DRYSAU AGORED 2013


14.08.13


Eleni bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn cymeryd rhan yn yr ŵyl Ewropeaidd 'DRYSAU AGORED - OPEN DOORS'.

Gŵyl flynyddol i ddathlu pensaernïaeth a threftadaeth yw'r ŵyl arbennig hon, a chydlynnir y digwyddiadau yma yng Nghymru gan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru.

"Dyma'r tro cyntaf i Arad Goch gymeryd rhan yn y digwyddiad, rydym yn ffodus iawn ein bod ni'n gweithio mewn adeilad mor arbennig ac mae hwn yn gyfle inni wahodd y bobl leol ac ymwelwyr i mewn trwy'r drysau coch er mwyn rhannu ein safle a'n cyfleusterau gyda nhw. Adeilad cymunedol yw hwn ac mae'n bwysig bod y cyhoedd yn gwybod am yr ystafelloedd gwahanol a'r offer sydd ar gael iddynt"

Mae'r ŵyl yn rhedeg trwy gydol mis Medi a bydd Arad Goch yn cynnal tri gweithgaredd unigryw yn rhad ac am ddim ac yn addas i bawb.

Medi'r 1af - 30ain - 'Hafan ein Breuddwydion'

Arddangosfa ffotograffiaeth yn darlunio'r stori am sut y bu i'r adeilad drawsnewid o'r capel a'r mans hynnafol i'r adeilad aml bwrpas gyda'r dechnoleg ddiweddaraf. Gellir dilyn y broses o'r dechrau i'r diwedd a dysgu sut mae'r adeilad yn parhau i alluogi Cwmni Theatr Arad Goch a'r gymuned i wireddu sawl breuddwyd.

Medi'r 12fed - 'Teithiau Tywys a Mynediad Cefn Llwyfan!'

Mari Rhian Owen, Actores Reoli Cwmni Theatr Arad Goch fydd yn mynd a chi ar daith tywys o amgylch yr adeilad gan adrodd nifer o hanesion difyr am y broses o ail wampio'r adeilad a symud y staff nol a mlaen o un gofod i'r llall a hanesion am y gwaith creadigol amrywiol sydd wedi ei greu yn y gofod hwn, gan gynnwys cyfansoddi'r emyn dôn enwog 'Aberystwyth'!

Yn ystod y teithiau tywys bydd cyfle ichi gael mynediad cefn llwyfan i gynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Arad Goch, sef 'Tafliad Carreg'; stori dau fachgen ifanc sy'n gwneud un penderfyniad anghywir gan arwain at newid bywyd am byth. Bydd cyfle unigryw i gael blas ar sut mae cyfarwyddwr yn cydweithio gyda actorion i greu perfformiad i bobl ifanc a theuluoedd.

Bydd y teithiau tywys yn dechrau am 4:30 ond mae angen ichi gysylltu i archebu lle o flaen llaw gan mai nifer cyfyngedig fydd yn medru cymeryd rhan.

Medi 28 - Sesiwn Unos i Artistiaid o bob maes!

Yn yr hen ddyddiau roedd y gymuend yn dod at ei gilydd i adeiladau cartref mewn un nos ond na, ni fyddwn yn gofyn ichi adeiladau ty gan bod digon o waith adeiladau wedi digwydd ar y safle hwn eisioes!

Rydym yn gwahodd artistiaid o bob cyfrwng a phob oedran i Ganolfan Arad Goch o 7 - 11 yr hwyr i greu gwaith o'r newydd ac ar y pryd! Does dim rheolau, dim ffiniau a does dim angen unrhyw fath o brofiad, y cyfan fyddwch chi angen yw eich meddwl agored a digon o frwdfrydedd...ac os ydech chi'n berchen ar unrhyw offer neu offerynnau dewch a rhain gyda chi!

Mae Ceredigion a'r cyffiniau yn frith o bobl creadigol o bob oedran, ffotograffwyr, cerddorion, actorion, arlunwyr, dawnswyr, gwneuthurwyr ffilm, beirdd, ysgrifennwyr...... tybed beth all yr holl unigolion hyn greu gyda'i gilydd mewn gofod aml bwrpas o fewn y 4 awr???!!

Does ots beth yw eich diddordeb na'ch cefndir mae croeso i bawb a phob un! Does dim rhaid aros i'r sesiwn cyfan, gallwch fynd a dod fel y mynnwch!

Am fwy o fanylion ynglŷn â'r digwyddiadau uchod ebostiwch ein Swyddog Marchnata Heulwen DaviesCysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan