Swyddi

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cadw llygad barcud am berfformwyr, technegwyr ac artistiaid llaw-rydd trwy’r amser. Rydyn ni’n hapus i dderbyn Datganiadau Personol ar unrhyw adeg, a chadwch lygad ar y dudalen yma am wybodaeth am unrhyw swyddi newydd, galw am berfformwyr / clyweliadau neu gyfleoedd arall gyda Cwmni Theatr Arad Goch.

Swyddi:

Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol neu Gyfarwyddwr Dan Hyfforddiant*

Graddfa cyflog: £21,460 – £30,023*

Math o swydd: amser llawn neu ran amser (lleiafswm o 0.6, sef 3 diwrnod yr wythnos ar gyfartaledd) – i’w drafod gyda’r person a benodir.

Oriau gwaith: amrywiol (gw. isod**).
Yn atebol i: y Cyfarwyddwr Artistig. Lleoliad y Swydd: Aberystwyth yn bennaf.

Pwrpas y Swydd:

Rydyn ni’n chwilio am artist theatr a chanddi/ ganddo syniadau cyffrous fydd yn:

 • −  cyfrannu at weledigaeth a datblygiad artistig y cwmni o fewn amcanion Cynllun Busnes a ChytundebDiwylliannol cyfredol y cwmni;
 • −  cyfrannu at y broses o gynllunio gwaith a chynnyrch newydd y cwmni;
 • −  ehangu amrywiaeth gwaith a chynnyrch y cwmni.Prif Ddyletswyddau Creadigol.
 • −  Cyfarwyddo rhai o gynyrchiadau proffesiynol y cwmni, gan gydweithio gyda thimau creadigol a thechnegol. Gall hyn gynnwys:
  • −  cyfarwyddo dramâu wedi’u sgriptio;
  • −  datblygu syniadau ac arwain prosesau dyfeisio i greu cynyrchiadau newydd.
 • −  Arwain a datblygu gweithgareddau cyfranogol cymunedol yng Nghanolfan Arad Goch, yn bennaf gydaphlant a phobl ifanc. Gall hyn gynnwys:
  • −  cynnal ein clybiau drama blAGur ac AGwedd;
  • −  cyfarwyddo cynyrchiadau a berfformir gan bobl ifanc;
  • −  cydweithio gyda grwpiau o bobl ifanc neu blant i ddatblygu sgriptiau newydd a’u cynhyrchu;
  • −  annog a chynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu a gwireddu eu syniadau a’u gweithgareddau eu hunain.
 • −  Cyfrannu at un o gamau datblygu’r cwmni sef ymchwilio ffyrdd o integreiddio ein hymarfer proffesiynol a’n gwaith cyfranogol gyda phlant a phobl ifanc… gan alluogi cyfranogiad ehangach yn ein prosesau creadigol a… datblygu methodolegau creadigol amgen a gwaith arloesol newydd.Yn ogystal ag:
 • −  ymchwilio a dewis sgriptiau a deunyddiau eraill i’r cwmni;
 • −  cydweithio gydag awduron i ddatblygu syniadau a chomisiynu sgriptiau newydd;
 • −  cydweithio gydag artistiaid llaw-rydd o feysydd amrywiol i’w cynorthwyo i ddatblygu gwaith newydd;
 • −  datblygu syniadau am greu a chyflwyno gwaith mewn amrywiaeth o gyfryngau (yn ôl profiad acarbenigeddau’r person a benodir).Dyletswyddau Eraill:
 • −  Cyfrannu at drefniadau a gweithgareddau yr ŵyl ryngwladol AGOR DRYSAU- OPENING DOORS (www.agordrysau.cymru ) a gynhelir gan y cwmni.
 • −  Cynrychioli’r cwmni mewn gwyliau theatr a digwyddiadau tramor.
 • −  Mynychu cyfarfodydd gyda phartneriaid, noddwyr a chyrff eraill fel bo angen.
 • −  Mynychu cyfarfodydd staff a chyfarfodydd Bwrdd Rheoli’r cwmni fel bo angen.
 • −  Cyfrannu at drafodaethau mewnol wrth i ni lunio ceisiadau am grantiau a nawdd.
 • −  Gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn achlysurol yn ôl y galw, yng Nghanolfan Arad Goch.
 • −  Unrhyw ddyletswyddau eraill a ystyrir gan y cwmni o bryd i’w gilydd yn berthnasol a rhesymol.Noddir gan: Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, a Chyngor Sir Caerfyrddin Elusen Gofrestredig 702506 Cwmni Cyfyngedig drwy Warant yng Nghymru 2375424 Rhif TAW/VAT No.549 6488 83

Gofynion y swydd – angenrheidiol:

 • −  Un neu fwy o’r canlynol*:
  1. profiad o gyfarwyddo dramáu wedi’u sgriptio;
  2. profiad o arwain prosesau dyfeisio creadigol theatrig;
  3. profiad fel actor / perfformiwr a’r awydd i ddatblygu fel cyfarwyddwr theatr*.
 • −  Sgiliau iaith proffesiynol uchel yn y Gymraeg.
 • −  Y gallu i weithio yn annibynnol ac fel aelod o dîm o gydweithwyr. Cryfderau a phrofiadau eraill – manteisiol heb fod yn angenrheidiol:
 • −  profiad o arwain gweithgareddau creadigol cyfranogol;
 • −  profiad o feysydd creadigol ‘traddodiadol’ eraill ( e.e. cerddoriaeth, dawns, celf);
 • −  profiad o ddefnyddio cyfryngau ‘newydd’ neu ‘gyfoes’ at ddibenion theatrig;
 • −  sgiliau eraill megis ysgrifennu (llenyddiaeth neu sgriptiau), fideo, sain, golygu, cyfansoddi, ysgrifennu.*Os penodir rhywun nad oes ganddi / ganddo brofiad blaenorol fel cyfarwyddwr theatr nac o arwain prosesau dyfeisio theatr bydd hi neu ef yn cael ei fentora am gyfnod penodol, fel Cyfarwyddwr Dan Hyfforddiant, gan Gyfarwyddwr Artistig y cwmni. Bydd y cyflog cychwynnol yn adlewyrchu hyn.**Oriau Gwaith:Amrywiol, gan ddibynnu ar yr hyn sydd ar waith.
  Os penodir Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol rhan amser, oherwydd natur y gwaith bydd disgwyl iddi hi/iddo fe weithio wythnosau llawn ar adegau penodol. Bydd modd cymryd amser i ffwrdd i wneud yn dda am yr oriau ychwanegol a weithir.*******Dyddiad cychwyn y swyddGobeithiwn benodi erbyn diwedd Mis Ebrill 2022 er mwyn i’r person a benodir gychwyn mor fuan â phosib ac erbyn dechrau Mis Medi 2022 ar yr hwyraf.Ceisiadau

  Mae croeso i chi gysylltu â’r Cyfarwyddwr Artistig, Jeremy Turner, i drafod y swydd cyn cyflwyno cais –

  jeremy@aradgoch.org

  Gwahoddir ceisiadau ar ffurf llythyr sydd yn amlinellu eich profiad ac sydd yn esbonio’ch diddordeb yn y swydd hon, ynghyd â CV ac enwau dau gefnogwr (ni fyddwn yn cysylltu â’r cefnogwyr tan ar ôl y cyfweliadau; ni fyddwn yn cysylltu â chefnogwyr yr ymgeiswyr aflwyddiannus).

  Nodwch, os gwelwch yn dda, pa un o’r ddwy swydd yr ydych yn ceisio amdani.

  Mae croeso i chi atodi enghreifftiau o’ch gwaith blaenorol neu gynnwys dolenni digidol os dymunwch (er nid yw hwn yn angenrheidiol).

  Dylid anfon ceisiadau at Nia Wyn Evans erbyn yr 8fed o Ebrill 2022: nia@aradgoch.org Canolfan Arad Goch, Stryd y Baddon, ABERYSTWYTH SY23 1NA

  Bwriedir cynnal cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn y 24ain o Ebrill.