod ni’n creu cynhyrchiad newydd sbon yn seiliedig ar waith Dylan Thomas. Mae’r cynhyrchiad Saesneg yn cael ei greu mewn cyd weithrediad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Mae’r perfformiad sy’n cael ei gyfarwyddo gan Angharad Lee, ac yn cael ei berfformio y yr hyfryd Oriel Gregynnog yn y Llyfrgell Genedlaethol, yn addas i bobl ifanc. Mae’r perfformiad yn seiliedig ar straeon byrion sy’n ymdrin â’r thema glaslencyndod. Bydd y darn yn gyfres o ddigwyddiadau, profiadau a delweddau sy’n cael eu perfformio gan dri bachgen ifanc.

Er mwyn sicrhau bod y darn yn adlewyrchu hirhoedledd gwaith Dylan Thomas, bydd y cynhyrchiad yn cael ei leoli yn y presennol a bydd naws gyfoes iawn i’r holl berfformiad. Bydd traddodiad y cwmni o ddefnyddio cerddoriaeth gefndirol, egni, direidi a hwyl yn cael ei gyfleu ochr yn ochr â emosiynnau preifat y tri cymeriad.

I’r rhai sydd yn ymweld â’r Llyfrgell i fwynhau’r perfformiad, bydd gweithdy awr o hyd yn cael ei ddarparu gan y Llyfrgell Genedlaethol. Bydd y gweithdy yn rhoi blas i’r tô ifanc o gyfoeth yr adnoddau sydd ar gael i bawb yng nghasgliadau gwerthfawr y Llyfrgell ei hun.

Bydd y sioe hefyd yn teithio i ysgolion rhwng Tachwedd 17 – Rhagfyr 5ed 2014.


Yn barod i hedfan i Majorca a Llundain!


7.10.14


Arad Goch yn paratoi i hedfan i Majorca a Llundain!
‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’ yn parhau i deithio’r byd ac yn rhoi Celfyddydau Cymru ar y map.

Crëwyd y sioe theatr rhyngweithiol ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’ fel prosiect ar y cyd rhwng Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch, a’r actorion Ffion Wyn Bowen a Gethin Lloyd Evans.

Mae’r sioe, sy’n addas i deuluoedd a phlant 2 i 8 oed, wedi ei selio ar ddau gymeriad, Pegi a Deri, un merch ac un bachgen sy’n ceisio cyd fyw mewn un gofod bach. Mae’r themâu megis rhannu, cyfaddawdu, gwrthdaro a dod yn ffrindiau yn themâu sy’n berthnasol i blant ymhob cwr o’r byd a dyma un rheswm pam bod y ddrama wedi apelio at gynulleidfaoedd tu hwnt i Gymru.

“Crëwyd y perfformiad fel un rhydd, rhyngweithiol heb fod yn ddibynnol ar ormod o sgript. Mae’r props i gyd yn ddeunyddiau naturiol rhad ac am ddim, pethau y gall pawb eu darganfod yn yr ardd neu’r parc lleol. Mae’r arddull, y themâu, y cymeriadau a’r hiwmor wedi apelio at gynulleidfaoedd yma yng Nghymru a thu hwnt ac mae’r ymateb wedi bod yn syfrdanol” Ffion Wyn Bowen.

Mae’r sioe eisoes wedi teithio i Rwsia, Tunisia a De Korea ac wythnos nesaf, y 13eg – 17eg o Hydref, a bydd y cast Ffion Wyn Bowen a Mark Roberts, yn ogystal â’r Cyfarwyddwr Artistig Jeremy Turner a’r Actores Rheoli Mari Rhian Owen, yn teithio i Vilafranca de Bonay yn Majorca i berfformio pedwar perfformiad yn y 12fed ‘Fiet 2014’ Gŵyl theatr i blant yn ynysoedd y Balearics.

“Byddwn ni’n perfformio dwy sioe Catalaneg a Saesneg a dwy sioe Catalaneg a Chymraeg. Roedd trefnydd yr Ŵyl, a welodd y perfformiad yn ystod ein Gŵyl Agor Drysau ni yn Ebrill eleni, yn awyddus inni gyfuno’r ddwy iaith leiafrifol er mwyn profi i’r gynulleidfa ifanc Catalaneg bod ieithoedd lleiafrifol a chelfyddydau mewn ieithoedd lleiafrifol yn ffynnu” Jeremy Turner

Yn ogystal â’r perfformiadau bydd Jeremy ei hun yn gwneud cyflwyniad ar y pwnc ‘theatr i bobl ifanc’ a bydd yr actores rheoli Mari Rhian Owen yn sgwrsio am ei gwaith hi fel un sy’n teithio Cymru yn hybu iaith trwy ddrama.

Ar ôl dychwelyd i Gymru ni fydd cyfle i’r cast ymlacio gan y byddant yn teithio i Wynedd i berfformio’r sioe yn y Gymraeg i ysgolion cynradd Tywyn a Llanegryn, cyn teithio i Lundain i berfformio dwy sioe yn y Gymraeg yng Nghanolfan Cymry Llundain ar y 24ain a’r 25ain o Hydref.
Nid dyma’r tro cyntaf i’r Cwmni berfformio yn Llundain, ond dyma’r tro cyntaf iddynt berfformio yn y Gymraeg yn Llundain.

“Ar ôl teithio i nifer o wledydd tramor mae’n braf i gael y cyfle i berfformio i’r Cymry ifanc a’u teuluoedd yng Nghanolfan Cymry Llundain. Mae yna gymuned gref o Gymry yn Llundain ac mae nhw’n haeddu profi gwaith theatr o safon yn eu iaith nhw.” Jeremy Turner
Gellir dilyn hynt a helynt y daith trwy gyfrif Trydar @AradGoch.


Mae Arad Goch yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth parhaol.
Am wybodaeth bellach cysylltwch â Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch ar .(JavaScript must be enabled to view this email address) / 01979 617 998

*Gwefan yr Ŵyl www.saxerxa.org


Tymor yr Hydref 2014


04.09.14


Mae staff Arad Goch wedi bod yn mwynhau'r haf yn Dorset, Ffrainc, Trefdraeth, Oslo a nifer o lefydd eraill OND ryden ni i gyd yn ol yn y swyddfa wythnos yma ac yn barod (gulp!) am y tymor o'n blaenau rhwng rwan a'r nadolig! Ho! Ho! Ho!

Mae nifer o brosiectau ar y gweill gyda ni a dyma ichi flas ohonynt;

Somewhereto_ Mae'r Cwmni yn parhau i fod yn bartner rhanbarthol i'r wasanaeth Brydeinig yma ym Mhrydain. Os ydech chi rhwng 16 a 25 ac yn chwilio am ofod am ddim i ddatblygu gwaith neu fusnes o unrhyw fath - cysylltwch!

Het Milwr a'r Twtw Pinc - Sioe un person gan yr actores Lowri Sion nol ar daith mewn ysgolion cynradd o ganol mis Medi www.hetatwtw.org

Innocent as Strawberries - Cynhyrchiad newydd a chyfoes ar y cyd gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn seiliedig ar waith Dylan Thomas. Cynhyrchiad saesneg gyda pherfformiadau yn y Llyfrgell ac mewn ysgolion uwchradd.

Ble Mae'r Dail yn Hedfan - Sioe rhyngweithiol i blant 2-8 oed. Ar daith mewn ysgolion cynradd a pherfformiadau yng Nghanolfan Cymry Llundain ar y 24 a 25 o Hydref (tocynnau ar gael trwy Arad Goch a We Got Tickets), hefyd yn perfformio mewn gwyl theatr i blant yn Majorca o Hydref 13 - 20. Ola!

SXTO - gan Bethan Gwanas a 'r Gyfarwyddwraig Angharad Lee. Ar daith i ysgolion uwchradd yn ogystal a pherfformiadau cyhoeddus yn 17/11 Ysgol y Berwyn Bala, 18/11 Theatr Clwyd, 20/11 Theatr Gartholwg

Parti! shhhhh! Byddwn yn cael parti i ddathlu ein pen - blwydd yn 25 yn ystod Rhagfyr! Mwy o wybodaeth a gwahoddiadau yn cael eu hanfon cyn hir!!

Felly! Digon i gadw'r staff rhag diflasu ac oeri dros yr Hydref a'r Gaeaf!

Os hoffech fanylion pellach cysylltwch a un o'n staff (prysur!) ar 01970 617 998


ARAD GOCH YN PERFFORMIO 9 SIOE YN KOREA!


10.7.14
Mae Cwmni Theatr Arad Goch wedi cael gwahoddiad i berfformio yng Ngŵyl Theatr Rhyngwladol ASSITEJ yn Seoul, De Korea ymhen pythefnos. Bydd y Cwmni yn perfformio’r sioe BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN, sioe rhyngweithiol i blant bach a theuluoedd.

“Tra’n perfformio’r sioe yn King Festival Rwsia yn 2013, roedd trefnwyr yr Ŵyl o Korea wedi eu cyfareddu gan ysbryd ag elfen rhyngweithiol y sioe hon a cawsom wahoddiad yn syth bin i fynd draw yno i berfformio. Yn ôl y trefnwyr, dyma’r tro cyntaf y bydd y plant sy’n mynychu’r Ŵyl yn cael profi sioe rhyngweithiol, dwi’n gyffrous i weld beth fydd yr ymateb” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch a Chyfarwyddwr y sioe.

Mae’r sioe yn defnyddio deunydd naturiol; dail, brigau, pren a cherrig i adrodd straeon a chreu cymeriadau. Mae’r sioe yn seiliedig ar ddau gymeriad, merch a bachgen, sy’n hollol wahanol ac felly’n gorfod dysgu i gyfaddawdu, i rannu a byw gyda’i gilydd. Themau sy’n berthnasol i bawb o bob cwr o’r byd.

Ffion Wyn Bowen sy’n chware’r ferch a Mark Roberts sydd newydd gael ei gastio i chwarae rhan y bachgen yn y sioe. Bydd naw perfformiad mewn pump diwrnod.

“Y brif her ifi fydd dysgu’r iaith! Gorfod ifi ddysgu Rwsieg llynedd ac mae’n dipyn o gamp yn enwedig wrth gyfathrebu gyda phlant, ond dwi’n un sy’n mwynhau her. Yn ffodus does dim llawer o sgript yn y sioe” Ffion Wyn Bowen, actores.

Bydd y ddau actor a’r Rheolwr Technegol Rhys Pugh - Evans yn hedfan o Heathrow ar yr 20fed o’r mis ac yna’n dychwelyd ar yr 28ain. Bydd y perfformiadau yn cael eu cynnal mewn Tŷ Opera hardd yng nghanol Seoul. Mae y mwyafrif o’r tocynnau eisioes wedi eu gwerthu!

“Roeddwn i’n ddigon ffodus i fynd i Rwsia llynedd a dyna un o brofiadau gorau fy mywyd, ond dyma’r tro cyntaf ifi fod yn llwyr gyfrifol am daith tramor. Rydw i’n gyffrous ac yn teimlo’n ffodus i gael y cyfle ond bydd tipyn o her o’n blaenau oherwydd does dim modd mynd a’r set i gyd gyda ni, bydd yn rhaid chwilota am ddail a deunyddiau naturiol ar ôl cyrraedd! Dail palmwydd oedd ar y set yn Rwsia, dwi ddim yn siwr beth fydd yn Korea!” Rhys Pugh - Evans.

Mae gan Arad Goch berthynas dda iawn gyda nifer o raglennwyr theatr a chwmniau cynhyrchu o bob cwr o’r byd, a hynny o ganlyniad i drefnu Gŵyl AGOR DRYSAU – Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i gynulleidfaoedd ifanc, sy’n cael ei chynnal yn Aberystwyth a thu hwnt bob dwy flynedd.

“Mae’r Cwmni wedi perfformio mewn nifer o wledydd o ganlyniad i lwyddiant AGOR DRYSAU, o America i Singapore a thu hwnt. Mae’n bwysig inni feddwl am ein gwaith mewn cyd destun rhyngwladol er mwyn datblygu syniadau a phartneriaethau newydd. Mae’n hollbwysig inni arddangos ein gwaith ni i weddill y byd hefyd, mae gyda ni ddiwydiant byrlymus a safonol iawn yng Nghymru, mae pobl bob amser yn canmol ac yn cael eu hysbrydoli gan ein gwaith” Jeremy Turner

Mae Arad Goch yn dathlu 25 mlynedd o gynhyrchu gwaith theatr i blant a phobl ifanc eleni, a does dim dwywaith mai dyma’r flwyddyn fwyaf prysur yn hanes y Cwmni; teithio’n gyson i ysgolion led led Cymru, trefnu a chynnal Gŵyl AGOR DRYSAU yn Ebrill yna’n syth mewn i MORDAITH ANHYGOEL MADOG, cynhyrchiad mwyaf erioed y Cwmni a ddaeth i ben wythnos diwethaf ac yna’n syth i Korea!

“Fydd yna ddim brec ar ôl Korea oherwydd byddwn ni’n mynd yn syth i’r Eisteddfod i berfformio tair sioe ac arwain gweithdai i blant. Wedyn, bydd Ble Mae’r Dail yn Hedfan nol ar daith i Gaerdydd, Llundain, Caernarfon ac yna i Majorca ar gyfer Gŵyl theatr rhyngwladol arall i blant yn Mis Hydref!” Heulwen Davies, Swyddog Marchnata, Cwmni Theatr Arad Goch.

I gadw fyny gyda’r diweddaraf ar y daith i Korea a thu hwnt cadwch lygad ar dudalennau Trydar a Facebook Arad Goch!

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Heulwen Davies ar 01970617998/
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


MORDAITH ANHYGOEL MADOG - AR DAITH!


9.6.14


Wedi misoedd o baratoi mae MORDAITH ANHYGOEL MADOG ein sioe fwyaf erioed AR DAITH!

Dechreuodd y daith am 3 o'r gloch ddoe gyda'r perfformiad agoriadol yn Theatr Y Lyric Caerfyrddin. Roedd oddeutu 50 o deuluoedd yn y gynulleidfa a rhai wedi teithio o Abertawe, Castell Nedd a phob cwr o Sir Gar. Roedd yr ymateb yn wych gyda un aelod o'r gynulleidfa wedi trydar yn syth gan ddweud;

Llongyfarchiadau i @AradGoch, #madog yn wych o egniol ac yn wledd i'r llygaid. Da iawn wir"


Ar ol noson dda o gwsg roedd y cast nol yn y Lyric bore ma yn barod ar gyfer yr ail berfformiad, ble roedd dros 600 o blant o ysgolion Sir Gar yn aros yn eiddgar i gwrdd a'r criw!

Llongyfarchiadau mawr i'r cast a'r criw ar ddechrau llwyddianus iawn i'r daith a diolch i staff Theatrau Sir Gar ac i'r Mentrau Iiath lleol am eu cydweithrediad cyn ac yn ystod y perfformiadau.

Ymlaen i'r gogledd ac i Bafiliwn Rhyl nesaf, cynhelir perfformiad i ysgolion Dydd Gwener y 13eg am 1:00 a bydd perfformiad i deuluoedd ar Ddydd Sadwrn yr 20fed o Fehefin am 18:30. I archebu tocynnau cysylltwch a'r Pafiliwn ar 01745 330 000

Cofiwch bod lluniau o'r daith, y gweithdai a mwy ar ein gwefan www.madogaradgoch.org


Gwyl Agor Drysau 2014


10.4.14


Ar ol blwyddyn a hanner o baratoi a theithio'r byd i chwilio am yr engreifftiau gorau o berfformiadau i blant a phobl ifanc mae'r Wyl ar ben a phawb wedi cyrraedd adre'n saff!

Roedd yr arlwy eleni yn fwy nag erioed o'r blaen a chynulleidfa o dros 2,000 o blant yn ogystal a theuluoedd, myfyrwyr, actorion a 100 o gynrychiolwyr o 22 o wledydd yn mwynhau 55 perfformiad yn Aberystwyth a thu hwnt!

Hoffai Arad Goch ddiolch i bawb fu'n rhan o'r digwyddiad cyffrous yma eleni gan gynnwys ysgolion, theatrau, noddwyr, adolygwyr y wasg ac wrth gwrs y gynulleidfa.

Os ydech chi am weld barn yr adolygwyr ifanc am yr arlwy mae erthygl dwy dudalen yn rhifyn yr wythnos hon o bapur Y Cymro.

Diolch bawb ac ymlaen a ni at ein prosiect mawr nesaf...Mordaith Anhygoel Madog!


Wythnos i fynd nes AGOR DRYSAU!


23.03.14


Mae Canolfan Arad Goch yn fwrlwm o gyffro yr wythnos hon wrth inni baratoi i groesawu 100 o ymwelwyr o bob cwr o'r byd i'r 8fed Gwyl AGOR DRYSAU-OPENING DOORS a gynhelir o'r 1 - 4 Ebrill - ie wythnos nesaf!

Mae mwyafrif y perfformiadu yn llawn dop, y te a'r coffi a'r bisgedi mewn lle a'r paratoadau munud olaf ar waith!

I gadw fyny gyda'r diweddaraf ewch i wefan yr WYL www.agordrysau-openingdoors.org.uk


SWYDD!


25.3.14


Cwmni Theatr Arad Goch

somewhereto_ - Gweithiwr Prosiect

Mae somewhereto_ yn wasanaeth sydd yn helpu pobl ifanc i gael mynediad i ofod.

Ers Mehefin 2010 mae somewhereto_ wedi agor dros 380,000 troedfedd sgwâr o ofod (yn ffisegol ac yn ddigidol) dros y DU, a oedd gynt yn wag neu ddim yn cael llawer o ddefnydd (byddai’r rhent am y gofodau hyn yn dod i dros £2m). Yr ydym hefyd wedi creu dros 4,000 o gyfleoedd uniongyrchol rhwng gofodau a phobl ifanc sydd angen gofod, wedi cysylltu â miloedd o bobl ifanc ac wedi cyrraedd miliynau drwy amlygrwydd y weithgareddau yn y lleoliadau a agorwyd.

Mae somewhereto_ yn cael ei ariannu drwy £7m o’r Gronfa Loteri Fawr a gafwyd yn Rhagfyr 2012 i gynorthwyo ei ehangiad dros y DU dros bedair mlynedd, mewn partneriaeth gyda YouTube, ac yn cael ei ddarparu gan asiantaeth ieuenctid Livity.
Un o’r cwmnïau sydd yn darparu somewhereto_ yng Nghymru yw Cwmni Theatr Arad Goch. Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn creu o leiaf 5 cynhyrchiad proffesiynol bob blwyddyn ac yn perfformio dros Gymru a thramor. Mae Arad Goch hefyd yn trefnu gwahanol weithgareddau cyfranogol , yn trefnu cynlluniau hyfforddi, ac hefyd yn trefnu digwyddiadau rhyngwladol. Mae’r Cwmni yn arbenigo mewn creu gwaith i gynulleidfaoedd ifanc. Mae gan Arad Goch 8 aelod o staff llawn amser yn ogystal a bobl llawrydd a staff sydd ar gytundebau dros-dro sydd yn gweithio ar brosiectau fel somewhereto_.

Trosolwg
Yr ydym yn edrych am weithiwr prosiect rhan-amser i ymuno a’r tîm i ddarparu gwasanaeth somewhereto_ dros Gymru. Byddwch chi a’r Rheolwr Prosiect yn cael eich lleoli yng Nghanolfan Arad Goch. Byddwch yn atebol i’r Rheolwr Prosiect, a gofynnir i chwi ddod o hyd i ofodau newydd i’w hychwanegu i’r bas data o ofodau sydd ar hyn o bryd ar gael yng Nghymru ar gyfer cynnal prosiectau i bobl 16-25 oed.


Prif ddyletswyddau
Bydd y person a apwyntir yn cynorthwyo gyda’r canlynol:
• chwilio am ofodau newydd y byddai’r prosiect (a’r gwirfoddolwyr) yn medru eu rheoli;
• cydlynu a chadw cysylltiadau gyda pherchnogion y gofodau, a chreu cysylltiadau newydd;
• sicrhau bod y gwaith gweinyddol sydd yn ymwneud a gofodau yn cael ei wneud yn brydlon – e.e. ffurflenni prosiect;
• rhoi data i mewn i ‘salesforce’ (meddalwedd canolog sydd yn cael eu ddefnyddio i gadw data somewhereto_);
• cydlynu datganiadau i’r wasg am y gofodau newydd gyda swyddog marchnata Arad Goch, gan farchnata unrhywbeth fydd yn digwydd yn y gofodau;
• cydlynu gwybodaeth i’r tim canolog yn Llundain;
• gwneud yn siwr fod y gwybodaeth am yr holl ofodau yn gywir ar y wefan;
• mynychu cyfarfodydd chwarterol (os oes angen).
• Staffio somewhereto_ re:store, eu’n siop creadigol dros dro.

Atebolrwydd: Bydd y person a benodir yn atebol i Rheolwr y Brosiect, y Chyfarwyddwr Artistig a thrwy y Cyfarwyddydd Artistig i Fwrdd Rheoli y cwmni.
Cyflog: £7 yr awr.
Lleoliad y swydd: Canolfan Arad Goch, Aberystwyth
Oriau Gwaith: 10 awr yr wythnos am 40 wythnos.

Gellir cymryd amser i ffwrdd yn lle’r oriau ychwanegol a weithir.

Fe ddisgwylir i staff y cwmni allu weithio yn achlysurol ar benwythnosau a gyda’r nos pan fo angen.

Gwyliau: Yn unol a chanllawiau’r cwmni bydd y person a apwyntir yn gallu cymryd 5 diwrnod o wyliau gyda thâl yn ystod y cytundeb 40 wythnos, i’w cytuno gyda’r Cyfarwyddwr Artistig, yn ogystal â gwyliau banc statudol.

Cyfnod Prawf: Bydd cyfnod prawf o 3 mis.

Iaith: Mae’r Cwmni’n gweithio’n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg felly rhaid i’r person a benodir fod yn barod i weithio drwy’r Gymraeg a’r Saesneg.

Sgiliau Eraill: Rhaid bod yn gyfarwydd â defnyddio cyfrifiadur. Trwydded yrru lawn a defnydd o car ond nid yw yn hanfodol.

I wneud cais am y swydd hon anfonwch Llythyr Cais a rhestr o brofiad a sgiliau erbyn 21/04/14 i:

Simon Lovatt Neu .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Canolfan Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN


Morwyr Madog yn mynychu Pared Dydd Gwyl Dewi!


27.2.14


MORWYR MADOG YN EDRYCH YMLAEN AT Y PARÊD DYDD GŴYL DEWI YN ABERYSTWYTH!

Dydd Sadwrn yma cynhelir Parêd Dydd Gŵyl Dewi tref Aberystwyth. Mae’r Parêd yn dechrau am 1 o’r gloch ger cloc y dref ac yn dilyn llwyddiant y digwyddiad llynnedd, mae’n debygol y bydd oddeutu mil o bobl yn gorymdeithio trwy’r strydoedd er mwyn dathlu nawddsant Cymru.

Mae’n sicr y bydd y strydoedd yn fôr o goch ac yng nghanol y Ladis Cymreig a’r crysau rygbi bydd staff ac actorion Cwmni Theatr Arad Goch wedi gwisgo fel criw o forwyr o’r 12fed Ganrif er mwyn hyrwyddo eu cynhyrchiad mwyaf erioed – MORDAITH ANHYGOEL MADOG.

“Mae’r Tywysog Madog a’i griw o forwyr yn gymeriadau pwysig yn hanes Cymru – yn ôl y chwedl, nhw oedd y cyntaf i ddarganfod America. Yn ystod yr haf eleni bydd miloedd o blant Cymru a’u teuluoedd yn gweld yr hanes yn dod yn fyw mewn chwech theatr ar draws Cymru. Hwn fydd ein cynhyrchiad mwyaf erioed gan ein bod ni’n dathlu ein pen-blwydd yn 25 oed eleni” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch ac Awdur a Chyfarwyddwr Mordaith Anhygoel Madog

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf mae staff y cwmni wedi bod yn cwrdd â’r cynllunydd gwisgoedd Edwina Williams Jones er mwyn sicrhau bod pawb yn edrych ar eu gorau yn ystod y parêd!

“Mae’r gwisgoedd yn gyfuniad o ddefnyddiau ‘linen’ a gwlan a nifer o haenau, yn wahanol iawn i beth fydd y mwyafrif yn gwisgo Dydd Sadwrn! Rydw i wedi cydweithio gyda Arad Goch sawl tro ond dyma’r tro cyntaf i fi wisgo’r staff ac mae wedi bod yn hwyl paratoi ar gyfer y digwyddiad” Edwina Williams Jones.

Bydd MORADITH ANHYGOEL MADOG ar daith rhwng yr 8fed o Fehefin a’r 7fed o Orffennaf. Cynhelir perfformiadau mewn chwech theatr gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Mae’r sioeau i ysgolion eisioes wedi gwerthu allan yn y theatr hon ond mae tocynnau ar gael ar gyfer y perfformiad teuluol Nos Sul yr 22ain o Fehefin am 18:30.

I ddysgu mwy am y prosiect ac i ddilyn y broses cefn llwyfan ewch i’r wefan

Yn y cyfamser pob lwc i’r criw sy’n cydlynnu’r digwyddiad Dydd Sadwrn ac edrychwch allan amdanon ni yng nghanol y dorf!


AM DDIM! Gweithdai perfformio


27.02.14


Ydech chi'n 14 oed neu'n hyn? Oes gyda chi ddiddordeb mewn datblygu sgiliau perfformio?

Mae gweithdai'n cael eu cynnal am ddim ar yr 8fed o Fawrth o 10 - 4 o'r gloch yng Nghanolfan Arad Goch ac ar y 15fed o Fawrth o 10 - 4 yn y Stiwdio berfformio Coleg Ceredigion, Campws Llanbadarn.

Bydd y gweithdai'n cael eu harwain gan gyfarwyddwyr a thiwtoriaid proffesiynol a bydd y gweithdai yn ddwyieithog.

Nifer cyfyngedig o lefydd ac mae'r cyfan AM DDIM!

I gofrestru cysylltwch a 01970 639 730


Clwb drama blAGur yn cyflwyno Y Campau Amhosib


11.02.14


Dros yr wythnosau diwethaf mae aelodau ein clwb drama blAGur, sef clwb drama wythnosol i blant 6 - 11 oed, wedi bod yn gweithio'n brysur gyda'r arweinydd a'r actores Ffion Wyn Bowen i ddatblygu cynhyrchiad newydd.

'Y CAMPAU AMHOSIB' yw teitl y sioe ac mae'r perfformiad yn seiliedig ar chwedl enwog Culwch ac Olwen.

"Y plant sydd wedi dewis y teitl, wedi cynllunio'r poster ac wedi datblygu rhywfaint ar y cymeriadau. Mae'n bwysig bod plant y clwb drama yn cael y cyfle i berfforio'i gwaith yn gyhoeddus er mwyn magu profiad a hunan hyder. Mae'r ymarferion wedi bod yn llawer iawn o hwyl!"

Cynhelir y ddau berfformiad yma yng Nghanolfan Arad Goch ar Ddydd Sadwrn yr 22ain o Chwefror am 14:00 a 16:30. Mae'r perfformiadau yn y Gymraeg ac yn addas i bob oedran.

I archebu tocynnau ar gyfer y perfformiad ffoniwch Arad Goch ar 01970 617 998. Mae'r tocynnau yn £5 i oedolion, £3 i blant a £2.50 i aelodau o glybiau drama Arad Goch.


Het Milwr A’r Twtw Pinc - Ar daith!


27.01.14


Yn ystod 2013 dechreuodd Cwmni Theatr Arad Goch ar fenter newydd sbon i helpu actorion a sgriptwyr i ddatblygu sioeau newydd un person. Uchafbwynt pob prosuect unigol oedd y cyfle i berfformio'r gwaith o flaen cynulleidfa deuluol fel rhan o 'Amser Teulu', sef cyfres o berfformiadau achlysurol i deuluoedd yng Nghanolfan Arad Goch.

Lowri Sion, actores ifanc o Sir Gar oedd un 'r bobl ifanc fu'n datblygu sgript fel rhan o'r fenter newydd. O ganlyniad i'r ymateb gwych gan y gynulleidfa yn ystod ei pherfformiad yn 'Amser Teulu', cafodd Lowri y cyfle i ddatblygu ei sgript a chynhyrchu sioe sy'n cychwyn teithio i ysgolion cynradd...heddiw!

'Het Milwr a'r Twtw Pinc' yw enw'r sioe ac mae wedi ei seilio ar yr Ail Ryfel Byd. Dyma'r tro cyntaf i Lowri ysgrifennu sgript a pherfformio sioe un person.

Yn ystod y broses o ddatblygu'r sioe mae Lowri wedi gweithio gyda'r actores Ffion Wyn Bowen, actores brofiadol sydd wedi perfformio ochr yn ochr â Lowri ar sawl sioe, ond dyma'i phrofiad cyntaf o gyfarwyddo perfformiad cyhoeddus!

Bydd y sioe ar daith o amgylch ysgolion Cymru dros yr wythnosau nesaf. Os hoffech wybodaeth bellach neu i ddysgu mwy am y broses gynllunio, cyfweliadau a lluniau ewch i'r blog, mae yma hefyd gysylltiad i'r pecyn adnoddau sydd o ddefnydd i athrawon a rhieni!

Pob lwc i Lowri a Ffion ar y daith ac ar y perfformiad cyntaf un yn Ygsol Penrhyn-Coch prynhawn yma!
Gwefan Agor Drysau 2014 yn fyw!


21.01.14


Rydym yn falch o gyhoeddi bod rhaglen a gwefan Gwyl AGOR DRYSAU - OPENING DOORS 2014 yn fyw!

Mae'r arlwy yn fwy nag erioed gyda chwmniau yn teithio draw o Awstralia, America, Valencia, Yr Eidal, Ffrianc, Yr Alban, Iwerddon a Gogledd Iwerddon a phob cwr o Gymru!

Yn adran newyddion y wefan fe gewch chi glywed am y datblygiadau diweddaraf a chael cipolwg cefn llwyfan. Cewch chi hefyd glywed am y gweithgareddau fringe fydd yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

Gobeithio welwn ni chi yno - a cofiwch archebu cyn bo hir oherwydd mae'r ffon wedi bod yn boeth wythnos yma a nifer o sioeau i ysgolion eisioes wedi gwerthu!


Perfformiad yn Tunisia!


9.12.13


Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn falch o gyhoeddi ein bod ni wedi derbyn gwahoddiad i berfformio ein sioe BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN yn Ngwyl Ryngwladol Neapolis, Tunisia o’r 15 – 22ain o Ragfyr 2013. Mae’r ŵyl hon yn llwyfannu theatr i blant gan gwmnïau o bob cwr o’r byd, a braint yw cael cynrychioli Cymru yn yr ŵyl hon.

Datblygwyd y sioe BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN gan Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch, yr actores Ffion Wyn Bowen, a’r actor Gethin Evans. Sioe i blant cynradd yw hon ac o fewn y perfformiad 50 munud o hyd mae'r gynulleidfa'n ymuno â'r cymeriadau tu mewn a tu allan ac yn cael eu ysgogi i ddefnyddio'i dychymyg wrth iddynt wrando, gwylio, creu, adeiladu a chwarae.

Yr actorion yw Ffion Wyn Bowen a Gethin Evans, ac mae Ffion wrthi'n brysur yn dysgu rhywfaint o Arabeg er mwyn gallu cyfathrebu gyda'r gynulleidfa ifanc! Wedi teithio'r sioe i ysgolion yng Nghymru, ac wedi dros 150 o berfformiadau (gan gynnwys dau yn Rwsia!) mae'r actorion, y cyfarwyddwr Jeremy Turner a'r rheolwr technegol Rhys Pugh Evans yn edrych ymlaen yn arw at berfformio'r sioe dramor.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Arad Goch, 01970 617998. www.aradgoch.cymru

Cefnogir y daith hon gan Wales Arts International a Chyngor Celfyddydau Cymru.


Arad Goch ar y ffordd i Oslo!


28.11.13


Bydd Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch, yn teithio i Oslo Dydd Llun nesaf er mwyn mynychu Gwyl Theatr Showbox 2013.
Rhwng Dydd Llun a Dydd Iau bydd Heulwen yn mynychu 17 perfformiad gan gwmniau theatr sy'n arbenigo mewn creu gwaith i gynulleidfaoedd ifanc.

"Dwi'n edrych ymlaen yn arw, bydd hi'n brofiad gwych i weld gwaith theatr o bob cwr o'r byd, a bydd hi'n gyfle i hyrwyddo AGOR DRYSAU, ein Gwyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol ni sy'n cael ei gynnal rhwng 1 - 4 Ebrill 2014. Wedi bod yn rhan o'r tim trefnu yn ystod AGOR DRYSAU 2012 dwi'n gwerthfawrogi'r holl waith paratoi a threfnu sy'n mynd mewn i Wyl fel hyn a bydd hi'n gret i weld sut mae'r cyfan yn dod at ei gilydd mewn gwlad arall"


Dilynwch hynt a helynt taith Heulwen ar dudalen Facebook Arad Goch!

*Bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn perfformio mewn Gwyl yn Tunisia cyn y nadolig! Mwy o fanylion yn fuan!


GWYL AGOR DRYSAU 2014


23.10.13


Cynhelir 8fed Gwyl Agor Drysau, sef Gwyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc rhwng Ebrill 1 - 4 2014.

Yn ystod yr wyl bydd cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd fwynhau rhai o berfformiadau gorau Cymru a'r byd mewn rhaglen unigryw a chyffrous.

Bydd mwyafrif y perfformiadau'n cael eu cynnal yn Aberystwyth ond bydd rhai perfformiadau rhyngwladol yn cael eu cynnal mewn theatrau tu hwnt i Geredigion er mwyn sicrhau bod cynulleidfaoedd yn cael profi'r arlwy yn eu hardal nhw.

Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch sydd yn creu'r rhaglen ar gyfer yr Wyl, ac mae'r gwaith hwn bron ar ben. Bydd y rhaglen a'r wefan newydd yn cael eu lawnsio gyda diwrnod o weithgareddau yn y flwyddyn newydd.

Mwy o fanylion cyn hir!


www.agordrysau-openingdoors.org.uk


AMSER TEULU ARAD GOCH 19.10.13


05.10.13


Creu digwyddiadau Cymraeg amrywiol i deuluoedd ar benwythnosau achlysurol yw nod Amser Teulu Canolfan Arad Goch. Mae'r fenter wedi bod yn llwyddiannus iawn hyd yma a nifer o deuluoedd lleol wedi mwynhau perfformiadau a gweithdai aml gyfrwng.

Ar Ddydd Sadwrn y 19eg o Hydref bydd Amser Teulu yn cael ei gynnal ar y cyd gyda'r ymgyrch genedlaethol newydd 'Family Arts Festival' a 'The Big Draw'. Ymgyrch sy'n ceisio darparu mis o ddigwyddiadau celfyddydol i deuluoedd o bob oedran ar hyd a lled Prydain.

Am 12 o'r gloch yng Nghanolfan Arad Goch bydd perfformiad o un o sioeau mwyaf llwyddiannus Cwmni Theatr Arad Goch, sef BLE MAE'R DAIL YN HEDFAN. Sioe rhyngweithiol i blant yw hon, ac yn ystod y perfformiad bydd cyfle i' rhai sy'n dymuno gwneud ymuno mewn gyda'r ddau actor i greu straeon, cymeriadau a phob math o bethau gyda deunydd naturiol megis dail a brigau.

Perfformiwyd y sioe yng Ngŵyl Deulu'r Sherman yng Nghaerdydd ac hefyd yn Kingfestival Rwsia yn Ebrill. Mae'r cwmni wedi derbyn gwahoddiad i berfformio'r sioe yn Tunisia yn Rhagfyr ac mewn gwyliau yn Korea a Siapan yn 2014! Byddwch chi'n sicir yn deallt pam bod hon yn sioe mor llwyddiannus ar ol ichi brofi'r cynhyrchiad. Bydd yn sicir yn ysbrydoli'r plant i dwrio yn yr ardd!

Yn dilyn y perfformiad bydd cacennau a diodydd i bawb ac yna cewch wahoddiad i ymuno â Lea Adams, Artist Preswyl Arad Goch i greu campweithiau celf gyda deunyddiau naturiol. Wedi graddio mewn cwrs Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth mae hi eisioes yn gwneud ei marc ar y byd Celf yma yng Nghymru a gwerthwyd bron pob un o'i darluniau yn ei harddangosfa yma yng Nghanolfan Arad Goch dros yr haf!

TOCYNNAU - £5 I OEDOLION A £3 I BLANT YN CYNNWYS DIODYDD A CHACENNAU! ADDAS I BAWB 2 +


TAFLIAD CARREG - ACTOR O KILIMANJARO YN ACHUB Y SIOE!


03.10.13


TAFLIAD CARREG yw cynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Arad Goch, mae’n seiliedig ar ddigwyddiad go iawn yn Melbourne pan fu i ddau fachgen ifanc wneud un penderfyniad anghywir gan achosi damwain car a marwolaeth. Yn dilyn tair wythnos o ymarferion a pythefnos o daith mae’r perfformiad egniol hwn wedi gadael ei ôl ar yr actorion Llŷr Edwards a Endaf Eynon Davies

“Mae’r cynhyrchiad yn gofyn am berfformwyr egniol tu hwnt a dyma pam ein bod ni wedi castio dau actor ifanc sy’n ymarfer yn gyson ac sy’n gryf iawn. Yn anffodus bu Endaf yn dioddef poen cefn gwael yn ystod yr ymarferion a treuliodd gyfnod yn yr ysbyty pan roedd meddygon yn meddwl bod ganddo appendicitis. Mae Llŷr wedi bod yn dioddef o tonsillitis ac mae bellach wedi rhwygo llinyn y gar” Jeremy Turner

Yn ffodus iawn i Arad Goch mae’r actor Chris Hoskins newydd ddychwelyd o Kilimanjaro nos Lun, ac roedd yn fodlon tynnu’r esgidiau cerdded er mwyn camu i esgidiau Llŷr.

“Mae wedi bod yn wythnos rhyfedd iawn! Bob blwyddyn rwy’n cymeryd rhan yn sialensau codi arian Ysbyty Felindre ac ro’n i’n gyffrous iawn i dderbyn yr her i ddringo Kilimanjaro. Roedd 180 o arweinwyr yn arwain 50 ohonom i fyny’r mynydd, gan gynnwys Shan Cothi, Iolo Williams a Rhod Gilbert. Cymerodd bump diwrnod i ddringo i’r copa sydd oddeutu 20,000 o droedfeddi a dau ddiwrnod i ddod lawr. Cyrhaeddais i adref nos Lun ac ro’n i yn Arad Goch nos Fawrth!”


Wedi perfformio gyda Endaf yn y cynhyrchiad Guto Nyth Bran gyda Arad Goch yn haf 2012, mae Chris wedi llwyddo i gamu mewn i’r rol yn ddigon di ffwdan. Mae’n bendant yn ddigon heini ond mae un tasg anodd, cludo Endaf ar ei ysgwyddau!

Wedi perfformio yn y daith flaenorol o TAFLIAD CARREG, mae Llŷr wedi llwyddo i ddefnyddio’i brofiadau i gamu mewn i esgidiau’r cyfarwyddwr, ac mae hyn o fudd mawr i Arad Goch oherwydd bod y cyfarwyddwr Iwan Charles yn aros yn eiddgar am enedigaeth ei fabi cyntaf ar hyn o bryd!

Gyda ychydig o obaith bydd y cast a’r criw nol ar daith dydd Iau nesaf y 10fed o Hydref! Bydd Endaf a Chris yn perfformio mewn Ysgolion Uwchradd nes yr 20fed o Hydref cyn cychwyn ar y daith gyhoeddus sy’n dechrau yn Theatr Soar, Merthyr ar yr 21ain.

Wedi ei pherfformio mewn dros 30 o wledydd ac yn cael ei chydnabod fel y perfformiad mwyaf poblogaidd ymhlith cynulleidfaoedd ifanc led led y byd, mae hon yn sioe ddelfrydol i bawb 13+


UNNOS - Canolfan Arad Goch


25.09.13
Fel rhan o Wyl DRYSAU AGORED-OPEN DOORS mae Cwmni Theatr Arad Goch yn eich gwahodd CHI i mewn trwy'r drysau coch i fanteisio ar gyfleusterau gwych ein Canolfan am un noson arbennig - NOS SADWRN 28.09.13 o 7 - 11yh.

Ryden ni'n awyddus i gael cynnifer o arlunwyr, beirdd, dawnswyr, actorion, pypedwyr, ffotograffwyr, cynhyrchwyr ffilm, cerddorion ...ac unrhywun arall sydd awydd dod draw er mwyn gweld sut gallwch CHI ddefnyddio'r gofod i greu rhywbeth o fewn 4 awr!

Does dim rheolau na ffiniau pendant gallwch weithio fel grwp, fel unigolion neu'r ddau! Gofynnwn ichi ddod ag unrhyw offer sydd ei angen arnoch i greu eich crefft a digon o frwdfrydedd!

Digwyddiad yn dechrau am 7 - 11yh, does dim angen ichi aros i'r sesiwn cyfan gallwch fynd a dod fel y mynnwch!

Digwyddiad addas i bob oedran a phob iaith. Am wybodaeth bellach cysylltwch â staff y swyddfa ar 01970 617 998.


SWYDD! TREFNYDD CYNORTHWYOL


5.09.13


Swydd Trefnydd Cynorthwyol AGOR DRYSAU, Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc

Cyflog : £19,425 - £23,768 y flwyddyn pro rata (di-bensiwn).
Swydd rhan amser (20 awr y wythnos yn arferol, ond yn llawn amser yn ystod 4 wythnos cyn yr Wyl ag yn ystod wythnos yr Wyl(31/3/14)).

(Cyfnod penodol: hyd at ganol Ebrill 2014)

Manylion pellach oddi wrth:
Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol
- Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN.
- Ffôn / Tel: 01970 617998
- e-bost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dylai ceisiadau fod ar ffurf llythyr cais a C.V. (yn enwi dau ganolwr ac yn cynnwys eu cyfeiriadau, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost).

Dylid danfon ceisiadau erbyn diwedd dydd ar yr 20fed o Fedi 2013.


Swydd Cynorthwydd Gŵyl Agor Drysau 2014


21.08.13


Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a bywiog i helpu gyda'r gwaith o drefnu Agor Drysau - Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru 2014

Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr israddedig neu raddedig i gael lleoliad 10 wythnosau gyda chwmni theatr yng nghanol tref Aberystwyth. Mae’r lleoliad yn cynnig cyfle ardderchog i gael profiad uniongyrchol o reoli digwyddiadau, gweinyddu a marchnata yn sector y celfyddydau.

Mae cyflog wythnosol o £250 ar gael ac mae'r manylion llawn ar wefan GO WALES erbyn y 9fed o Fedi 2013

*Rhaid i bob ymgeisydd fynd ati i ymgeisio trwy wefan Go Wales, nid oes modd ymgeisio'n uniongyrchol trwy Arad Goch.

Am sgwrs bellach cysylltwch â ni ar 01970 617 998


DRYSAU AGORED 2013


14.08.13


Eleni bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn cymeryd rhan yn yr ŵyl Ewropeaidd 'DRYSAU AGORED - OPEN DOORS'.

Gŵyl flynyddol i ddathlu pensaernïaeth a threftadaeth yw'r ŵyl arbennig hon, a chydlynnir y digwyddiadau yma yng Nghymru gan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru.

"Dyma'r tro cyntaf i Arad Goch gymeryd rhan yn y digwyddiad, rydym yn ffodus iawn ein bod ni'n gweithio mewn adeilad mor arbennig ac mae hwn yn gyfle inni wahodd y bobl leol ac ymwelwyr i mewn trwy'r drysau coch er mwyn rhannu ein safle a'n cyfleusterau gyda nhw. Adeilad cymunedol yw hwn ac mae'n bwysig bod y cyhoedd yn gwybod am yr ystafelloedd gwahanol a'r offer sydd ar gael iddynt"

Mae'r ŵyl yn rhedeg trwy gydol mis Medi a bydd Arad Goch yn cynnal tri gweithgaredd unigryw yn rhad ac am ddim ac yn addas i bawb.

Medi'r 1af - 30ain - 'Hafan ein Breuddwydion'

Arddangosfa ffotograffiaeth yn darlunio'r stori am sut y bu i'r adeilad drawsnewid o'r capel a'r mans hynnafol i'r adeilad aml bwrpas gyda'r dechnoleg ddiweddaraf. Gellir dilyn y broses o'r dechrau i'r diwedd a dysgu sut mae'r adeilad yn parhau i alluogi Cwmni Theatr Arad Goch a'r gymuned i wireddu sawl breuddwyd.

Medi'r 12fed - 'Teithiau Tywys a Mynediad Cefn Llwyfan!'

Mari Rhian Owen, Actores Reoli Cwmni Theatr Arad Goch fydd yn mynd a chi ar daith tywys o amgylch yr adeilad gan adrodd nifer o hanesion difyr am y broses o ail wampio'r adeilad a symud y staff nol a mlaen o un gofod i'r llall a hanesion am y gwaith creadigol amrywiol sydd wedi ei greu yn y gofod hwn, gan gynnwys cyfansoddi'r emyn dôn enwog 'Aberystwyth'!

Yn ystod y teithiau tywys bydd cyfle ichi gael mynediad cefn llwyfan i gynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Arad Goch, sef 'Tafliad Carreg'; stori dau fachgen ifanc sy'n gwneud un penderfyniad anghywir gan arwain at newid bywyd am byth. Bydd cyfle unigryw i gael blas ar sut mae cyfarwyddwr yn cydweithio gyda actorion i greu perfformiad i bobl ifanc a theuluoedd.

Bydd y teithiau tywys yn dechrau am 4:30 ond mae angen ichi gysylltu i archebu lle o flaen llaw gan mai nifer cyfyngedig fydd yn medru cymeryd rhan.

Medi 28 - Sesiwn Unos i Artistiaid o bob maes!

Yn yr hen ddyddiau roedd y gymuend yn dod at ei gilydd i adeiladau cartref mewn un nos ond na, ni fyddwn yn gofyn ichi adeiladau ty gan bod digon o waith adeiladau wedi digwydd ar y safle hwn eisioes!

Rydym yn gwahodd artistiaid o bob cyfrwng a phob oedran i Ganolfan Arad Goch o 7 - 11 yr hwyr i greu gwaith o'r newydd ac ar y pryd! Does dim rheolau, dim ffiniau a does dim angen unrhyw fath o brofiad, y cyfan fyddwch chi angen yw eich meddwl agored a digon o frwdfrydedd...ac os ydech chi'n berchen ar unrhyw offer neu offerynnau dewch a rhain gyda chi!

Mae Ceredigion a'r cyffiniau yn frith o bobl creadigol o bob oedran, ffotograffwyr, cerddorion, actorion, arlunwyr, dawnswyr, gwneuthurwyr ffilm, beirdd, ysgrifennwyr...... tybed beth all yr holl unigolion hyn greu gyda'i gilydd mewn gofod aml bwrpas o fewn y 4 awr???!!

Does ots beth yw eich diddordeb na'ch cefndir mae croeso i bawb a phob un! Does dim rhaid aros i'r sesiwn cyfan, gallwch fynd a dod fel y mynnwch!

Am fwy o fanylion ynglŷn â'r digwyddiadau uchod ebostiwch ein Swyddog Marchnata Heulwen DaviesCyfle i weld Lea Adams yn arlunio yn Arad Goch


12.08.13


Mae'r ymateb i'r arddangosfa o waith celf gan ein artist preswyl Lea Adams wedi bod yn syfrdannol! Mae bron pob un darn yn yr arddangosfa wedi ei werthu sy'n dangos bod dyfodol disgaliar i'r ferch ifanc sy'n byw ym Mhenrhyncoch.

Yn ogystal â chyfle i weld yr arddangosfa, bydd cyfle i'r cyhoedd gwrdd â Lea wyneb yn wyneb wrth iddi arlunio yn y cyntedd yn Arad Goch Dydd Mercher a Dydd Iau yma, y 14eg a'r 15fed o Awst.

"Rydw i'n awyddus i gwrdd â phobl wyneb yn wyneb ac i rannu sut dwi'n mynd ati i greu fy ngwaith, felly rydw i wedi penderfynnu gwneud casgliad o bortreadau byrfyfyr ac rwy'n gyffrous iawn i weld yr ymateb ac i weld pwy ddaw mewn trwy'r drws!"


Mae Lea yn gweithio yng Nghanolfan Arad Goch fel rhan o'r cynllun Artistiaid Preswyl, cynllun sy'n cael ei redeg gan Gwmni Theatr Arad Goch er mwyn hybu gwaith celfyddydol pobl ifanc Cymru.


Cyhoeddi Taith 2014!


07.08.13


Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai Mordaith Anhygoel Madog fydd taith gyhoeddus tymor yr haf yn 2014!

Bydd y fordaith ei hun yn hwylio o fis Mai - Gorffennaf 2014, ond cynhelir nifer o weithgareddau aml blatfform o flaen llaw...mwy o fanylion yma yn fuan!

Os ydech chi am gysylltu gyda Madog a'i griw yn y cyfamser, yna ebostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Cofiwch wylio allan am y morwyr....fe'i gwelwyd nhw ar faes yr Eisteddfod yn Ninbych. rhowch wybod os welwch chi nhw yn rhywle!


AGOR DRYSAU 2014 - GWAHODDIAD AM GYNIGION I’R RHAGLEN!


18.07.13


GWAHODDIAD AR GYFER CYNIGION I
AGOR DRYSAU-OPENING DOORS Wales International Festival of Performing Arts for Young Audiences

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gwahodd cwmnïau ac artistiaid unigol i gyflwyno syniadau am berfformiadau a digwyddiadau ar gyfer yr 8fed AGOR DRYSAU-OPENING DOORS Wales International Festival of Performing Arts for Young Audiences a fydd yn digwydd yn ystod Mawrth 31 – Ebrill 5, 2014.

Cynhelir AGOR DRYSAU-OPENING DOORS bob-yn-ail flwyddyn gan roi cyfle i arddangos cynnyrch o Gymru a thramor; rydyn ni’n gwahodd nifer o hyrwyddwyr a chyfarwyddwyr gwyliau rhyngwladol ac mae llawer o’r perfformiadau a welwyd yn ŵyl wedi cael eu gwahodd i lawer o wledydd eraill.

Yn ogystal mae’r ŵyl yn fan gyfarfod i weithwyr proffesiynol gan roi cyfle i ymarferwyr o Gymru i drafod, rhannu gwaith, rhwydweithio a ffurfio partneriaethau rhyngwladol newydd. Ac wrth gwrs, mae’n gyfle gwych i blant a phobl ifanc Cymru weld rhai o berfformiadau gorau Cymru a’r byd.

Mae manylion yr ŵyl ddiwethaf i’w gweld o hyd ar http://agordrysau-openingdoors.org.uk/
Ni chyfyngir yr ŵyl i waith theatr yn unig: rydyn ni’n chwilio am amrywiaeth o fathau o berfformiadau i gynulleidfaoedd ifanc – o bob math o feysydd, arddulliau a chyfryngau.

Am ragor o wybodaeth am y ffordd y byddwn yn dethol gwaith cysylltwch â .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Dylai cwmnïau ac artistiaid unigol o Gymru anfon cynigion, gyda chymaint o wybodaeth â phosib, erbyn y 30ain o Awst at Jeremy Turner .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Eisteddfod Genedlaethol 2013


09.07.13


Ymhen mis byddwn yn troedio ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych am y tro cyntaf!

Byddwn yn perfformio dwy sioe yn y theatr ar y maes eleni,; BLE MAE'R DAIL YN HEDFAN, sioe rhyngweithiol i blant 2 - 8 oed ar y Dydd Mawrth a'r Dydd Mercher am 4 o'r gloch, ac yn perfformio'r sioe haf CERDYN POST O WLAD Y RWLA am y tro olaf ar y Dydd Sadwrn olaf am 12 a 2 o'r gloch. Mynediad am ddim gyda thocyn diwrnod yr Eisteddfod.

Yn dilyn y perfformiad olaf o Cerdyn Post o Wlad y Rwla byddwn yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth y daith haf, tybed pwy fydd yr unigolyn lwcus fydd yn ennill y gwyliau moethus i'r teulu gan Y GORAU O GYMRU .

Am 2 o'r gloch ar y Dydd Iau yng nghaffi'r theatrau bydd criw somewhere_to yn sgwrsio am y cynllun sydd gyda nhw ar y gweill i gynnig gofodau am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 25, ac yn son am yr ymgyrch 're store' sy'n troi hen siopau yn ofodau defnyddiol i bobl ifanc dros yr haf. Ar y Dydd Gwener am 1 o'r gloch bydd cast Cerdyn Post o Wlad y Rwla yn cynnal sesIwn gwisg ffansi gyda chyfle i blant (ac oedolion!) drawsnewid eu hunain yn llwyr - a chael llun i gofio'r achlysur!

Bydd Nia a Heulwen yn y caffi trwy gydol yr wythnos, felly dewch draw i ddweud helo!


MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol


04.07.13


Mae Arad Goch yn falch iawn o gyhoeddi ein bod ni'n cydweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio MA yn y maes Cyfryngau Creadigol Ymarferol.

Cynigir ysgoloriaeth i ddau unigolyn yn Arad Goch; mae’r themâu isod yn cynrychioli prosiectau unigol; dylai ymgeisyddion ddethol pa thema yr hoffent ei ddatblygu o’r rhestr isod.

Rhywioldeb, hunaniaeth, theatr a phobl ifainc: cynrychiolaeth, cyfyngiadau a moeseg
Cyfryngau Digidol a theatr fyw i gynulleidfaoedd ifainc: mannau cyfarfod, rhwystrau a chyfleoedd
Dawns fel Theatr i Gynulleidfaoedd Ifainc
Ymchwil Farchnad a Theatr i gynulleidfaoedd ifainc: ymarfer cyfredol a strategaethau effeithiol i’w datblygu ymhellach

Am franylion pellach ewch i wefan y Brifysgol

*DYDDIAD CAU - GORFFENNAF 18, 2013


ARTIST PRESWYL NEWYDD YN ARAD GOCH!


12.06.13


ARTIST PRESWYL NEWYDD – LEA HELYGAIN ADAMS

“Roeddwn i eisiau gweithio yng Nghanolfan Arad Goch gan fy mod i’n awyddus i ddatblygu prosiectau efo pobl ifanc, efo’r gymuned a gydag artistiaid eraill”

Mae Arad Goch yn falch iawn o gyhoeddi mai Lea Helygain Adams, argraffydd a pheintwraig 22 oed yw’r Artist Preswyl diweddaraf i elwa o gynllun Artistiad Preswyl Canolfan Arad Goch, Aberystwyth.

“Rhan o genhadaeth Cwmni Theatr Arad Goch yw darparu adnoddau a chyfleodd i artistiaid Cymraeg eraill – yn enwedig artistiaid ifanc. Mae Simon Lovatt a Siriol Joyner eisioes yn gweithio yn ein canolfan fel artistiaid preswyl ac yn cyfrannu at fwrlwm a syniadau y ganolfan; rydw i wrth fy modd fod Lea yn ymuno â ni fel trydydd artist preswyl – mae ei gwaith yn gyfoes, yn Gymreig ac yn afaelgar - rwy’n edrych ymlaen at drafod syniadau a chydweithio ac at weld ei gwaith yn datblygu.” Jeremy Turner.

Wedi ei magu mewn teulu creadigol a Christnogol, dechreuodd ei diddordeb mewn gwaith celf pan roedd hi’n blentyn ifanc. Yn ogystal â bod yn ‘ddiddordeb’ roedd arlunio yn cynnig modd o therapi iddi pan roedd hi’n dioddef cyfnodau o iselder, a christnogaeth yn dod a perspectif newydd, gwerthfawr.

“Ro’n i’n hoff iawn o edrych ar lyfrau pan ro’n i’n fach, nid eu darllen ond edrych ar y lluniau ac ro’n i’n treulio oriau yn copïo’r darluniau yma ac yn dianc i fyd arall, i fyd y stori, ac rwy’n awyddus i ail gydio yn hyn”.

Mae gwaith Lea bob amser yn dechrau gyda tynnu llun cyn arbrofi ac adeiladu ar y gwaith. Mae’n hoff o gyfuno arddulliau gwahanol i greu gwead ac edrychiad newydd a ffres gan gynnwys dulliau collagraph, print a 3D.

“Picasso ydy fy hoff artist, mae ei waith o dal yn newydd heddiw! Doedd o ddim yn ofni arbrofi a mynd ati i arlunio fel plentyn a rydw i’n ceisio atgoffa fy hun o hynny yn aml. Os ydw i’n mynd yn ‘bored’ efo un cyfrwng fyddai’n newid pethe achos dydw i ddim eisiau i neb arall ddiflasu gyda fy ngwaith”.


Yn hannu o Benrhyndeudraeth a bellach wedi ymgartrefu gyda’i theulu ym Mhenrhyncoch mae Lea yn parhau i feddwl am ei hun fel “gog” ond mae’n cyfaddau bod Aberystwyth wedi rhoi’r cyfle iddi ddatblygu ei gyrfa fel artist.

“Mae fy nyled yn fawr i Mr Glyn Thomas, fy athro Celf ym Mhenweddig. Fo wnaeth imi sylwi fy mod i eisiau datblygu gyrfa yn y byd celf ac o ganlyniad i hynny rydw i wedi bwrw ati i werthu fy ngwaith a chyflawni comisiynnau”.

Yn ystod haf 2012 graddiodd o Brifysgol Aberystwyth ble bu’n astudio’r cwrs Celfyddyd Gain.

“Roedd y cwrs yn werthfawr iawn a dysgais nifer o sgiliau traddodiadol. Ro’n i’n hoff iawn o’r gwaith screen printing a hefyd y gwaith collagraph”.

Gyda llai na blwyddyn ers iddi raddio mae Lea eisioes wedi creu enw i’w hunan yn y byd Celf yma yng Nghymru a thu hwnt. Mae wedi arddangos ei gwaith yn MOMA Cymru, IMAGINE Caerdydd, Forwm yr Undeb Gristnogol yn y Midlands – Quinta, Oriel New World Alive ym Mhrestatyn ble bu’n gweithio fel Artist Preswyl ac yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro ble cafodd ei henwebu am yr Ysgoloriaeth Gelf i’r gwaith mwyaf addawol i unigolion rhwng 18 – 25 oed.

Wrth feddwl am y dyfodol a’i blwyddyn yma yn Arad Goch mae Lea yn awyddus iawn i gydweithio gydag awduron, dawnswyr, cerddorion a phob math o artistiaid amrywiol, does dim dwywaith bod Canolfan Arad Goch yn leoliad delfrydol i feithrin y prosiectau hyn.

“Mae’r Ganolfan yn le gwych i weithio ac mae yma ffenestr liw anferth sydd wedi ysbrydoli casgliad newydd o waith. Mae’n leoliad Cymreig ble mae’r Celfyddydau yn amlwg yn ffynnu. Rwyf eisioes wedi cychwyn cydweithio gyda’r cwmni ei hun i gynnig gweithdai ar y cyd ac rwy’n edrych ymlaen at y gweithdy cyntaf ym Mhenweddig wythnos nesaf “.

Yn ogystal â datblygu gwaith yma yn Aberystwyth bydd Lea yn teithio i Ffrainc yn ystod y mis nesaf i gymeryd rhan yn y gynhadledd ‘Double Vision’, cynhadledd sy’n edrych ar waith artistiaid cristnogol yn Ewrop. Bydd hi hefyd yn ymweliad â Slovenia ble bydd hi’n defnyddio ei gwaith i hybu trafodaeth agored am Gristnogaeth.

Bydd cyfle ichi weld esiamplau o waith Lea yn ogystal â gweld Lea wrth ei gwaith mewn arddangosfa gyhoeddus fydd yn cael ei chynnal yma yng Nghanolfan Arad Goch yn ystod gwyliau’r haf eleni.

http://www.leaadams.moonfruit.com / http://laa9.wordpress.com/


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan