HAPPY CHRISTMAS TOMMY


15.12.14


Cwmni Theatr Arad Goch yn cydweithio gyda 170 o blant i gynhyrchu cyngerdd Nadolig.

Ysgol gyfan yn cael blas o fyd y theatr a chyfle i ddysgu am yr hyn ddigwyddodd ar faes y Rhyfel ar Ddydd Nadolig 1914.


Can mlynedd yn ôl, roedd milwyr o Brydain a’r Almaen yn ymladd yn erbyn ei gilydd mewn ffosydd cul a mydlyd, gyda bwledi yn saethu o’i hamgylch ymhobman. Ar ddiwrnod Nadolig daeth ennyd o normalrwydd a hapusrwydd i fywydau’r bechgyn ifanc yma, pan benderfynnwyd gostwng y gynnau er mwyn dod ynghyd i chwarae gêm beldroed gyfeillgar i ddathlu’r Nadolig.

Y stori bŵerus hon yw sail ‘HAPPY CHRISTMAS TOMMY’ cyngerdd Nadolig Ysgol Hen Heol, Llanelli, a thros y dair wythnos diwethaf mae’r ysgol wedi bod yn cydweithio gyda Cwmni Theatr Arad Goch i ddatblygu’r perfformiad fydd yn cael ei lwyfannu yn Y Ffwrnes Llanelli Nos Fercher yma, yr 17eg o Ragfyr.

“Wedi ennill arian nawdd PDG, Pupil Deprivation Grant, ro’n i’n awyddus i ddefnyddio rhan o’r arian i ddatblygu sgiliau gydol oes a magu hyder a hunan werth ein disgyblion. Ro’n i’n credu’n gryf mai theatr oedd y ffordd orau i wneud hyn. Dewisiais i Arad Goch fel cwmni i gynhyrchu’r sioe, oherwydd mae nhw’n dod yma i’r ysgol i berfformio’n gyson a’r adborth rwy’n cael gan y staff a’r disgyblion yw bod safon y gwaith bob amser yn uchel” Non Neave, Pennaeth Ysgol Heno Heol Llanelli.

Y Gyfarwyddwraig sydd wedi bod yng ngofal y cynhyrchiad yw Angharad Lee, un sydd wedi cydweithio gyda disgyblion ac wedi cydweithio gyda Arad Goch ar sawl cynhyrchiad llwyddiannus i bobl ifanc, gan gynnwys SXTO ac Innocent as Strawberries.

“Mae’n braf dychwelyd i ysgol i gydweithio gyda phlant. Yn wahanol i weithio gyda actorion proffesiynnol, mae’n rhaid cofio mai’r nôd yma yw magu hyder a sgiliau newydd , mae’r ‘end product’ yn bwysig ond nid dyma’r prif beth. Wy moyn i bawb fwynhau ac edrych mlaen at gamu ar lwyfan y Ffwrnes”. Angharad Lee

Yn ogystal a’r profiad o weithio gyda chyfarwyddwr proffesiynnol mae’r disgyblion hefyd yn cydweithio gyda staff technegol Cwmni Theatr Arad Goch a hefyd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adam Karrie a’r Cyfarwyddwr Cerddorol Tim Riley.

“Mae Tim yn cyfrannu gymaint at sgiliau y band bach sydd gyda ni, a dros y dyddiau olaf bydd Adam yn gweithio’n agos gyda’r prif gymeriadau I’w paratoi nhw ar gyfer y perfformiad byw Nos Fercher. Gyda’r holl doriadau yn y byd cerddoriaeth mewn ysgolion mae’r prosiect yma’n codi fy nghalon i, mae’n anhygoel i weld plant sydd erioed wedi cyffwrdd mewn offeryn yn cael eu hysbrydoli i chwarae snare drums a xylophones ac ati, mae’n gyfle gwych iddyn nhw” Angharad Lee.

Does dim dwywaith bod Ysgol Hen Heol yn flaengar iawn yn y modd mae nhw’n gweld pŵer y celfyddydau wrth ddatblygu sgiliau gydol-oes eu disgyblion.
“Mae’r plant wedi bod wrth eu bodd trwy gydol y profiad. Mae nhw wedi dysgu sgiliau cyfathrebu, perfformio a llwyfannu ac wedi magu hunan hyder a pharch. Bydd y profiadau yma’n sicir yn werthfawr ar gyfer y perfformiad, ond yn bwysicach fyth, yn rhan bwysig o ddatblygiad personol y disgyblion ar gyfer y dyfodol” Non Neave

Am wybodaeth bellach a delweddau ewch i’r blog:
www.happychristmastommyaradgoch.wordpress.comCysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan