ARTIST PRESWYL NEWYDD YN ARAD GOCH!


12.06.13


ARTIST PRESWYL NEWYDD – LEA HELYGAIN ADAMS

“Roeddwn i eisiau gweithio yng Nghanolfan Arad Goch gan fy mod i’n awyddus i ddatblygu prosiectau efo pobl ifanc, efo’r gymuned a gydag artistiaid eraill”

Mae Arad Goch yn falch iawn o gyhoeddi mai Lea Helygain Adams, argraffydd a pheintwraig 22 oed yw’r Artist Preswyl diweddaraf i elwa o gynllun Artistiad Preswyl Canolfan Arad Goch, Aberystwyth.

“Rhan o genhadaeth Cwmni Theatr Arad Goch yw darparu adnoddau a chyfleodd i artistiaid Cymraeg eraill – yn enwedig artistiaid ifanc. Mae Simon Lovatt a Siriol Joyner eisioes yn gweithio yn ein canolfan fel artistiaid preswyl ac yn cyfrannu at fwrlwm a syniadau y ganolfan; rydw i wrth fy modd fod Lea yn ymuno â ni fel trydydd artist preswyl – mae ei gwaith yn gyfoes, yn Gymreig ac yn afaelgar - rwy’n edrych ymlaen at drafod syniadau a chydweithio ac at weld ei gwaith yn datblygu.” Jeremy Turner.

Wedi ei magu mewn teulu creadigol a Christnogol, dechreuodd ei diddordeb mewn gwaith celf pan roedd hi’n blentyn ifanc. Yn ogystal â bod yn ‘ddiddordeb’ roedd arlunio yn cynnig modd o therapi iddi pan roedd hi’n dioddef cyfnodau o iselder, a christnogaeth yn dod a perspectif newydd, gwerthfawr.

“Ro’n i’n hoff iawn o edrych ar lyfrau pan ro’n i’n fach, nid eu darllen ond edrych ar y lluniau ac ro’n i’n treulio oriau yn copïo’r darluniau yma ac yn dianc i fyd arall, i fyd y stori, ac rwy’n awyddus i ail gydio yn hyn”.

Mae gwaith Lea bob amser yn dechrau gyda tynnu llun cyn arbrofi ac adeiladu ar y gwaith. Mae’n hoff o gyfuno arddulliau gwahanol i greu gwead ac edrychiad newydd a ffres gan gynnwys dulliau collagraph, print a 3D.

“Picasso ydy fy hoff artist, mae ei waith o dal yn newydd heddiw! Doedd o ddim yn ofni arbrofi a mynd ati i arlunio fel plentyn a rydw i’n ceisio atgoffa fy hun o hynny yn aml. Os ydw i’n mynd yn ‘bored’ efo un cyfrwng fyddai’n newid pethe achos dydw i ddim eisiau i neb arall ddiflasu gyda fy ngwaith”.


Yn hannu o Benrhyndeudraeth a bellach wedi ymgartrefu gyda’i theulu ym Mhenrhyncoch mae Lea yn parhau i feddwl am ei hun fel “gog” ond mae’n cyfaddau bod Aberystwyth wedi rhoi’r cyfle iddi ddatblygu ei gyrfa fel artist.

“Mae fy nyled yn fawr i Mr Glyn Thomas, fy athro Celf ym Mhenweddig. Fo wnaeth imi sylwi fy mod i eisiau datblygu gyrfa yn y byd celf ac o ganlyniad i hynny rydw i wedi bwrw ati i werthu fy ngwaith a chyflawni comisiynnau”.

Yn ystod haf 2012 graddiodd o Brifysgol Aberystwyth ble bu’n astudio’r cwrs Celfyddyd Gain.

“Roedd y cwrs yn werthfawr iawn a dysgais nifer o sgiliau traddodiadol. Ro’n i’n hoff iawn o’r gwaith screen printing a hefyd y gwaith collagraph”.

Gyda llai na blwyddyn ers iddi raddio mae Lea eisioes wedi creu enw i’w hunan yn y byd Celf yma yng Nghymru a thu hwnt. Mae wedi arddangos ei gwaith yn MOMA Cymru, IMAGINE Caerdydd, Forwm yr Undeb Gristnogol yn y Midlands – Quinta, Oriel New World Alive ym Mhrestatyn ble bu’n gweithio fel Artist Preswyl ac yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro ble cafodd ei henwebu am yr Ysgoloriaeth Gelf i’r gwaith mwyaf addawol i unigolion rhwng 18 – 25 oed.

Wrth feddwl am y dyfodol a’i blwyddyn yma yn Arad Goch mae Lea yn awyddus iawn i gydweithio gydag awduron, dawnswyr, cerddorion a phob math o artistiaid amrywiol, does dim dwywaith bod Canolfan Arad Goch yn leoliad delfrydol i feithrin y prosiectau hyn.

“Mae’r Ganolfan yn le gwych i weithio ac mae yma ffenestr liw anferth sydd wedi ysbrydoli casgliad newydd o waith. Mae’n leoliad Cymreig ble mae’r Celfyddydau yn amlwg yn ffynnu. Rwyf eisioes wedi cychwyn cydweithio gyda’r cwmni ei hun i gynnig gweithdai ar y cyd ac rwy’n edrych ymlaen at y gweithdy cyntaf ym Mhenweddig wythnos nesaf “.

Yn ogystal â datblygu gwaith yma yn Aberystwyth bydd Lea yn teithio i Ffrainc yn ystod y mis nesaf i gymeryd rhan yn y gynhadledd ‘Double Vision’, cynhadledd sy’n edrych ar waith artistiaid cristnogol yn Ewrop. Bydd hi hefyd yn ymweliad â Slovenia ble bydd hi’n defnyddio ei gwaith i hybu trafodaeth agored am Gristnogaeth.

Bydd cyfle ichi weld esiamplau o waith Lea yn ogystal â gweld Lea wrth ei gwaith mewn arddangosfa gyhoeddus fydd yn cael ei chynnal yma yng Nghanolfan Arad Goch yn ystod gwyliau’r haf eleni.

http://www.leaadams.moonfruit.com / http://laa9.wordpress.com/


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan