Rydym yn awyddus i gyflwyno ein cynllun newydd CREU CHWARAE sef casgliad o weithgareddau creadigol, byrion i’w defnyddio yn ystod amseroedd chwarae ac amseroedd cinio mewn ysgolion cynradd. Fe greir y cynllun gan Jeremy Turner a Mari Rhian Owen, cyfarwyddwyr y Cwmni; yn ogystal ag artistiaid dawns a chelf â chyfrannodd syniadau am weithgareddau.

Bwriad y cynllun yw galluogi disgyblion i chwarae yn greadigol o fewn eu grwpiau diogel trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd 3 gweithgaredd amrywiol, ar ffurf gemau chwarae ar y iard, bob wythnos am 10 wythnos gyda phob gweithgaredd yn gallu para 10 – 15 munud. Bob wythnos bydd y dair gweithgaredd/gêm yn adeiladu ar ei gilydd – wedi’u seilio ar thema. Bydd rhai ar gyfer grwpiau mawr ac eraill ar gyfer grwpiau bach o blant. Ni fydd angen offer ffisegol i chwarae’r gemau a byddwn yn darparu cyfarwyddiadau cryno a chlir o fewn y pecynnau (ac ambell fideo) i’w cyflwyno gan yr athro / cynorthwy-ydd cyn amser chwarae.

Bydd y cynnwys yn gyfuniadau amrywiol o’r elfennau hyn:

  • gweithgareddau corfforol a symud;
  • lles – bod yn garedig â’ch hunan a bod yn garedig i eraill;
  • iaith – defnydd cyffrous a chreadigol o iaith, deialog, a phatrymau drwy gemau;
  • cydchwarae – cydweithio;
  • chwarae dychmygus;
  • elfennau o’r celfyddydau mynegiannol, gan ganolbwyntio yn y lle cyntaf, ar symud, cymeriadu, deialog, creu sefyllfaeodd, celf gorfforol;
  • bydd rhai gweithgareddau yn cael eu defnyddio mwy nag unwaith gan roi cyfle i ymestyn a datblygu’r weithgaredd yn ystod y cynllun 10 wythnos;
  • bydd annogaeth i’r disgyblion ddatblygu’r gweithgareddau yn eu ffyrdd eu hunain.

Pris y ddau becyn – sef 10 taflen yn cynnwys 3 gweithgaredd/gêm ar bob taflen, yw £90 i bob ysgol.

Mae’n bosib prynu rhain yn uniongyrchol o siop arlein Arad Goch ac fe gewch y pecynnau wedi eu lawrlwytho yn syth.

https://siop.aradgoch.cymru/

Os nad yw’r ffordd yma yn addas i chi cysylltwch am unrhyw gymorth.

X