SWYDD!


25.3.14


Cwmni Theatr Arad Goch

somewhereto_ - Gweithiwr Prosiect

Mae somewhereto_ yn wasanaeth sydd yn helpu pobl ifanc i gael mynediad i ofod.

Ers Mehefin 2010 mae somewhereto_ wedi agor dros 380,000 troedfedd sgwâr o ofod (yn ffisegol ac yn ddigidol) dros y DU, a oedd gynt yn wag neu ddim yn cael llawer o ddefnydd (byddai’r rhent am y gofodau hyn yn dod i dros £2m). Yr ydym hefyd wedi creu dros 4,000 o gyfleoedd uniongyrchol rhwng gofodau a phobl ifanc sydd angen gofod, wedi cysylltu â miloedd o bobl ifanc ac wedi cyrraedd miliynau drwy amlygrwydd y weithgareddau yn y lleoliadau a agorwyd.

Mae somewhereto_ yn cael ei ariannu drwy £7m o’r Gronfa Loteri Fawr a gafwyd yn Rhagfyr 2012 i gynorthwyo ei ehangiad dros y DU dros bedair mlynedd, mewn partneriaeth gyda YouTube, ac yn cael ei ddarparu gan asiantaeth ieuenctid Livity.
Un o’r cwmnïau sydd yn darparu somewhereto_ yng Nghymru yw Cwmni Theatr Arad Goch. Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn creu o leiaf 5 cynhyrchiad proffesiynol bob blwyddyn ac yn perfformio dros Gymru a thramor. Mae Arad Goch hefyd yn trefnu gwahanol weithgareddau cyfranogol , yn trefnu cynlluniau hyfforddi, ac hefyd yn trefnu digwyddiadau rhyngwladol. Mae’r Cwmni yn arbenigo mewn creu gwaith i gynulleidfaoedd ifanc. Mae gan Arad Goch 8 aelod o staff llawn amser yn ogystal a bobl llawrydd a staff sydd ar gytundebau dros-dro sydd yn gweithio ar brosiectau fel somewhereto_.

Trosolwg
Yr ydym yn edrych am weithiwr prosiect rhan-amser i ymuno a’r tîm i ddarparu gwasanaeth somewhereto_ dros Gymru. Byddwch chi a’r Rheolwr Prosiect yn cael eich lleoli yng Nghanolfan Arad Goch. Byddwch yn atebol i’r Rheolwr Prosiect, a gofynnir i chwi ddod o hyd i ofodau newydd i’w hychwanegu i’r bas data o ofodau sydd ar hyn o bryd ar gael yng Nghymru ar gyfer cynnal prosiectau i bobl 16-25 oed.


Prif ddyletswyddau
Bydd y person a apwyntir yn cynorthwyo gyda’r canlynol:
• chwilio am ofodau newydd y byddai’r prosiect (a’r gwirfoddolwyr) yn medru eu rheoli;
• cydlynu a chadw cysylltiadau gyda pherchnogion y gofodau, a chreu cysylltiadau newydd;
• sicrhau bod y gwaith gweinyddol sydd yn ymwneud a gofodau yn cael ei wneud yn brydlon – e.e. ffurflenni prosiect;
• rhoi data i mewn i ‘salesforce’ (meddalwedd canolog sydd yn cael eu ddefnyddio i gadw data somewhereto_);
• cydlynu datganiadau i’r wasg am y gofodau newydd gyda swyddog marchnata Arad Goch, gan farchnata unrhywbeth fydd yn digwydd yn y gofodau;
• cydlynu gwybodaeth i’r tim canolog yn Llundain;
• gwneud yn siwr fod y gwybodaeth am yr holl ofodau yn gywir ar y wefan;
• mynychu cyfarfodydd chwarterol (os oes angen).
• Staffio somewhereto_ re:store, eu’n siop creadigol dros dro.

Atebolrwydd: Bydd y person a benodir yn atebol i Rheolwr y Brosiect, y Chyfarwyddwr Artistig a thrwy y Cyfarwyddydd Artistig i Fwrdd Rheoli y cwmni.
Cyflog: £7 yr awr.
Lleoliad y swydd: Canolfan Arad Goch, Aberystwyth
Oriau Gwaith: 10 awr yr wythnos am 40 wythnos.

Gellir cymryd amser i ffwrdd yn lle’r oriau ychwanegol a weithir.

Fe ddisgwylir i staff y cwmni allu weithio yn achlysurol ar benwythnosau a gyda’r nos pan fo angen.

Gwyliau: Yn unol a chanllawiau’r cwmni bydd y person a apwyntir yn gallu cymryd 5 diwrnod o wyliau gyda thâl yn ystod y cytundeb 40 wythnos, i’w cytuno gyda’r Cyfarwyddwr Artistig, yn ogystal â gwyliau banc statudol.

Cyfnod Prawf: Bydd cyfnod prawf o 3 mis.

Iaith: Mae’r Cwmni’n gweithio’n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg felly rhaid i’r person a benodir fod yn barod i weithio drwy’r Gymraeg a’r Saesneg.

Sgiliau Eraill: Rhaid bod yn gyfarwydd â defnyddio cyfrifiadur. Trwydded yrru lawn a defnydd o car ond nid yw yn hanfodol.

I wneud cais am y swydd hon anfonwch Llythyr Cais a rhestr o brofiad a sgiliau erbyn 21/04/14 i:

Simon Lovatt Neu .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Canolfan Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan