Cafodd Hudo, a gynhyrchwyd mewn cydweithrediad â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddi Dyfed-Powys, llawer o lwyddiant yng ngwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd ar nos Iau yr 11eg o Orffennaf.

Mae Hudo’n cynhyrchiad theatr fforwm sy’n trafod camfanteisio rhywiol. Ymwelodd ag ysgolion uwchradd gorllewin a de Cymru yn ystod tymor yr hydref 2018, gan dderbyn ymateb wych gan ddisgyblion, athrawon a swyddogion ieuenctid. O ganlyniad, roedd ‘na rhestr aros o ysgolion eisiau ymweliad gan Hudo, ac oherwydd alw uchel, mi fydd yn teithio eto rhwng Medi a Rhagfyr eleni i ysgolion uwchradd ledled Cymru.

Ni fyddai’r cynhyrchiad yma wedi bodoli heb gefnogaeth a chydweithrediad Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddi Dyfed Powys. Y bartneriaeth yma rhwng Cwmni Theatr Arad Goch a Swyddfa’r comisiynydd cafodd ei chanmol yng Ngwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2019.

“Mae lles a syniadau pobl ifanc wrth wraidd gwaith y cwmni ac mae’r nawdd ariannol gan y Comisiynydd yn ein galluogi i berfformio’r ddrama bwysig Hudo i lawer mwy ohonyn nhw. Yr un mor bwysig â’r gefnogaeth ariannol yw’r trafodaethau a’r cyngor ymarferol a gawsom gan y comisiynydd a’i staff wrth i ni ymchwilio a pherfformio’r pwnc sensitif yma. Rydyn ni’n llongyfarch Dafydd Llywelyn a’i dîm ar eu blaengaredd wrth gydnabod gwerth creadigrwydd a’r celfyddydau er mwyn cynorthwyo pobl ifanc a sicrhau eu diogelwch.” Meddai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch.

“Rwy’n falch iawn fod y bartneriaeth wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol.” Dywed Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddi Dyfed-Powys.

“Fel rhan o’m gwaith cyfranogol gyda phobl ifanc, roeddwn yn awyddus i edrych ar y broblem o gamfanteisio rhywiol mewn ardaloedd gwledig a hynny mewn ffyrdd creadigol. Roedd cydweithio â Chwmni Theatr Arad Goch yn ffordd effeithiol o daclo problem (mor) sensitif a heriol. Diolch i Arad Goch a chast Hudo am lwyddo i gyfleu’r neges bwysig hon.”

Yn diweddar, derbyniwyd Cwmni Theatr Arad Goch cefnogaeth ariannol newydd gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, gan olygu fod Hudo mynd i gyrraedd mwy o ysgolion mewn mwy o ardaloedd y tymor nesaf. Erbyn hyn, mae taith nesaf y cynhyrchiad yn 11 wythnos o hyd, gan gynnwys perfformiadau i holl ysgolion uwchradd Powys.

“Rydw i hefyd yn falch bod cefnogaeth ariannol o’r rownd ddiweddaraf o Gronfa Gymunedol y Comisiynydd yn mynd i alluogi Hudo i deithio’n helaethach a chyrraedd mwy o bobl ifanc yn yr ardal er mwyn cynyddu’r ymwybyddiaeth o gamfanteisio rhywiol ymhellach.” Meddai Dafydd Llywelyn.

Roedd y prosiect yma hefyd yn golygu mewnbwn allweddol gan raglen Heddlu Dyfed-Powys SchoolBeat gan gynghori ar y pwnc sensitif o gamfanteisio rhywiol.

“Wedi cydweithio â Chwmni Theatr Arad Goch yn y gorffennol, roeddwn i’n gyfarwydd iawn gyda safon proffesiynol cynyrchiadau’r cwmni.  Mae e’n hanfodol bod ein plant yn derbyn ystod eang o gyfleoedd i archwilio pynciau sensitif megis camfanteisio rhywiol ac mae Hudo yn cefnogi ein gwaith Heddlu ‘SchoolBeat’ Dyfed-Powys yn ogystal â chwricwlwm Iechyd a Lles Cymru” meddai Bethan James, Rheolwr cynllun rhanbarthol ‘SchoolBeat’ Dyfed-Powys.

Cafodd awdur Hudo, Mared Llywelyn Williams o Benllŷn, cymorth euraidd gan Bethan James, Rhaglen SchoolBeat a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddi wrth ddatblygu’r sgript, sy’n cynnwys pump golygfa wahanol, enghreifftiau ffuglenol o gamfanteisio rhywiol. Yn y cast ar gyfer yr Hydref mae Elen-Hâf Taylor, Endaf Eynon, Aaron William-Davies a Rebecca Wilson gyda Carwyn Blayney yn cyfarwyddo unwaith eto.

“Roedd y cymorth gawsom trwy gydol y broses o gynhyrchu Hudo yn amhrisiadwy. Fe wnaethon nhw helpu sicrhau bod Hudo yn cyffwrdd â llwyth o wahanol agweddau o’r pwnc tywyll a sensitif yma, ac mwy na hynny, ein bod ni’n rhannu y gwybodaeth yma mewn ffordd hygyrch i’r gynulleidfa darged. Mae’n rhaid rhoi llongyfarchiadau enfawr i’r tîm teithio a rhannodd yr holl wybodaeth pwysig yma i filoedd o bobl ifanc Cymru llynedd.” Meddai Carwyn Blayney, Cyfarwyddwr Hudo. 

Mi fydd taith Hudo yn cychwyn ar yr 16eg o Fedi, a pharhau hyd at ddechrau mis Rhagfyr, gan rannu negeseuon pwysig am ganfanteisio rhywiol i filoedd o bobl ifanc Cymru. Am fwy o wybodaeth am Hudo ac i wneud unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Cwmni Theatr Arad Goch ar 01970617998 post@aradgoch.org.

X